Referater

GULDBORGSUND BILLEDKUNSTRÅD – MØDEREFERAT 23-10-2019, kl. 9-13

 

Til stede: Anne, Claudio, Allan

Sekretær: Julie.

 

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde samt budget.

Bemærkninger til:

 1. Den Flyvende Lollænder

Når perioden for forsøgsopsætning forlænges, er det vigtigt, at Teknik & Miljø meddeler NOF/havnemyndighederne, at ansvaret for forankring og bestemmelser omkring offentlig færden/trafik fortsat ligger hos dem, uagtet at skulpturen er opstillet på kommunalt areal.

 1. Bjørnebrønden

Det opleves som utilfredsstillende, at BKR ikke bliver brugt og hørt i forhold til de historiske og bevaringsmæssige problemstillinger omkring Bjørnebrøndens genopstilling. Den lange proces har gjort det uigennemsigtigt, hvornår forskellige instanser har kunnet byde ind. BKR oplever at der er sket en voldsom æstetisk forringelse af værkets udtryk, og det har rådet gjort kommunen opmærksom på. Det opleves imidlertid, at kommunen har valgt at sidde dette overhørigt.  Armslængdeprincippet fastholdes ikke, når det er ubekvemt. Der opfordres til en hensigtserklæring om, at rådet skal høres – også ud over reelle udsmykningsopgaver – samt at rådets strategi tiltrædes af politikerne. De politisk forpligtende rammevilkår er essentielle.

Det er samtidig vigtigt at få set på praksis: ud over at der i rådet sidder en repræsentant fra Teknik & Miljø, skal der mindst et gang om året arrangeres et møde med Teknik & Miljø-udvalget.

 1. Müller-skulpturen på Slotsbryggen

Müller kom til skade fordi man i forbindelse med nybyggeriet på Slotsbryggen ikke tænkte sig om.

 1. Egon Fischer på Torvet

Det kan undersøges, om en boligforening evt. kan overtage Fischer – hvis driften lægges hos kommunen. Alternativt kan den – via Statens Kunstfonds netværk – evt. finde en ny plads i en anden kommune. Man bør høre Kunstfonden om det er muligt at søge penge hos dem til cirkulær kunstøkonomi, altså modtagelse af et grundbeløb til at starte processen, hvis værket skal flyttes. Værket er ikke stedsspecifikt, så det kan med fordel flyttes. Vigtigt at placere det i et område, hvor også forbipasserende kan få glæde af det; hvor det kan komme ud at leve.

 

 1. Invitation, program og PR til netværkstræf

Vi har booket billedkunstner Søren Martinsen og kunstrådgiver Christina Wilson til at tale om artist talken som format. Anne Højer foreslår tidligere journalist ved Politiken og tidl. forstander v. Højskolen Marielyst, Hans Jørgen Møller, til at sige noget mere generelt om sprog, kommunikation og mundtlig formidling, teknik, struktur og tidsdisponering. Kunstanmelder Maria Kjær Themsen foreslår desuden billedkunstner Torben Ribe, som en repræsentant for den yngre kunstscene (malerisk praksis). Til at sige noget om hvad der virker når man holder artist talks, om struktur og hjælpemidler. Torben er flyttet til Vordingborg. Julie kontakter. Julie skriver små oplæg til hver enkelt omkring tematik. Derudover formuleres en invitation (inkl. information om artist talk’en på Fuglsang den 6. november), en pressemeddelelse samt en tale til Martin Lohse.

Allan Axelsen forestår velkomst m. intro til det aktuelle arbejde, strategi og Kunstpulje (som rådet gerne ser, flere søger) samt artist talken som årets tema.

Der serveres eftermiddagskaffe og kage kl. 16:30 og buffet kl. 19. Tilmeldingsfrist 31. oktober.

Ønsker man at se udstillingen på Fuglsang skal man skrives i døren.

Til næste år bør det overvejes, om vi skal have kunstøkonomi, fundraising, revision, skat og moms på programmet igen.  Øernes Kunstfond.

 

 1. Vedtægtsændringer

Hvis de to store udstillingsformater – Reventlow og Lys over Lolland – foregår uden for kommunen, er det uhensigtsmæssigt, at BKR har vedtægter, der besværliggør tilskud til deltagelse i disse udstillingssammenhænge. Det vil derfor være formålspraktisk med en vedtægtsændring. Således kan der søges støtte til transport samt bidrag til publikation uden at rende ind i vedtægts-udfordringer. Anne forfatter bud på vedtægtsændring, der fremsendes til de andre i rådet.

I sagsbehandling ved Kunstpulje-ansøgninger er det samtidig hensigtsmæssigt og mere operationelt, at kunstnere kan søge sent eller mellem møder. Det vil imidlertid, ifølge jurist Dorte Raaballe, også kræve en vedtægtsændring.

 

 1. Nyt formandskab

Både Billedkunstrådets formand Kristoffer Glyholdt og formandens stedfortræder Lars Pryds har valgt at trække sig fra rådsarbejdet. Begge skal sende en formel tilkendegivelse af at de ikke ser sig i stand til at fortsætte og udtræder af Billedkunstrådet per den 1. november 2019. Rådet forfatter et brev til KFB-udvalget, hvori der orienteres om situationen, og hvori rådet foreslår to kunstnere (der kan godkendes politisk) som nyt rådsmedlem/suppleant.

 

De nye kunstnere har på forhånd, efter en uformel henvendelse, fremsendt fem linjer, som kan præsenteres for udvalget. Først når udvalget har godkendt dem, modtager de et officielt tiltrædelsesbrev. Herefter vil rådet ny-konstituere sig. Ind til da er Allan Axelsen stedfortrædende formand med tilhørende mandat.

Rådsformandsnavn ændres i strategipapiret, når det ligger fast.

 

 1. Sekretariatsfunktionen

Situationen omkring sekretariatsbetjening virker uafklaret, og det giver anledning til bekymring fordi rådets indsatsområder er lagt an på sekretariatsbetjening i det anførte omfang. At rådet magter sit opgaveomfang skyldes, ud over det økonomiske tilskud, at der er en sekretariatsfunktion, der agerer mellem møderne og har et overblik over det, der sker kommunalt. Informationsflowet skal fungere. Ambitionsniveauet forudsætter med andre sekretariatsbetjening.

 

 1. Tilrettet visions- og strategipapir

Det er færdigt. Evaluering og afrapportering lægges sammen i slutningen af året.

Det bemærkes at rådet i 2019 har haft udskiftning i sekretariatet samt nyvalg og andre aktiviteter, der har gjort at vi ikke har nået de planlagte møder med udvalgene. Det understreges dog at den årlige personificering af rådet gennem mødeaktivitet med udvalgene er vigtig.

 

 1. Henrik Jørgensen – 1 %-ordningen.

Vigtigt, at der i oplægget til udvalgene indgår en facitformulering omkring Offentligt-Privat Partnerskab. Henrik Jørgensen har ind til den 15. januar til at producere noget på baggrund af det, der bliver diskuteret ved rådets næste møde.

Vi skal have en fotograf med ud til at dokumentere de gode historier på 1 %-ordningen. En, der hyres ind udefra.

 

 1. Ansøgninger til Kunstpuljen

Ingen ansøgninger. Det forventes, at der kommer en ansøgning fra Fuglsang Kunstmuseum før næste møde den 3. december.

Det noteres i øvrigt, at afrapportering ifm. modtaget tilskud fra det nye år kommer til at foregå i et fast skema med følgende indhold:

 • Projekttitel
 • Projektperiode
 • Øvrige deltagere (jf. det professionelle aspekt)
 • Tilskudsoversigt, herunder anden funding
 • Beskrivelse af projektet i sin planlagte helhed
 • Presseomtale (dokumentation)
 • Fremmøde/antal deltagere
 • Fotodokumentation, max 3 billeder
 • Oversigt over aktiviteter (jf. det borgerinddragende aspekt) – der gives ikke til produktionsstøtte.
 • Brug af logo (tilbud om opsætning af BKRs banner)

 

 1. Studietur

Der bliver undersøgt om midlerne til studieturen kan overføres til næste år.

Forslag til datoer: Uge 22, 26-28. maj 2020.

 

 1. Opfølgning på artist talks – Michael Dunk/Parul Modha, Bo Karberg, Erik Mortensen

Ingen af de adspurgte kunstnere har meldt positivt tilbage.

I forhold til at lade foreninger/medborgerhus mv. søge tilskud til artist talk-arrangementeri stedet for kunstneren, kan vi opfordre foreningen til, ud over honorar til kunstner, også at søge til rengøring, vand, lys, varme, mv.  

 

Det foreslås at have både en forenings- og kunstnerliste på hjemmesiden, så både steder og oplægsholdere kan hente inspiration til artist talk-arrangementer. Vi kan opfordre til at tilmelde sig listerne.

 

Det understreges, at hvis kommunen gerne vil gøre noget mere for de billedkunstnere der bor/kommer herfra, så må vi give dem mere ’lebensraum’. Hvis de har været uden for kommunen for at udstille og kommer tilbage med ny inspiration kan de eksempelvis få midler til at afholde en artist talk i kommunen.

 

 1. Extract på UrbCulturalPlanning

Udgår

 

 1. Nyt møde og tidsplan

Allan foretrækker tirsdag formiddage før 14:15.

Næste møde: Tirsdag den 3. december kl. 9-13 på Rådhuset, Nykøbing F. Vi spiser frokost i kantinen.

Første møde i det nye år: Tirsdag den 28. januar kl. 9-13. På dette møde drøfter Rådet Henrik Jørgensens skriv og forbereder møde med udvalget. 

Marts måde – møde med KFB-udvalget om strategi og 1 %-ordning. Kortere møde med Teknik & Miljø når der foreligger et eksempelkatalog.

 

 1. Bordet rundt

Hjemmeside

Det skal afklares, hvem der påtage sig opgaverne ifm. hjemmesideudvikling/opdatering. Vi skal have svar senest den 1. november om opgaven kan løftes.

Kristina, den hjemmesideansvarlige, skriver:

Jeg har talt med Mette om hvordan vi skal gøre med siden fremadrettet, Mette er nemlig ikke rigtigt involveret i projektet længere, hun arbejdede på projektet som grafisk designer, og da hendes arbejde i bund og grund var lavet da vi afleverede siden for år tilbage, så er hun som sådan egentlig uge af projektet. Mette og jeg delte kontor i sin tid hvor jeg – ved siden af mit arbejde som illustrator og stribetegner – lavede hjemmesider hvor Mette designede layoutet.

Meget er ændret siden dengang vi afleverede siden, jeg arbejder nu fuld tid som illustrator og tegneserietegner (for blandt andet Folketidende), og Billedkunstrådets side er faktisk den eneste hjemmeside vi stadig er involveret i, og det var egentlig kun på grund af det arbejde vi manglede at lave på den på grund af det manglende billedmateriale. 

Da denne tid er den travleste på året for mig, der foregår et hav af tegneseriefestivaler, osv. som jeg skal deltage i (også derfor jeg har rejst så meget det sidste stykke tid), og derfor er det i de travle tider lidt svært at lave ændringer med kort varsel, da min kalender ofte er fyldt op nogle måneder i forvejen.

Derfor tænker vi, at når arbejdet med kunstnersiden, forsiden, osv. er lavet, så er det måske smartest at der kommer nogle andre på opgaven der sidder med den slags til daglig og lettere hurtigt kan gå ind og lave ændringerne inden for kort tid. De aftalte ændringer vil jeg selvfølgelig lave hurtigst muligt så snart jeg har materialet 🙂

 1. Opsummering fra netværkstræffet

Det kan være svært at leve af sin kunst, og der kan derfor være ræson i at afsøge andre aktiviteter, der kan understøtte ens økonomi. Guldborgsund Billedkunstråd ser artist talken som et interessant indsatsområde: Det er vigtigt at tage formidlingen på sig – og folk er generelt nysgerrige på det kunstneriske arbejde og vil gerne høre om det. Den personlige historie er spændende – ikke mindst for et publikum der ikke er vokset op med en billedkunstnerisk tradition og som måske har brug for at blive taget i hånden – og kan man som kunstner samtidig sætte sin kunst i relation til bredere samfundstendenser, er der mulighed for at nå et bredt publikum. Samtidig er der med artist talken også en mulighed for et økonomisk supplement.

 

Billedkunstrådet kan eksempelvis give tilskud til en forening, der ønsker at huse en artist talk, og som tager sig af både arrangementskoordinering, invitation og aflønning af kunstner (efter BKF-takst).

 

På netværkstræffet blev det også foreslået, at

 • man som kunstner skal kunne søge til andre kunstneres honorarer, hvis man ønsker at invitere en ekstern part ned til at holde en artist talk.
 • Man skal kunne søge midler øremærket PR.

 

Andre forslag:

Mange kunstnere arrangerer egne udstillinger, men har svært ved at få udstillingerne markedsført lokalt. Der er brug for hjælp til at få fat i folk og ramme de rigtige formidlings-/PR-kanaler. Publikumsdeltagelse er jo også essentielt, når det kommer til evaluering.

 

Udformning af folder til lokale foreninger med ’det gode værkstedsbesøg’ som tema. Målrettet særlige publikumsgrupper.

 

Vise hvordan man kan gøre brug af ny teknologi som f.eks. 3D-print. Lokalitetsprincippet.

 

Kigge nærmere på lokalitetsprincippet – hvordan kan vi ’udvide’ det?

 

REFERAT

GULDBORGSUND BILLEDKUNSTRÅD – ORDINÆRT MØDE DEN 20. AUGUST 2019.

Deltagere: Claudio, Kristoffer, Allan, Charlotte, Anne

Julie

 1. Besøg af ny centerchef Lene Rikke Bresson (kl. 9:00)

Lene Rikke præsenterede sig selv.

 • Godkendelse af og status på opfølgning på referat.

Bilag 1

Der var bemærkninger til referatet:

Startede med drøftelse af punkt 6: Hvis nogen har kommentarer, men ikke kan komme til mødet, tager vi kommentarerne med og tager beslutninger på grundlag heraf. Vigtigt, at alle stemmer er repræsenterede. Formand eller næstformand skal være til stede hver gang. Julie hører med kommunens jurist om der er regler for, hvor mange der minimum skal være til stede og om muligheden for at afgive en mailstemme skal indskrives i vedtægterne. Hvornår er man så få, at der ikke er tale om fungerende demokrati? Vi skal være sikre på, at vi kan behandle ansøgninger til kunstpuljen ved hvert møde.

Vi vendte igen Henning P.s ansøgning om optagelse i kunstnerdatabasen, da det kom frem at Frederiksborg-udstillingen også er kurateret, og at sommerudstillingen i Tirstrup er statsanerkendt. Samtidig har han flere gange udstillet sammen med kunstnere, der optræder i databasen. Dog besluttet, at begrundelsen for afslaget er fin.

Referat er godkendt.

 • Orientering fra sekretær.

Økonomioversigt og budget.

Bilag 2

Charlotte kigger på det rent sikringsmæssige, og hvilke tilladelser der er givet i forbindelse med opstilling af Bo Karbergs skulpturen på havnen i Nysted. Sagen ligger lige nu hos Jørgen Hilleke, Teknik & Miljø.

Resterende midler i Kunstpuljen: Vi vil gerne finansiere honorarer ifm. en række artist talks v. professionelt arbejdende kunstnere, der har stået bag værker med en vis ’gennemslagskraft’ og aktualitet. På den måde kan vi få kunsten formidlet i de mindre lokalsamfund/yderområder samt til nye publikumsgrupper. Rådet kan komme med udspil til, hvad talken kan omhandle, men lade kunstnerne selv beslutte endeligt emne og sted. Rådet ser gerne, at der er nogle foreninger/medborgerhuse, der påtager sig værtsrollen/ejerskabet ift. talken. Hermed sikrer vi borgerforankring, publikumsgrundlag (eksempelvis min. 20 ps.) og ordentlige faciliteter. Rådet og foreningen kan sammen promovere/formidle artist talken. Der er stillet forslag om tre artist talks i løbet af efteråret:

 • Parul Modha og Michael Dunk, f.eks. om kunstens værdi i en dannelsessammenhæng (hæfte dannelsesteori/-filosofi på det æstetiske arbejde). Gerne i Nykøbing hvor de for nyligt afholdt workshop med genbrugsmaterialer for skoleklasser. Eks. i samarbejde med BLF.
 • Bo Karberg om ny skulptur på havnefronten i Nysted. Fokus på borgerdialog og kunst i det offentlige rum: udfordringer / muligheder. Gerne sammen med Nysted Bevaringsforening.
 • Erik Mortensen om Gedser Lampen. Byrumsdesign og lokal identitet. Kan afholdes på Toldcafeen.

Der er potentiale for også senere at hente for eksempel Poul Esting ind; han når ud til mange bl.a. via Åbne Atelierdøre og repræsenterer en stor gruppe af kunstnere, der arbejder i traditionelle medier. Carsten Krogstrup er også en mulighed –  eller folkene omkring den tidligere Land Art-indsats.

I forhold til de uforbrugte midler fra Kunstpuljen, har rådet også talt om at lægge op til en aktivitet, der sætter nogle rammer ift. 1%-ordningen. Eksempelvis et ’in situ’ kunstnerisk eksperiment placeret et sted, hvor mange borgere oplever det. Der kunne evt. laves en konkurrence med henblik på at indhente projektforslag relateret til et specifikt koncept – og på baggrund af en præmiering få produceret et værk, der herefter ville kunne indkøbes. Det kunne med fordel indtænkes i nogle af de byrumsprocesser/områdefornyelser, der kører i Teknik & Miljø.

I Store Kirkestræde er der afsat 2,3 mio. til renovering af gaden og her tænkes i forvejen i kunst og kultur. Hvordan kan vi være med til kunstnerisk at underbygge den fortælling og transformation, de er i gang med, hvor de ønsker en tiltrækkende gade, der også kan understøtte handelslivet? De er allerede stillet i udsigt, at der kommer et nyt projekt i 2020 og der er således allerede politisk bevågenhed og borgerinteresse her. Kunne det fungere som et prøveformat/pilotprojekt med henblik på at arbejde frem mod noget mere permanent/noget i større skala? Kunne forretningslivet agere sponsor? Dette vil kunne sætte positivt fokus på vores 1% regel.

I forhold til de penge, vi råder over, herunder de midler vi modtager fra Kunstfonden, skal vi være opmærksomme på, om de bliver brugt. Pengene fra staten er en matchpulje og hvis de ikke ’sættes i spil’ kan det være vi skal overveje at søge mindre end det maksimale beløb.

Julie tager med Theis fra Statens Kunstfond om, hvad vi må bruge pengene til, eksempelvis hjemmeside / løn til 1 % konsulent….

Kulturpolitikken

Sekretæren sender Kulturpolitikken til rådet, når den går i høring.

Bjørnebrønden

Med hensyn til klagen fra bevaringsforeningen omkring Kaare Klints anlæg, så går Teknik og Miljø ikke ind i en fredningssag. Charlotte oplyser at bænk, træ og helle i den ene halvdel af anlægget fjernes. Bjørnen fjernes midlertidigt. Der sættes et granitfundament under kummen, der sænkes 5-10 cm og altså kommer til at stå i en fordybning. Der sættes dyser på. 

Egon Fischer

Står pt. I depot på Materialepladsen. Det er ikke blevet besluttet hvor eller hvornår vandkunsten skal placeres. Det vil koste 1 mio. kr. at genopføre skulpturen med vandsystem. Måske kan den komme i genbrug i en anden kommune. Statens Kunstfond kan hjælpe her.

Müller

Når byggeriet er færdigt, så ser vi på det igen. Lige nu arbejdes der on/off i området. Det er afgørende for placeringen af skulpturen, hvordan rundarealet prioriteres.

 • Kunstpuljen (ingen ansøgninger).
 • Drøftelse om beslutningstagen uden alle medlemmer til stede. Se status på referat.
 • 1 %-ordningen. Tilslutning til de opstillede rammer samt ekstra spørgsmål til debat.

Bilag 3

Vi stater ud med bygninger med vist offentligt flow. Senere kan perspektivet udvides. Skoler, plejehjem, sundhedsklinikker mv. Steder hvor folk kommer og hvor de bor – og det er indendørs.

Staten – her arbejder man med entrepriser der har håndværkerafgifter over 10 mio.

Vi skal have lavere bagatelgrænse. Vi kan evt. køre med 1/2 % regel.

Det skal sikres, at ordningen ikke kun aktiveres hvert 10. år – at der er ressourcer at hente.

Renoverings-/ombygningsarbejder, som der er flere af en d nybyggerier, giver adgang til nye og interessante budgetter. En renovering kan sagtens udløse nok til at give flot udsmykning.

Muligheden for en OPP-samarbejdsmodel er blevet rejst – hvor brugt er den i statsligt regi? 1 % ordningen må i princippet skulle gælde hvad enten der er tale om offentligt eller privat finansieret byggeri. Det må være brugen af bygningen der er det springende punkt: er den i offentligt brug, så er det det vigtigste. Vi skal have afklaret om et byggeri, hvis det er privatfinansieret, men lejet af staten, kan indgå i ordningen? Hvis det er tilfældet, har Henrik måske en formulering, der kan bruges i rapporten.

Alle kommunalt finansierede bygninger indgår i en 1 % ordning. Kommunen kan dog også være part sammen med andre investorer (kommunen har sjældent anlægsfinansieringerne selv) – her gælder ordningen også.

I forhold til 1 % ordningen er en politik for bevaring af kunst i det offentlige rum også vigtig.

Rådet skal derfor være opmærksomme på at få afsat en del af entreprisesummen til bevaring og vedligehold og sikre, at der ligger en vedligeholdelsesplan. Værkerne skal se ordentlige ud, hvis kommunen skal brande os på dem. Det er blevet foreslået, at disse midler kan stå i en fond i kommunen, så der er noget at trække på. Charlotte gør opmærksom på, at de nok nærmere skal ind i et driftsbudget.

 • Visions-/strategipapir 2018-21. Drøftelse af nyt udkast og beslutning om endeligt format.

Bilag 4

Det er besluttet, at rådet næste år lægger både 1 % samt visions- og strategipapir op. Disse skal samlet set være med til at afmystificere og afmontere bekymringer, afklare spørgsmål og sikre ejerskab og gensidig overenskomst i forhold til rådets arbejde. For at imødekomme de politiske prioriteringer og kommunens strategi og vision har rådet fokus på borgere og læring, at få mest kunst for pengene samt naturligvis den værdi, kunsten giver i hverdagen.

Det ønskes udspecificeret i visionspapiret, at rammevilkårene skal være politisk forpligtende. Der må med andre ord ligge en politisk forpligtelse i at vælge at have et Billedkunstråd. Når kommunen prioriterer et råd, må den også agere i forhold til samt inddrage rådet. Lige nu er der en tendens til, at rådet er et armslængdeorgan, som ikke i tilstrækkelig grad høres. 

Møde med kunstkonsulent Henrik Jørgensen, der var sat til 8. oktober, bliver udskudt til slutningen af året. Herefter skal rådets overvejelser igennem Teknisk Forvaltning, og så skal rapporten omkring 1 % ordningen færdigformuleres. Rapporten skal behandles i både KFB-udvalget og Teknik-udvalget, der så lægger den op til byrådet.

Rådet skal mødes med KFB-udvalget i løbet af 1. kvartal 2020.

I forhold til økonomidelen på 1 % ordningen skal det afklares, om det er Teknik & Miljø, der skal lægge alle pengene – altså om det skal ligge i anlægsbevillingen? Hvad gør de i andre kommuner?

Frokost

 • Besøg af Diana: UrbCulturalPlanning og et muligt kunstsamarbejde på tværs af kommuner (12:30).

URB CULTURAL PLANNING

De kommende 2 år har vi UCP – byudvikling via kunst og kultur – liggende i Borger & Branding. UCP er et projekt, der dækker hele Østersøområdet og involverer mange aktører. Projektet er med til at sikre synergier og udvikle metode-toolkits (herunder borgerinvolvering & artist-in-residence – Heike har tilbudt plads) til at integrere kunst i lokale byudviklingsprocesser.

UCP er tænkt ind som en del af Teknik og Miljøs store indsats med områdeudvikling i Lindholm, som kommunen har søgt Realdania om støtte til.

I forlængelse af festivalen Lindholm i Spil (2018) har der været et tæt samarbejde med børn og unge i området samt med Lindeskovskolen, og dette samarbejde søges formaliseret under UCP, men der er stadig nogle skridt at tage. Håbet er, at initiativerne under UCP kan være med til at understøtte det større Realdania-projekt.

Det første projekt under UCP (et fotomapping-projekt) løber af stablen allerede her i starten af efteråret med Billedskolen Storstrøm og Culthus som centrale aktører. Herefter kommer et artist-in-residence med den engelske billedkunstner Julie Myers (der også tidligere har arbejdet i udsatte boligområder) samt et huskunstnerforløb med Michael Dunk, Jesper Sternberg, Mille Rude, Bank&Rau samt Rapolitics. Dette skal følges op endnu et  huskunstnerforløb i foråret, gerne også med nogle lokale kunstnere (husk at specificer klassetrin). Over de næste par år kommer flere af kommunens kulturaktører til at agere i området.

Diana spørger om det er okay en gang imellem at sende forespørgsler ud ift. det billedkunstfaglige eller om vi skal formalisere konkrete arbejdsopgaver ved møderne? Processerne er hurtige og nogle gange skal der træffes beslutninger på kort tid. Men Billedkunstrådet må meget gerne være med til at kvalificere arbejdet og være med til at pege på mulige kandidater til huskunstnerprojekter. Der er også basis for pop-op aktiviteter i en nærmere defineret periode – UCP kan evt. fritkøbe kunstnere til at indgå i kreative processer med folk, der dukker op. Der er også mulighed for at lave projekter i et tomt butikslokale. Eller Husbesøg.

Det er blevet besluttet, at outputfaktoren/niveauet for medvirken, skaleres, så rådet kan garantere ressourcer til evt. indsatser. Ved hvert møde får rådet et 5-7 linjers extract fra Diana, så vi løbende har UCP på agendaen. Diana undersøger på sin side, hvordan midlerne, der er i projektet, kan suppleres op – der skal være garanti for at kunstnerne får et honorar ifm projekter, selvom der er tale om et EU-projekt og der er 3 år til afrapportering.

Diana fremsender invitationer til konkurrencer og LABs samt workshops (i relation til baseline-arbejdet).

TVÆRKOMMUNALT KUNSTSAMARBEJDE MED LOLLAND

Hvordan kan rådet bedst understøtte kunstnersammenslutninger mv., når de søger?

I år fik LF fra Kulturpuljen, men In Situ fik ikke, selvom begge grupper tæller lokale kunstnere.

Er det muligt, i forhold til mere stabile rammer omkring de enkelte udstillingsplatforme – LF, In Situ, Det Blå Tårn – at se nærmere på det driftsbetonede?

Udfordringerne er følgende i forhold til sammenslutningerne på Reventlow:

 • Får vi de rigtige kunstnere og publikummer?
 • Kan vi være der med nogle andre aktiviteter, der vil lokke flere til?
 • Svær infrastruktur
 • Der kommer kun få skoleelever
 • Billedkunstrådet vedtægter / lokalitetsprincippet (lige nu kalder vi det branding/sponsormidler, når vi sender penge over kommunegrænsen til Lolland)
 • Manglende prioritering af kunstområdet i Lolland Kommune, hvor der pt ingen kulturchef er og kun få politikere, der taler området op (Louise Boye vil dog gerne lægge 40.000 (over en toårig periode) i en udvidet udstillingsmodel for Reventlow, hvor sommerperioden udvides og andre kunstnergrupper dermed også kan få udstillingsmulighed).
 • Der mangler mere objektive kriterier/værdisæt for Reventlow-udstillingerne, så der bliver plads til flere folk.
 • Der skal ligge nogle formalia for ejerskab og praktikaliteter (fra Museum Lolland-Falster), før Billedkunstrådet kan give en hensigtserklæring.

Kristoffer forslår mere udvikling i Bønnelyches Pakhus. Og involvering af Lys over Lolland. Det vil være et fint signal at sende, hvis LOL kunne tænke Bønnelyches ind.

 • Evt. vedtægtsændringer. Julie taler med jurist om, hvad det vil indebære.
 • Netværksmøde.

Afholdes på Fuglsang Kunstmuseum den 7. november kl. 16:30-20:00.

Sidste år var der fokus på:

 • at promovere sit arbejde på de sociale medier
 • BKF’s tilbud om værkstedssamtaler, hvor man får besøg af en dialogpartner, der bl.a. kan hjælpe med PR og hvordan man udvikler sin kunstneriske praksis (vi kan evt. pege på denne mulighed igen i år og nævne, at BKR er parat til at betale 1/3 af udgifterne, hvis vi får en ansøgning på det?).

I år vil vi gerne høre nærmere om hvordan man strukturerer en artist talk: teknik, disposition, hjælpemidler… Hvordan kan artist talken fungere som løftestang til et potentielt mersalg og til at nå en bredere modtagergruppe? Vi vil gerne have både en kunstner og en formidler/underviser/kommunikationskonsulent på. Gerne en med solidt kendskab til maleriet og til den geografiske kontekst.

Martin Bigum / Peter Callesen er blevet nævnt.

Efter oplæg indlægges en workshopdel, hvor folk kan afprøve og få feedback på deres pitches/artist statements/elevatortaler… Vi opfordrer deltagerne til at tage et pitch med, og så faciliterer vi debatten ved de enkelte borde.

Der lægges et møde om eftermiddagen før netværkstræffet, hvor vi koordinerer roller.

Forhåndstilmelding giver gratis adgang til Zahrtmann – Queer, kunst og lidenskab fra kl. 15.

