Vedtægter

Vedtægter

§ 1.

Guldborgsund Billedkunstråd er dannet med det formål at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen.

Billedkunstrådet har til opgave:

  • at igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Guldborgsund Kommune. Billedkunstneriske aktiviteter kan være: udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisningsforløb, festivaler, foredrag og lign.
  • at igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser, herunder rådgive om kunstindkøb.
  • Efter nærmere aftale at stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning.

§ 2.

Midler tilvejebringes ved tilskud fra Guldborgsund Kommune via Kunstpuljen Guldborgsund, samt ved tilskud fra private virksomheder og offentlige institutioner, herunder f.eks. Kunstrådets Huskunstnerordning, Diva-ordningen, puljen til kommunale billedkunstråd og Statens Kunstfonds pulje til kunst i det offentlige rum.

§ 3.

De af Billedkunstrådet erhvervede kunstværker tilhører Guldborgsund Kommune.

§ 4.

Tilskud til kunstværker på private arealer kan kun ydes, såfremt det drejer sig om en plads, hvortil der er offentlig adgang, hvor mange mennesker færdes, og hvor det ville være oplagt at placere det konkrete kunstværk, såfremt pladsen havde tilhørt Guldborgsund Kommune. Det er endvidere en forudsætning, at kunstværkets placering sker efter Billedkunstrådets anvisning og i øvrigt skønner, at tilskuddet er af afgørende betydning for kunstværkets anskaffelse.

§ 5.

Billedkunstrådet består af fem medlemmer:

  • En kunstfaglig repræsentant fra Fuglsang Kunstmuseum
  • En repræsentant fra Guldborgsund Kommunes Planlægning og Byfornyelse/ Center for Teknik & Miljø
  • To repræsentanter fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Guldborgsund kommune
  • En repræsentant fra det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø

Billedkunstrådet nedsættes for en fireårig periode og udskiftes på én gang hvert fjerde år. Billedkunstrådets valgår følger kommunalbestyrelsens valgår.

Et siddende Billedkunstråd fungerer indtil udgangen af den måned, hvori nyvalg har fundet sted. For repræsentanter fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Guldborgsund Kommune og for repræsentant fra det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø gælder følgende: medlemmet kan genvælges, dog ikke mere end to på hinanden følgende gang, dvs. 8 år i alt.

Snarest muligt efter et kommunalvalg indkalder Team Kultur/ Borger og Branding via annoncering i dagspressen forslag til nye repræsentanter.

Kultur, Turisme og Bosætning kan selv foreslå repræsentanter.

Det til enhver tid siddende råd afgiver forslagsliste med egnede kandidater til  Kultur, Turisme og Bosætning som supplement til den offentlige annoncering efter egnede kandidater,

Det til enhver tid siddende råd er høringsberettiget i forhold til den kommende rådsdannelse.

Kultur, Turisme og Bosætning udpeger rådets fem faste medlemmer.  Kultur, Turisme og Bosætning udpeger ligeledes personlige stedfortrædere for de fem faste medlemmer efter indstilling fra siddende Billedkunstråd.

Indstillingen af medlemmer skal til hver en tid leve op til Statens Kunstråds kriterier for støtte til Kommunale Billedkunstråd.

Hvis et medlem af Billedkunstrådet udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen.

Hvis et medlem har forfald i længere periode, indkaldes stedfortræderen som midlertidigt medlem af Billedkunstrådet. En længere periode defineres i denne forbindelse som værende 3 måneder.

For de to repræsentanter fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Guldborgsund Kommune gælder det, at fraflytning fra kommunen medfører tab af medlemskab af Billedkunstrådet.

Guldborgsund Billedkunstråd har mulighed for at invitere eksterne faglige konsulenter efter behov i forbindelse med særlige opgaver.

Billedkunstrådet konstituerer sig med formand og næstformand, hvor det gælder at formand udpeges blandt de professionelle billedkunstnere i rådet

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Protokollen underskrives af Billedkunstrådets medlemmer – senest ved næste møde.

Vedtagelser i Billedkunstrådet kræver, at over halvdelen af medlemmerne stemmer herfor.

Sekretariatet indkalder til møderne i samråd med formanden ved fremsendelse af dagsorden.

Billedkunstrådet holder som udgangspunkt møder 4 gange om året, og der ydes honorar til Billedkunstrådets professionelt arbejdende billedkunstneres almindelige mødevirksomhed i overensstemmelse med BKFs vejledende mindstepriser.

Billedkunstrådets medlemmer har ikke krav på nogen del af udvalgets midler eller udbytte af nogen art.

Medlemmer af billedkunstrådet, som ikke har mulighed for at få dækket deres kørselsudgifter på anden vis, vil få kørselsgodtgørelse efter almindeligt gældende takster.

De administrative udgifter til Billedkunstrådet må højest udgøre 10 % af det samlede budget.

§ 6.

Billedkunstrådets aktiviteter indarbejdes i Guldborgsund Kommunes regnskab og revideres af kommunens revision i forbindelse med revisionen af årsregnskabet.

Billedkunstrådets regnskabsår følger således kommunens.

Billedkunstrådets budgetforslag fremsendes til  Kultur, Turisme og Bosætning senest den 31. marts i året forud for budgetåret.

Guldborgsund Kommune Team Kultur/ Borger og Branding fungerer som sekretariat for Billedkunstrådet, og alle udgifter/indtægter fremsendes til anvisning via afdeling. Sekretariatet deltager på billedkunstrådets møder.

Billedkunstrådet fremsender hvert år i sidste kvartal rapport over årets aktiviteter til  Kultur, Turisme og Bosætning

§ 7.

Billedkunstrådets vedtægter kan kun ændres med godkendelse af Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

§ 8.

Billedkunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Guldborgsund Kommunes Byråd. Ved opløsning anvendes udvalgets likvide aktiviteter til tilsvarende kulturelle formål efter Byrådets afgørelse og efter indstilling fra Billedkunstrådet.

Godkendt af Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget på møde den 15. oktober 2015

_______________________________________

Martin Lohse

Formand for Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget