Guldborgsund Billedkunstråd

Vision & Handleplan

Indledning

Guldborgsund Billedkunstråd ser sig selv som et dynamisk råd, der – nedsat af Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget – arbejder for og med Guldborgsund Kommunes overordnede politiske målsætninger.

Guldborgsund Billedkunstråd vil med ”Guldborgsund Billedkunstråd: Vision og handleplan 2018-2021” sikre et langsigtet perspektiv og forpligtende mål for Rådets arbejde.

Guldborgsund Billedkunstråd har med udgangspunkt i Rådets vedtægter formuleret sin egen vision: ”Guldborgsund Billedkunstråd vil synliggøre billedkunstens værdi”

”Guldborgsund Billedkunstråd Vision og handleplan 2018-2021” er et dynamisk stykke arbejdspapir, som årligt vil blive evalueret og revideret af Rådet.

Allan Axelsen
Formand for Guldborgsund Billedkunstråd

1. Formål

Guldborgsund Billedkunstråd er dannet med det formål at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen bl.a. gennem udformningen af en kunststrategi for Guldborgsund Kommune.

2. Vision

Guldborgsund Billedkunstråd vil arbejde for at synliggøre billedkunstens værdi.

3. Rammevilkår

Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Billedkunstråd anser det for gensidigt væsentligt at Rådet vil være en kendt rådgiver og sparringspartner for byråd, politiske udvalg, direktion og administrative centre i anliggender, hvor billedkunsten naturligt kan spille en rolle.

Ligeledes ser Rådet, at dets ambition om at få Guldborgsund Kommune til at fastlægge en lokalt tilpasset implementering af en procentordning, hvor der afsættes en given procentdel til kunstnerisk udsmykning af offentligt byggeri, kun lader sig realisere i samspil med det politiske niveau.

Billedkunstrådet vil arbejde for at sikre en løbende dialog med Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget samt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget i forbindelse med konkrete projekter og indsatser.

3.1 Ressourcer

Guldborgsund Kommune har afsat et årligt budgetbeløb samt sekretariatsbistand til at understøtte Guldborgsund Billedkunstråds virke. Begge dele ser Rådet som væsentlige for at sikre fremdrift i rådsarbejdet; et professionelt og ambitiøst råd er afhængigt af:

 • at have ressourcer til planlægning og afholdelse af møder og netværkstræf, deltagelse i konferencer, PR-tiltag, ekstern konsulentbistand, studieture mv.
 • økonomisk at kunne understøtte lokale kunstprojekter med midler fra Rådets Kunstpulje.
 • at modtage hjælp fra det administrative apparat. Samtidig er Rådet bevidst om, at iværksættelse af egne billedkunstneriske aktiviteter/ større udviklingstiltag fordrer ekstern medfinansiering og særskilte administrative ressourcer.
 • i forlængelse af Rådets funktion som bevilgende organ vil Rådet have øget fokus på at følge støttede projekter ”til dørs” – herunder præcisering af evalueringskrav og forventning om tilbagemeldinger fra projektholder til Råd.

4. Fokusområder

Guldborgsund Billedkunstråd har identificeret og udvalgt et antal fokusområder. Af disse er ”Kunsten i det offentlige rum” valgt som dét, der i indeværende periode skaber en samlende retning i forhold til realisering af de øvrige.

4.1 Kunsten i det offentlige rum

Guldborgsund Billedkunstråd ser et varieret arbejde med kunst og formidling af kunst i det offentlige rum som særligt relevant i bestræbelserne på at fremme oplevelsen af kunst for kommunens borgere. Dermed indgår oplevelsen af kunst på linje med flere af de øvrige strategiske indsatser, der har til hensigt at styrke æstetisk dannelse.

Et varieret arbejde med kunst i det offentlige rum hænger tæt sammen med kommunens fokus på såvel dannelse som det at skabe aktive og attraktive miljøer i byer og landdistrikter. Det er endvidere Rådets vurdering, at kunst i det offentlige rum kan være med til at styrke og synliggøre nogle af kommunens særlige kvaliteter.

Konkret vil Rådet opfordre til:

 • En ’lokal implementering’ af den statsligt anbefalede %-regel, fx gennem en politisk beslutning om at sætte penge af til kunst i kommunale byggerier, ombygninger mv. I heftet ’Billedkunsten i kommunerne’ skriver BKF – Billedkunstnernes Forbund (side 4): ”En kommunal billedkunstpolitik bør også beskrive procedurer og retningslinjer for kunstnerisk udsmykning (%-ordning eller tilsvarende)”
 • En kvalitetssikring af kommunens håndtering af den professionelle kunst, kommunen selv er i besiddelse af, fx via en samlet oversigt over værker samt udformning af procedurer for vedligehold mv.
 • Understøtte og afprøve nye formidlingsformer og -metoder, gerne med et særligt fokus på borgerinddragelse, aktiv deltagelse, møder med kunsten på tværs af generationer og geografisk udbredelse. Konkret kan det være artist talks, huskunstnerprojekter eller igangsættelse af billedkunstneriske events i det offentlige rum, fx i forbindelse med andre relevante kulturevents i Guldborgsund Kommune.

4.2 Turisme

Guldborgsund Billedkunstråd har en ambition om, at Guldborgsund Kommune skal brande sig via den professionelle kunst og ser en forbindelse mellem denne ambition og det forhold, at kommunen er bopælskommune for Fuglsang Kunstmuseum. Større billedkunstneriske aktiviteter kan, ligesom det ses andre steder i landet, med fordel planlægges i skuldersæsonen, forår og efterår, hvor de kan bidrage til forlængelse af turistsæsonen og virke som løftestang for (kultur)turismen, gerne i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Guldborgsund Billedkunstråd har en vision om at indgå som aktiv formidler af den eksisterende kunstneriske mangfoldighed i Guldborgsund Kommune. Det er Rådets forventning, at fokusområdet vil kunne bidrage positivt i forhold til lokal identitet og kulturel selvopfattelse. Desuden ønsker Rådet at bistå, understøtte, kvalificere og rådgive ved initiativer, hvor den professionelle billedkunst kan bidrage til at brande kommunen.

4.3 Rammebetingelser for det lokale kunstmiljø

Guldborgsund Billedkunstråd anser det for væsentligt at bidrage til udøvelsen og formidlingen af den professionelle billedkunst, der er forankret i det lokale kunstmiljø. Samtidig anerkender Rådet, at der blandt de professionelle billedkunstnere bosiddende i Guldborgsund Kommune er en stor spændvidde i forhold til kunstnerisk praksis samt divergerende kunstopfattelser. Rådet vil arbejde på at få kunstnerne i tale og gennem dialog sikre en synlighed af det lokale kunstnermiljø gennem forskellige nye initiativer.

Lokalt forankrede kunstnere inviteres til at deltage i forskellige aktiviteter via Open Call. Aktiviteter der kan omfatte fx artist talks, huskunstnerprojekter, afholdelse af kunstnersaloner, lokale udstillinger, synlighed på Rådets hjemmeside, Facebook mv.

4.4 Samarbejde på tværs – i kommunen, regionalt og nationalt

Guldborgsund Billedkunstråd ønsker at udbygge kontakter og samarbejder på tværs af formelle sektorer og på tværs af kommunegrænser. Rådet ser både potentiale og rationale i at udvikle eksisterende relationer og opdyrke nye samarbejder.

For området Lolland-Falster ser Rådet potentiale i at fremme samarbejdet med de professionelle kunstmiljøer i kommunerne Lolland, Faxe og Vordingborg, bl.a. via det årlige netværkstræf, erfaringsudveksling og nye samarbejder.

Via personlig deltagelse har Rådet været repræsenteret ved samtlige konferencer, der i regi af BKF har været afholdt vedrørende ”Kunst i Kommunerne”, ligesom Rådet har deltaget i en landsdækkende konference omhandlende rådenes økonomiske behov.

5. Drift og udvikling

For at skabe fremdrift og sammenhæng mellem de aktuelle fokusområder har Guldborgsund Billedkunstråd udpeget nogle faste arbejdsopgaver, der kan fungere som årlige driftsmål, samt medfølgende udviklingsinitiativer, der kan understøtte de faste opgaver og betragtes som milepæle for perioden 2018- 2021.