Forslag til prismodtagere:

 • Thomas Kadziola har gang i noget banebrydende, der vækker genklang (inter)nationalt. Han har boet her i mange år og leveret et stort og vigtigt værk. Han har deltaget på Masnedø og Lys over Lolland. Han er ikke bange for at afprøve nye ting og hente uprøvede folk med ind i sine projekter. Han er en levende og umiddelbar formidler.
 • Michael Dunk afprøver hele tiden nye formater og materialer og tør forny sig.
 • Espen Brandt har fokus på formidling af kunsten til omgivelserne. Han eksperimenterer og er ikke bange for at møde mange mennesker. Har vist stort drive ifm. Vandtårnet. Drevet af en involverende og uegennyttig praksis centreret om at få ’kunst ud til folket’ (jf. hans Mobile Museum)

Rådet peger på en delt pris til Espen og Michael. En mid-career anerkendelse. De får 10.000 hver. Kristoffer skriver begrundelse. Martin Lohse overrækker de to checks.

Julie sørger for opslag på Facebook og for invitation til Kulturforvaltningen i Lolland samt Billedkunstrådene i Vordingborg og Faxe.

Pressen skal inviteres, så vi sikrer, at der er en fotograf til stede sammen med Martin Lohse.

Vi skal forberede en pressemeddelelse og et par checks.

 1. Studietur den 22. – 24. oktober 2019.  

Kontakt til (f.eks.):

 • Kunstnerdrevne udstillingssteder
 • Kulturforvaltningen
 • Turismeaktører (ift. forlængelse af turistsæsonen via kultur- og kunstprojekter)
 • Kirsten Juni – tidligere projektudvikler i Guldborgsund, nu bosiddende på Bornholm
 • Mogens Vibe – Kunstrunden (og tidl. udstiller på Grauzone)

Charlotte klarer lån/leje af bil. Anne og Claudio skal afhentes på Farø.

 1. Møde med udvalget, præsentation af strategipapir. 1. kvartal næste år.
 2. Hjemmeside – indhold. Der skal indhentes billeder, billedtekster, fotokreditering, underskrevet erklæring. Opdatering om netværkstræf den 7. november. Vi samler op på det til næste møde.
 3. Evalueringsformat (Galleri Heike Arndt).

Bilag 5

Der skal udfærdiges et afrapporteringsskema med plads til links til presseomtale mv. Der skal vedlægges dokumentation på de forskellige punkter, der spørges til. Formelt set har Heike Arndt ikke ikke levet op til afrapporterings-kriterierne.

 1. Mødetidspunkter og datoer fremadrettet. Tirsdag formiddag og torsdage.
 2. Invitation til dannelseskonference.

Bilag 6

 1. Bordet rundt.

Næste møde enten den 8. eller 10. oktober kl. 9-13.

GULDBORGSUND BILLEDKUNSTRÅD – ORDINÆRT MØDE DEN 13. JUNI 2019.

Tid: Torsdag den 13. juni kl. 08:30-13:00, Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, 4891 Toreby Lolland

Deltagere: Kristoffer Glyholt, Anne Højer samt sekretær, Julie Damgaard Nielsen. 

Fraværende: Claudio Bannwart, Allan Axelsen, Charlotte Bonde Wiberg

————————————————————————

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden. Rådet er vist ikke de facto beslutningsdygtigt, når der kun er to medlemmer til stede. Men to af de fraværende medlemmer har givet mandat til, at der kan træffes beslutninger i deres fravær og har givet deres kommentarer i mailform.

Det skal sættes på dagsordenen til næste møde at træffe beslutning om følgende: at man kan give sine kommentarer pr. mail og overlade det til de tilstedeværende at træffe beslutning i de enkelte sager.

Kan der findes enighed om dette, giver det arbejdsro og dermed mulighed for fremdrift. 

2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1). Referat godkendt.

3. Orienteringer fra sekretær.

 • Økonomioversigt og budget (Bilag 2). Lad os få brugt de midler, vi har til rådighed. Vi skal have sparket noget i gang. Vi vil hellere bruge end overføre.

4. 1% reglen – Diskussion på baggrund af fremsendte spørgsmål. De rådsmedlemmer, der ikke deltog i mødet den 13. juni, skal kunne tiltræde det besluttede – se bilag 3.

5. Indkomne ansøgninger til Kunstpuljen Guldborgsund:

– Projekt Art Lab Kettinge: Grafisk Symposium og Artist Talks – Vi støtter kunst ikke forplejning – hvis fællesspisningen (er det kun for kunstnerne eller for alle, der dukker op?) er del af den kunstneriske aktivitet, er det fint, men ellers må de betale selv. Usikkerhed omkring antal publikummer, og hvad ’administration’, drift og logistik dækker over i et nonprofit tiltag. Forekommer at være en meget smalt arrangement med kunstnere, der ikke er alment kendt.

Fem artists talks lyder som et maraton og svært at aflæse, hvordan det rent praktisk skal foregå. Hvordan med sproget? Foregår det på engelsk, og hvordan sikrer man så, at det publikum, der ikke er stærkt på engelsk kan følge med? Det indskrænker muligvis deltagelsen. Desuden kan det være en udfordring at nå mange med så kort varsel.

BKR vil gerne give et mindre tilskud for at vise goodwill. Vi får ikke mange af denne slags ansøgninger og vil gerne bakke op. Hvis der var flere ansøgninger, ville arrangementet måske ikke modtage tilskud.

Vigtigt, at vi med evalueringen får klarhed over, hvad der er blevet gjort for at få folk til. Hvem har man været i dialog med for at få folk trukket til? Hvilke kommunikations-/PR-kanaler er blevet brugt? Er de lokale kunstnere blevet inviteret? Hvordan er almindelige, lokale borgere blevet orienteret om arrangementet? Hvor mange har deltaget? Og fra hvilke målgrupper? I hvilket omfang er de sproglige udfordringer blevet imødegået? Har der været en oversætter?

Der tildeles et beløb på 9.000 kr. til honorar til de fem kunstnere, samt til moderator-honorar. Det er ca. det halve af, hvad der er ansøgt. Heike Arndt tilfører regionen noget rent infrastrukturmæssigt og professionelt. Hun er udviklende og fastholdende og bidrager til området.

– Michael Dunk og Parul Modha: Kunstworkshops under Vegvisir. Godt med professionelle lokale kunstnere, Tydelig borgerinddragelse. Flot, uventet, tværfagligt samarbejde. Spændende bæredygtighedsperspektiv. Der kommer nogen folk, der ikke kommer på Lys over Lolland. Samspil med bl.a. REFA og Melitek. Der gives fuldt beløb på 12.263 kr. Afrapportering: forventet tilskuertal og deltagerantal i kunstnerworkshopsene.

– Allan Axelsen: Sommerudstilling, Masnedø Fortet // Lys over Lolland (se Bilag 4). BKR anerkender, at det er svært at afholde udgifter, når man ikke har fast indkomst, og materialer kan være dyre. Afslag på tilskud til Masnedø ud fra lokalitetsprincippet.

Der er desuden mest ’udvikling’ i Lys over Lolland – der markant understøtter borgernes møde med kunsten og er en stor, velbesøgt udstilling. Det skal bemærkes, at PR-arbejdet vægtes – bl.a. i form af artist talk. Der gives 7.696 kr. til udstillingsarbejdet i forbindelse med Lys over Lolland.

