Guldborgsund Billedkunstråd

Vedtægter

Vedtægter for Guldborgsund Billedkunstråd

§ 1 – Formål

Guldborgsund Billedkunstråd er dannet med det formål at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen.

Billedkunstrådet har til opgave:

  • at igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter på professionelt niveau i Guldborgsund Kommune. Billedkunstneriske aktiviteter kan være: udstillinger, seminarer, huskunstnerforløb, workshops, festivaler, foredrag og lignende.
  • at danne jury for ansøgninger til Billedkunstrådets kunstpulje.
  • at igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser (uddybet i paragraf 3).
  • efter nærmere aftale at stå til rådighed for rådgivning af erhvervs- og foreningsliv samt privatpersoner i forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning.
  • at fungere som facilitator for nye innovative samarbejdsprojekter og netværk.

§ 2 – Økonomisk grundlag

Midler tilvejebringes ved tilskud fra Guldborgsund Kommune via Kunstpuljen Guldborgsund, samt ved tilskud fra private virksomheder og offentlige institutioner eller andre relevante fonde / puljer, herunder fx Statens Kunstfonds huskunstnerordning, pulje til kommunale billedkunstråd og puljer til kunst i det offentlige rum.

§ 3 – Rådgivning

Billedkunstrådet står til rådighed med kunstfaglig rådgivning ved kommunale udsmykninger, kunstindkøb mv. I øvrigt henvises til relevante myndigheder som fx Slots- og Kulturstyrelsen og dennes anbefalinger vedrørende vedligehold m.v.

§ 4 – Tilskud til private

Tilskud til kunstværker på private eller selvejende institutioner kan kun ydes, såfremt det drejer sig om en plads/arealer, hvortil der er offentlig adgang. Det er endvidere en forudsætning, at kunstværkets placering sker efter Billedkunstrådets anvisning og Billedkunstrådet i øvrigt skønner, at tilskuddet er af afgørende betydning for kunstværkets anskaffelse. Støtten er betinget af, at værket sikres og vedligeholdes af den formelle ejer.

§ 5.1 – Billedkunstrådets sammensætning

Billedkunstrådet består af fem-syv medlemmer:

  • Mindst én repræsentant for det professionelt arbejdende kunstmiljø, med fast tilknytning (f.eks. i form af bolig eller lignende) samt aktivt kunstnerisk virke i Guldborgsund Kommune.
  • Mindst én repræsentant for det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø.
  • En kunstfaglig repræsentant for Fuglsang Kunstmuseum.
  • Der er mulighed for at supplere rådet med repræsentanter for andre fag-miljøer end det billedkunstfaglige, herunder erhvervsliv og det øvrige kulturliv.

Der skal samtidig indstilles en personlig stedfortræder for hvert enkelt medlem af Billedkunstrådet.

§ 5.2 – Valgperiode

Billedkunstrådet nedsættes for en fireårig periode og udskiftes på én gang hvert fjerde år.
Billedkunstrådets valgår følger kommunalbestyrelsens valgår.

Et siddende Billedkunstråd fungerer indtil udgangen af den kommunale valgperiode, hvor nyvalg har fundet sted. For repræsentanter for det professionelt arbejdende kunstmiljø med fast tilknytning til og aktivt virke i Guldborgsund Kommune og for repræsentanter for det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø gælder følgende: Medlemmet kan genvælges, dog ikke mere end to på hinanden følgende gange – dvs. 8 år i alt.

Genopstilling er mulig efter fire års pause.

§ 5.3 – Nye kandidater til Billedkunstrådet

Snarest muligt efter et kommunalvalg indkalder Center for Borger & Branding – Kultur & Fritid, via annoncering i dagspressen, forslag til nye repræsentanter.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget kan selv foreslå repræsentanter.

Det til enhver tid siddende Billedkunstråd afgiver forslagsliste med egnede kandidater til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget som supplement til den offentlige annoncering efter egnede kandidater.

Det til enhver tid siddende Billedkunstråd er høringsberettiget i forhold til den kommende rådsdannelse.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget udpeger rådets faste medlemmer.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget udpeger ligeledes personlige stedfortrædere for de op til syv faste medlemmer efter indstilling fra det siddende Billedkunstråd.

Billedkunstrådets sammensætning skal kunne leve op til Statens Kunstfonds kriterier for faglighed og professionalisme, således at godkendelse og støtte fra Statens Kunstfond fortsat kan opnås.