5.1 Driftsmål 2018

 • Rådet inviterer et politisk udvalg, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget; Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget og gerne andre udvalg til dialogmøde.
 • Rådet inviterer kommunens professionelle billedkunstnere til minimum et temabaseret netværkstræf. Desuden inviteres professionelle kunstnere fra Lolland Kommune samt de kommunale billedkunstråd i Faxe og Vordingborg.
 • Rådet præmierer et kunstværk af eller tildeler et hæderslegat til en i Guldborgsund baseret, professionel kunstner, et projekt eller en relevant kunstinstitution.
 • Rådet afsætter og uddeler en vis andel af sine midler til Kunstpuljen Guldborgsund, bl.a. til artist talks, udstillingsprojekter, katalogudgivelser e.a.
 • Rådet evaluerer og reviderer årets mål og milepæle (herunder afrapportering og evaluering) i december måned det indeværende år.
 • Rådet sikrer løbende synlighed og branding af billedkunstområdet i kommunen, bl.a. via mødeaktiviteter og seminarer rundt omkring i kommunen, artist talks, pressemeddelelser, opslag på digitale medier mv.

5.1.1 Milepæle og udviklingstiltag 2018

 • 2018 udgør første år i den tredje valgperiode for GuldborgsundBilledkunstråd.
 • Aftale om ekstern bistand (fra SKF) med henblik på kvalificering af rådgivning ved kunst i offentligt byggeri.
 • Rådet yder kunstfaglig rådgivning ved placering af skulpturer i Nykøbing F.
 • Rådet indgår i samarbejde om kunstfaglig bistand ved en større udsmykning i et lokalt boligområde i Nykøbing F.
 • I november afholdes netværkstræf på Fuglsang Kunstmuseum. Blandt emnerne orientering fra BKF om kursus i værkstedssamtaler, samt brug af sociale medier.
 • Der uddeles hæderslegat til en lokalt forankret kunstner.
 • Idéudviklingsfase samt indkredsning af fokus for rådsarbejdet det kommende år.

5.2 Driftsmål 2019

 • Rådet mødes med et eller flere politiske udvalg. I 2019 fokuseres på dialog om Vision og handleplan med Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, og potentielt indledende dialog om en %-ordning ved offentligt byggeri med samme udvalg samt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget.
 • Rådet inviterer kommunens professionelle billedkunstnere til minimum et temabaseret netværkstræf. Desuden inviteres professionelle kunstnere fra Lolland Kommune samt de kommunale billedkunstråd i Faxe og Vordingborg.
 • Rådet præmierer et kunstværk af eller tildeler et hæderslegat til en i Guldborgsund baseret, professionel kunstner, et projekt eller en relevant kunstinstitution.
 • Rådet afsætter og uddeler hvert år en vis andel af sine midler til Kunstpuljen Guldborgsund, bl.a. til artist talks, udstillingsprojekter, katalogudgivelser e.a.
 • Rådet evaluerer og reviderer årets mål og milepæle (herunder afrapportering og evaluering) i december måned.
 • Rådet sikrer løbende synlighed og branding af billedkunstområdet i Guldborgsund Kommune, bl.a. via mødeaktiviteter og seminarer rundt omkring i kommunen, artist talks, pressemeddelelser, opslag på digitale medier e.a..

5.2.1 Milepæle og udviklingstiltag 2019

 • Dialog om Vision og handleplan med Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, og indledende dialog om en fast %-ordning med samme udvalg samt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget (udsat til 2020).
 • Rekonstituering af Rådets sammensætning pga. sygemelding.
 • Møde med %-rådgiver Henrik Jørgensen, konsulent for Statens Kunstfond.
 • Udkast til Guldborgsund Kommunes arbejde med at afsætte en fast procentdel af byggesummen ved offentligt byggeri til kunstnerisk udsmykning.
 • Studietur/inspirationstur for Rådet (udsat pga. Corona-restriktioner).
 • Rådets hjemmeside www.guldborgsund-kunst.dk retableres og udbygges med ekstern assistance.