6. ’Den Flyvende Lollænder’ på Nysted Havn. Diskussion og kvalificering af placering & kunstnerisk værdi (Bilag 5) Bo Karberg er en professionelt kunstner, der ofte har arbejdet med at placere sine værker på lange ’ben’. Det gør det svært at kravle på dem, endsige udøve hærværk. Placering giver mening – værket står på en åben plads helt ude ved vandet, et smukt sted, hvor den også kan ses, når man kommer ned mod havnen fra byen. Beskueren vil opleve modlys ind gennem glasset, så man får den transparente, havagtige karakter. BKR antager, at kunstneren selv har været med til at vælge placeringen og vil ikke sætte spørgsmålstegn ved denne. Dog vigtigt, at nogen kvalificerer, at værket står fast, for det er lidt usikkert, hvad der sker rundt om skulpturen, om der eks. er kørende trafik – værket må ikke være i fare for ødelæggelse og heller ikke udgøre en fare for besøgende. Teknisk forvaltning skal nikke til sikring også under den midlertidige opstilling. BKR tager ud for at kigge på den i løbet af sommeren. BKR hæfter ikke for sikring og forankring. BKR forholder sig alene til spørgsmålet om kunst værkets relevans og placering.

7. Ansøgning fra billedkunstner Henning P. om optagelse i kunstdatabasen / Kunst Guldborgsund (Bilag 6). Formanden påpegede, at han selv er kommet ind uden nævneværdigt CV – men dog har deltaget på Kunstnernes Efterårsudstilling og på den kuraterede udstilling Tumult. Motivisk minder Henning P. lidt om Krogstrup, dog med mere variation i motivvalg – der arbejdes med udtrykket.

Det understregedes, at Sommerudstillingen i Tistrup ikke tæller med under statsanerkendt. Dog anerkendes det, at han har udstillet sammen med folk, som anses for professionelt arbejdende, lokale kunstnere.’ Seminariet for Formgivning’ er ikke en formel billedkunstnerisk uddannelse. Han er ikke medlem af BKF.

Formelt lever han ikke op til kriterierne, men det er der andre, der heller ikke gør. Udstillingsrepertoire og CV er imidlertid ikke forankret nok. Kriterierne vurderes for nuværende ikke opfyldt. Det understreges, at det er svært at opnå disse kriterier med lokal bunden virksomhed.

8. Deltagelse i ’Kunst i Byudvikling’-arrangement (Realdania) den 20. juni (Bilag 7). Vi ønsker at kvalificere et politisk materiale om kunst i det offentlige rum og kommunens rolle – det argumenterer for, at vi deltager. Kristoffer kan evt. tage med. Julie deltager.  

9. Kommende Facebookopslag. Punktet udgår.

10. Fastlægge mødedatoer for resten af 2019. Vi har meget lange dagsordener fremadrettet, så det vil være passende med længere møder – der er noget faglighed, der skal i spil og nogle vurderinger, der tager tid. Svært at nå rundt om tingene ved 4-times møder. Der sendes en doodle ud med mulige mødedatoer. Så vælger vi herefter.

11. Bordet rundt

REFERAT

GULDBORGSUND BILLEDKUNSTRÅD – ORDINÆRT MØDE DEN 11. APRIL 2019.

Tid: Torsdag den 11. april kl. 9.00-13.00, Lokale Sakskøbing, Rådhuset Parkvej 37.

Deltagere: Anne Højer, Kristoffer Glyholt, Claudio Bannwart, Allan Axelsen, Charlotte Bonde Wiberg samt sekretær, Julie Damgaard Nielsen. 

Tidligere sekretær Diana Gerlach deltager ligeledes i dette møde.

————————————————————————

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden.

Næstformand godkender dagsorden.

2. Godkendelse af og status på opfølgning på referat. Se Bilag 1.

I forhold til punkter fra sidste dagsorden:

Anne har endnu ikke haft lejlighed til at kontakte KØS.

BKR har været i kontakt med Det Blå Tårn mv. for at uddybe, hvad rådet understøtter. De kører videre med udstillinger i Vandtårnet i Nyk. Det vides ikke, hvor længe.

Næste ansøgningsfrist til Kunstpuljen bliver meldt ud på BKRs Facebookside.

3. Orienteringer fra sekretær.

 • Økonomioversigt og budget, se bilag 2
 • Orientering om status på konsulent v. Statens Kunstfond.

Sekretæren har talt med Henrik Jørgensen, kunstkonsulent for Bygningsstyrelsen i 1,5%-sager. Henrik Jørgensen vil gerne rådgive omkring implementering af en evt. 1 %-regel i Guldborgsund Kommune, men der er behov for, at vi først internt drøfter vores ambitionsniveau ift. en fast bevilling til ’udsmykningsopgaver’. I hvor vid en udstrækning ønsker vi kunsten implementeret i byggeri/anlægsarbejder – eller måske snarere, på hvilket niveau er det mest plausibelt at lykkes med et sådant tiltag? Sekretæren fremsender spørgsmål til diskussion på næste møde i BKR.

4. Orientering v. formand (her: sekretariatet) om Billedkunstrådets deltagelse i kommunens arbejde med en ny Kulturpolitik. Invitation ud til den 7. maj til Facebook-siden.

Det første møde omkring Kulturpolitikken afholdes den 3, april med deltagelse af centrale repræsentanter for de enkelte kunstområder samt udvalg. Det næste møde – et åbent dialogmøde for kommunens kulturaktører og –interesserede – afholdes den 7. maj. Allan sender invitation ud og sørger for, at kommunens professionelt arbejdende kunstnere er repræsenteret ved 1-2 ps. Kunstens egenværdi skal diskuteres, så kulturpolitikken kan knyttes til visionerne på billedkunstområdet. Kristoffer har nævnt nogle indsatsområder:

 1. Byudvikling, herunder Evigheden, og potentialet for en øget trafik til biblioteket og dermed bedre synergier.
 2. Hvordan kan kulturen tænkes aktivt ind, når der bygges? Tid og rammer til fordybelse.

Anne refererede fra det første Kulturpolitik-møde: Der blev talt kultur, ikke kunst: Det er vigtigt med disse stemmer fra formidlerne, men skal vi tænke noget om æstetisk egenværdi, skal vi have fat i nogen, der ikke tænker instrumentelt. Derfor vigtigt med deltagelse den 7. maj.

Hvordan er kunst og kultur knyttet til den nye kommuneplan? Hvornår taler de to sammen?

Charlotte undersøger.

Diana: Planstrategien har dannelse som punkt. Samt kunstens egenværdi. Der opfordres til at læse kommuneplansforslaget og komme med input. I kommuneplanen er bæredygtighed f.eks. indskrevet som element, og det kan vi også udfolde i BKR. Rådets arbejde med kunst kan således med fordel kobles op på overskriften omkring bæredygtighed. Havnen og Ydre Østerbro som udviklingsprojekter lægger op til, at kunsten tænkes ind. Byudvikling og bæredygtighed hænger sammen.

Forslag: At der hentes nogle byggetekniske folk ind ved mødet den 7. maj. Samt repræsentanter fra de politiske udvalg. Peter Brink har eksempelvis siddet med i Paragraf 17, Stk. 4-udvalget, så det med bæredygtighed, fællesskaber og byudvikling kan hægtes op her. Samarbejde på tværs af centre. Martin Lohse kan sende invitation til Peter Brink. Sikre fællespolitisk forståelse. Byrådet bør inviteres til den 7. maj – inddrag Lene eller Alma.

Martin kan også rette henvendelse til Jens Erik fra Turisme & Landdistrikter, der er et underudvalg til Kulturudvalget. Kultur er vedkommende for alle – det er søjlen for alt andet. Der er således mulighed for at tænke BKRs strategi ind i Kulturpolitikken.

Center for Børn og Læring er vigtige ifm. skolebyggerier mv. Vi kan også hive det op på strategisk niveau med huskunstnerordningen – men hvad gør man med børn uden for skoletid? Simon Hansen har nævnt at ”Kultur er kittet for os alle sammen.”