5.3 Driftsmål 2020

 • Rådet inviterer et eller flere politiske udvalg, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget eller andre centrale udvalg til dialogmøde.
 • Rådet inviterer kommunens professionelle billedkunstnere til minimum et temabaseret netværkstræf. Desuden inviteres professionelle kunstnere fra Lolland Kommune samt de kommunale billedkunstråd i Faxe og Vordingborg Kommuner (aflyst i 2020 pga. Corona).
 • Rådet præmierer et kunstværk af eller tildeler et hæderslegat til en i Guldborgsund baseret, professionel kunstner, et projekt eller en relevant kunstinstitution.
 • Rådet afsætter og uddeler en vis andel af sine midler til Kunstpuljen Guldborgsund, bl.a. til artist talks, udstillingsprojekter, katalogudgivelser mv.
 • Rådet evaluerer og reviderer årets mål og milepæle (herunder afrapportering og evaluering) i december måned.
 • Rådet arbejder for at sikre løbende synlighed og branding af billedkunstområdet i kommunen, bl.a. via mødeaktiviteter og seminarer rundt omkring i kommunen, artist talks, pressemeddelelser, opslag på digitale medier mv.

5.3.1 Milepæle og udviklingstiltag 2020

 • Oplæg til revision af vedtægterne for Guldborgsund Billedkunstråd. Er gennemgået og sagsbehandlet i Rådet og derefter indstillet til godkendelse i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.
 • Oplæg til reformulering af en samlet kunststrategi for Guldborgund Kommune, der bl.a. bør indeholde udkast til en særlig %-ordning for kunstnerisk udsmykning af nybyggeri til politisk drøftelse og vedtagelse.
 • Møde med Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (21. oktober 2020).
 • Årets netværkstræf 2020 aflyses pga. Corona.
 • Igangsætte initiativer, der baseres på at kunsten kommer rundt i hele Guldborgsund: fx via artist talks, shuttle-busser på Kulturnatten til forskellige byer, samarbejde med kommunen og/eller andre aktører om kunstprojekter for udvalgte områder og/eller målgrupper.
 • Oplæg til revision af gældende Vision og handleplan.

5.4 Driftsmål 2021

 • Rådet inviterer et eller flere politiske udvalg, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget; Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget eller andre til dialogmøde.
 • Rådet inviterer kommunens professionelle billedkunstnere til minimum et temabaseret netværkstræf. Desuden inviteres professionelle kunstnere fra Lolland Kommune samt de kommunale billedkunstråd i Faxe og Vordingborg.
 • Rådet præmierer et kunstværk af eller tildeler et hæderslegat til en i Guldborgsund baseret, professionel kunstner, et projekt eller en relevant kunstinstitution.
 • Rådet afsætter og uddeler hvert år en vis andel af sine midler til Kunstpuljen Guldborgsund, bl.a. til artist talks, udstillingsprojekter, katalogudgivelser mv.
 • Rådet sikrer løbende synlighed og branding af billedkunstområdet i kommunen, bl.a. via mødeaktiviteter og seminarer rundt omkring i kommunen, artist talks, pressemeddelelser, opslag på digitale medier mv.
 • Rådet evaluerer årets mål og milepæle (afrapportering og evaluering) i december måned 2021, med efterfølgende opfølgning af det nye billedkunstråd, der tiltræder 1. januar 2022.

5.4.1 Milepæle og udviklingstiltag 2021

 • Realisering og forankring af en eller flere nye udstillingsplatforme.
 • Rådet iværksætter ”KIG – pilotprojektet”, der har til formål af afsøge og afdække potentiale i det fremadrettede arbejde med at styrke den professionelle billedkunst i Guldborgsund. (KIG = Kunst i Guldborgsund).
 • Rådet iværksætter en gennemgang og revision af den gældende Kunststrategi.
 • Som en del af arbejdet med at overdrage igangværende rådsarbejde til det nye Billedkunstråd, udarbejdes en samlet oversigt over de tre Periode- Profiler, der kan identificeres siden etableringen af et Billedkunstråd i Guldborgsund i 2009.
 • Periode-Profilerne indgår i det forberedende evalueringsarbejde, ultimo 2021.

Kontakt billedkunstrådet