Givtigt at mødes med flere udvalg end KFB-udvalget – det skal BKR arbejde videre med.

5. Behandling af indkomne ansøgninger til Kunstpuljen Guldborgsund. Se Bilag 3.

– Fuglsang Kunstmuseum:

Artist talk med Morten Buch om træsnittet i egen og Edvard Munchs kunst. Søger 4.640 kr. til artist talk Anne deltager ikke i sagsbehandling. Formand har sagt ja. Lyder oplagt. Vedtaget.

– Det Blå Tårn: Udstillingen ’Inferno’.

Overvejende professionelle kunstnere og gode folk fra vores lokalområde (mange dog uden BKF-tilknytning eller censurerede udstillinger bag sig). Lokalt udstillingssted – og andet sted end Nykøbing F., hvilket giver adgang til et andet publikum. Relativt beskedent beløb. Ærgerligt, det ikke ligger samtidig med Hajkutterregatta i Nysted. Spændende at Bønnelyckes Pakhus prøves af.

Beløbet gives under forudsætning af, at arrangementet gennemføres. Der skal skiltes med, at udstillingen er støttet af Guldborgsund Billedkunstråd. Pengene bevilges under forudsætning af, at den tænkte helhed gennemføres, at der afrapporteres omkring bl.a. besøgstal og at BKR ser realiseret budget.

– Shorthand ECM: Kunstworkshops under Vegvisir.

Meget forberedelse og lidt tid. Er det kunstnerisk set interessant? Vigtigt, at der er et billedkunstnerisk formål, at det foregår uden for, hvor folk kommer forbi, at det er tilknyttet en anden slags begivenhed og derfor rammer et nyt publikum, at det er gratis og at det kan sætte bæredygtighedsaspektet og affaldshåndteringen i spil. Espen Brandt Møller har lavet lignende åbne workshops – og kan om ikke andet pege videre. Og Parul er en mulighed, selvom hun bor i Lolland Kommune. Pege på de to kunstnere og bede dem om at søge. De kan både det kunstneriske og pædagogiske. Kunstnerne skal sende en ny ansøgning til næste møde.

– Rostocker Frauenkulturverein: Katalogudgivelse i forbindelse med udstillingen GRAUZONE i Gedser

Claudio deltager ikke i afstemning.

Der er søgt støtte til udstillingskatalog, 1000 Euro. Vi har ikke megen historik om støtte til sådant.

Svaghed er, at der ingen lokale kunstnere er med – men udstillingen er blevet til på baggrund af lokalt materiale (100 skiferplader fra det gamle tag på Gedser Remise). Samtidig er der tale om to lokale udstillinger i Gedser, alternativ lokation ift. Nykøbing F. Det er lokalhistorie, der skal ud at vandre. Udstillingen skal ud over Gedser vises i Rostock og i Wales.

Gruppen bag er den samme som tidligere har arrangeret ’Husbesøg’ både i Nykøbing F. og Rostock. Der er inviteret 30 kunstnere fra bl.a. Holland, Danmark, Japan og Tyskland, alle professionelle kunstnere. Flere af de tyske kunstnere har tidligere deltaget i Sommerudstillingen på Masnedø.

På baggrund af fotografier af skiferpladerne fra Remisen har hver kunstner lavet en parafrase over skiferpladen. De to dele bliver ophængt ved siden af hinanden. Det er skæv og skæg ide, og der kan komme folk, vi ellers ikke normalt ser på udstillinger.

Der er tale om et beskedent tilskud til katalog ift. de forventede samlede udgifter. Og en publikation har lang levetid. Den er ikke knyttet til én udstillingsgeografi og kan være med til at styrke borgernes møde med kunsten.

BKR støtter med fuldt beløb – 7500 kr. BKR skal nævnes både på udstillingen og i katalog og tilsendes et eksemplar af kataloget samt yderligere 10 eksemplarer til lokal distribution, bl.a. på Guldborgsund Bibliotekerne. BKR skal orienteres om projektet fremadrettet og katalogets oplag. Det forventes at katalogteksterne trykkes på både tysk, dansk og engelsk.

6. Beslutning vedr. konsulent fra Statens Kunstfond og 1% reglen på baggrund af orientering.

Når vi har diskuteret nogle rammer/retningslinjer for 1 %-tiltaget, sender jeg disse til Henrik Jørgensen, som så kan give et tilbud på, hvad det vil koste at

 1. Få nogle forskningsperspektiver og konkrete praksiseksempler, herunder lokale eksempler (jf. ovenstående).
 2. Samle informationen i en anbefaling/inspirationskatalog til politisk niveau, der anskueliggør potentialerne i, meningen med og vigtigheden af kunstneriske udsmykningsopgaver.

7. Strategiproces: Fortsætte arbejdet med vision, mål og milepæle for perioden 2018-2021. Drøftelse af foreløbigt udkast, og gerne en beslutning om endeligt format.

Se bilag 4.

Der indskrives fokusområder, når BKR har vedtaget indholdet. Syv fokusområder for fire år er for meget.

Ting vi fast gør hvert år – det har værdi, men tager tid. Det skal beskrives, og der skal kigges på, hvad vi herefter har af ressourcer til at gøre andet/mere. Driften glemmes ofte, fordi indsatsområder tager fokus. 

Det har værdi, at vi har en kunstpulje: Her understøttes billedkunstnerisk aktivitet i kommunen fast med et årligt, øremærket beløb.

Årsberetning – her beskrives og kigges på de årlige mål og driftsmæssige tiltag og aktiviteter nævnes. Det er blevet diskuteret om en halvvejs evaluering (undtaget visionsdelen) vil fungere bedre, men udvalget skal hvert år orienteres om det foregående år. Årsberetningen kan dog med fordel ligge i 2. i stedet for 4. kvartal.

Vi skal have kigget på, om vedtægterne skal ændres.

8. Planlægge studietur.

Se bilag 5.

Det er blevet diskuteret, hvor studieturen skal gå til. Der er budt ind med et sted, hvor BKR kan hente inspiration til arbejdet med kunst i det offentlige rum/udsmykningsopgaver og/eller kunst som indsatsområde i forbindelse med byudvikling. Århus har eksempelvis lang erfaring med 1 %-reglen og har fordelt 6 mio. blandt kunstnere til at arbejde med kunstprojekter.

Anne foreslår Bornholm, der ligesom Falster og Lolland både er ø og landsamfund. Her gøres, sammen med lokale turistaktører, et stort arbejde med at forlænge turistsæsonen ved bl.a. at lægge kunstaktiviteter i skuldersæsonen, forår og efterår: Bornholms Kunstrunde, Bornholms Censurerede Forårsudstilling og Bornholms Kulturuge. Det giver os mulighed for at se nærmere på udviklingsmuligheder for borgernes møde med billedkunsten, og hvordan vi bedst muligt og mest holistisk kan facilitere det møde samt hvordan kunst – ikke mindst i det offentlige rum – kan virke som løftestang til turisme.

Forslag til datoer: Uge 43 fra den 22.-24. oktober.

Mulige kontakter:

 • Visit Bornholm
 • Destination Bornholm – Laila Lund Balle
 • Evt. erhvervsfolk/virksomheder
 • Lokale kunstnere, der har deltaget i Kunstrunden, kulturugen eller den censurerede udstilling – husbesøg.
 • Vibeke Eskesen, Formand for Svanekegaardens bestyrelse (ang. initiativerne i og den økonomiske ’konstruktion’ omkring kunstnerboliger og multiværksted)
 • Mai Therese Ørsted Andersen, Centerleder Grønbechs Gård (ang. drift, sammenhæng til kommunale prioriteringer/midler)
 • Pelle Nybirk, Gudhjem Museum ang. drift
 • Inge Lise Westman
 • Fritidskonsulent Sara Wedell-Bollmann, Bornholms Regionskommune ang. offentlige udsmykninger (gode/mindre gode eksempler) og borgerprocesser samt evt. kunst/kulturpolitik. Endvidere formaliserede samarbejder mellem kommunen/aktører, inkludering af kunstnere i bosætningsindsatser, residencies?

Vi kan overveje at invitere Guldborgsund Kommunes nye turistkoordinator Rune med; han vil gerne tænke i fyrtårne og kunstevents, der skabes på tværs af fagområder.

9. Kommende Facebookindslag.

Deadline for Kunstpulje-ansøgninger

Henvisning til Realdania-kampagnen ’Underværker’.

10. Fastlægge mødedatoer for efteråret 2019.

Tages op ved møde i juni

11. Netværkstræf.

Aftale ny dato for netværkstræf. Fuglsang Kunstmuseum er dobbeltbooket den 6.11, mulige datoer er:

 • Første torsdag i måneden, dvs. 7.11. – nærmere aftale med Kristoffer pr. mail.
 • Anden onsdag i måneden, dvs. 13.11.

12. Evt. gennemsyn af rådets vedtægter.

Sekretær orienterer om et møde med Museum Lolland-Falster og Lolland Kommune. På baggrund heraf drøftes, om et ønske om en vedtægtsændring skal præsenteres for udvalget.

Tages op på møde i september

13. Evt. aftale om tidspunkt og fokus for et kommende møde med udvalget.

Tages op på møde i september

14. Evt. hjemmeside.

Tages op på møde i september

15. Evt. orientering om UrbCulturalPlanning v. Diana.

Herunder en drøftelse af samarbejdsmuligheder.

Tages op senere

16. Bordet rundt.

GULDBORGSUND BILLEDKUNSTRÅD – REFERAT FRA ORDINÆRT MØDE DEN 7. FEBRUAR 2019.

Tid: Torsdag den 7. februar kl. 9.00-13.00, Lokale Nysted, Rådhuset Parkvej 37.

Deltagere: Kristoffer Glyholt, Claudio Bannwart, Allan Axelsen, Charlotte Bonde Wiberg samt sekretær, Diana Gerlach. 

————————————————————————

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt med en enkelt tilføjelse:

Punkt 5. Bjørnebrønden suppleres af drøftelse af udtalelse om Egon Fischers værk.


2. Godkendelse af og status på opfølgning på referat.
Referat godkendt.

Supplerende drøftelse af bestilling af konsulent til opgave om 1 % reglen:

 • Rådet ønsker et skriftligt og formaliseret rådgivningsgrundlag for implementering af 1% reglen i en kommunal kontekst. Målet er at få teksten godkendt politisk, så den er bindende i kommunens fremadrettede praksis.
 • Foreløbig skitse til ønsket indhold:
 • Konkretisering af anbefalinger ift. %-sats og størrelsen på byggesummen.
 • Forskningsperspektiv: Trivsel og merværdi for forskellige brugergrupper.
 • Konkrete praksiseksempler med forskellige målgruppers brugererfaringer på baggrund af fx borgerinterviews, spørgeskemaer mv.
 • Lokale eksempler, der kunne inddrages:

Rehabiliteringscentret, hvor Mette Glyholt har udsmykket, det udendørs offentlige rum (fx Marielyst Torv, Gedserlampen, Dodekalitten, Områdefornyelse.

 • Forskellige faglige fokusområder:

Sundhedsområdet, børn, unge og fx skoler, det boligsociale aspekt.

 • KØS: Videnbank.

Beslutning:
Diana kontakter konsulenten og aftaler, hvordan processen med fordel kan se ud.
Anne kontakter KØS. 

Supplerende drøftelse af studietur:
Beslutning: På næste møde drøftes ideer til studieturen. I 2015 blev der brugt 20.000 på en studietur.

3. Orienteringer fra sekretær.

 • Økonomioversigt medbringes under arm.

Grundtræk i økonomien: Der er afsat 126.000 i 2019, og der er sendt en ansøgning afsted til Statens Kunstfond. Der er et mindre-forbrug fra 2018 på ca. 90.000.

Beslutning vedr. manglende ansøgninger til kunstpuljen: Diana kontakter Det Blå Tårn, Lys over Lolland/Susanne Grue, Billedfabrikken, Katha og Gedser Marine Station og In Situ ift. muligheden for at støtte udstillinger i Guldborgsund Kommune. Allan snakker med Vandtårnet. Diana lægger annonce på Facebook.

Drøftelse af potentielle udstillingsmuligheder, der kunne stilles til rådighed gennem finansiering v. billedkunstrådet: Parken og Ridehuset v. Fuglsang, Charlotte talte om markedshal ved havnen og mulig inspiration fra Svendborg, Diana talte om et butikslokale i Lindholm.


4. Behandling af indkomne ansøgninger til Kunstpuljen Guldborgsund.

Der er ingen indkomne ansøgninger.


5. Bjørnebrønden og
drøftelse af udtalelse om Egon Fischers værk.

Beslutning: resultatet af fredningssagen sendes til Billedkunstrådet.

Billedkunstrådet er af udvalget og Folketidende blevet bedt om en udtalelse vedr. Egon Fischers værk.

Charlotte redegør for processen som supplement til bilagene.

Beslutning: Billedkunstrådet blev enige i, at et skriftligt udsagn, evt. en pressemeddelelse, er den rette tilbagemelding til Folketidende.

Sekretær udarbejder et forslag, der godkendes og fremsendes til folketidende af formand.

Charlotte redegør for processen som supplement til de vedlagte bilag. 

Rådet har følgende faglige anbefaling:

 • At værket, hvis Egon Fischers arvinger er indforståede, deponeres med henblik på, at værket bliver opsat et andet sted i kommunen i dets tænkte, fulde helhed.
 • At der ved genopsætning tages hensyn til lov om ophavsret, herunder at ”værket ikke må ændres eller gøres tilgængeligt for offentligheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens kunstneriske anseelse eller egenart (§3 stk. 2”), og at detaljer omkring ophavsret, deponering og genopsætning præciseres og aftales med arvingerne og foregår efter retmæssige forskrifter. Billedkunstrådet henviser til, at anbefalinger til den rette ekspertise ved flytning og deponering kan hentes via Statens Kunstfond.
 • Det er billedkunstrådets vurdering, at Egon Fischers vandkunst er et betydeligt værk, der også er anerkendt på nationalt niveau. Værket figurerer bl.a. på Vores.kunst.dk – Statens Kunstfonds samlede oversigt over kunst i det offentlige rum indkøbt og støttet af kunstfonden – samt i KØS’ digitale samling.

Desuden understregede billedkunstrådet igen, at rådet ønsker at blive involveret rettidigt.  


6. Budget.

Beslutning: Diana undersøger, hvornår restbeløb er tilgængeligt.  


7. Kommende Facebookindslag.

Pressemeddelelse

Næste puljefrist, deadline mv.

Orientering om hjemmeside: Vend tilbage

Diana trækker en oversigt til næste Facebook.


8. Hjemmeside.

Beslutning: Punktet udsættes til næste møde,


9. Strategiproces: Fortsætte arbejdet med vision, mål og milepæle for perioden 2018-2021.

Beslutning: Sekretær renskriver noter fra strategiproces, der følges op på det kommende møde.


10. Evt. gennemsyn af rådets vedtægter.

Beslutning: Sættes på dagsordenen for det kommende møde.


11. Evt. bordet rundt.

Ikke gennemført.