Det gælder således, at “mindst halvdelen af medlemmerne skal udgøres af professionelle billedkunstnere og kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund.”

§ 5.4 – Konstituering

Billedkunstrådet konstituerer sig med formand og næstformand, hvor det gælder, at formand og næstformand udpeges blandt de professionelle billedkunstnere i Billedkunstrådet.

Hvis et medlem af Billedkunstrådet udtræder i løbet af valgperioden, indtræder den personlige stedfortræder. Hvis et medlem har forfald i en længere periode, indkaldes den personlige stedfortræder som midlertidigt medlem af Billedkunstrådet. En længere periode defineres i denne forbindelse som værende tre måneder.

For repræsentanter for det professionelt arbejdende kunstmiljø med fast tilknytning til samt aktivt kunstnerisk virke i Guldborgsund Kommune gælder det, at ophør af denne tilknytning medfører tab af medlemskab af Billedkunstrådet.

Guldborgsund Billedkunstråd har mulighed for at invitere eksterne faglige konsulenter, kunstnere, erhvervs- eller turismeaktører efter behov i forbindelse med særlige opgaver.

Desuden har rådet mulighed for på ad hoc-basis at tilknytte fagpersoner fra andre forvaltninger i kommunen i forbindelse med sær-opgaver som udsmykningsarbejder og kunst i byudvikling.

§ 6 – Forretningsorden

Der føres referat over vedtagne beslutninger. Beslutningsreferatet godkendes af Billedkunstrådets medlemmer – senest ved næste møde og lægges efterfølgende ud på websitet Guldborgsund-kunst.dk

Vedtagelser i Billedkunstrådet kræver, at over halvdelen af medlemmerne stemmer herfor.

Et medlem af Billedkunstrådet, der selv søger midler fra kunstpuljen, kan ikke deltage i Billedkunstrådets behandling af den pågældende ansøgning.

I fald der foreligger en ansøgning til Kunstpuljen, der skal behandles inden næste ordinære møde, kan rådets formand beslutte, at den skal behandles via mail, og at der i den forbindelse skal være mindst tre rådsmedlemmer, der stemmer for.

Kun i særlige tilfælde kan der uddeles midler fra kunstpuljen, hvor den kunstneriske aktivitet foregår uden for Guldborgsund Kommune. Fx hvis aktiviteten bliver synliggjort eller formidlet til borgere i Guldborgsund Kommune, og hvis det skønnes, det har en væsentlig PR-værdi for Guldborgsund Kommunes kultur- og turismebrand. Dette forudsætter, at ansøgeren er professionelt udøvende billedkunstner med et aktivt og fortløbende virke i Guldborgsund Kommune.

Billedkunstrådet holder som udgangspunkt møde fire gange om året og i øvrigt efter behov. Der ydes honorar til Billedkunstrådets professionelt arbejdende billedkunstneres mødevirksomhed i overensstemmelse med de vejledende mindstetakster i BKF – Billedkunstnernes Forbund.

Guldborgsund Kommunes Center for Borger & Branding – Kultur & Fritid fungerer som sekretariat for Billedkunstrådet og stiller en sekretær til rådighed ved Billedkunstrådets møder.

Sekretariatet indkalder til møderne i samråd med formanden ved fremsendelse af dagsorden.

Billedkunstrådet har tavshedspligt i alle sager, der er en del af Billedkunstrådets dagsorden. I tilfælde, hvor der inddrages eksterne faglige konsulenter, er disse også omfattet af tavshedspligt.

Billedkunstrådets medlemmer har ikke krav på nogen del af udvalgets midler eller udbytte af nogen art.

Medlemmer af Billedkunstrådet, som ikke har mulighed for at få dækket deres kørselsudgifter på anden vis, vil få kørselsgodtgørelse efter almindeligt gældende takster.

De administrative udgifter til Billedkunstrådet bør højest udgøre 10 % af det samlede budget.

§ 7 – Aktiviteter, budget og regnskab

Billedkunstrådets aktiviteter indarbejdes i Guldborgsund Kommunes regnskab og revideres af kommunen i forbindelse med revisionen af årsregnskabet. Billedkunstrådets regnskabsår følger således kommunens regnskabsår.

Billedkunstrådets budgetforslag fremsendes til Kultur & Fritid til administrativ godkendelse senest 31. marts i året forud for budgetåret.

Alle udgifter/indtægter fremsendes til anvisning via Kultur & Fritids-afdelingen, der fungerer som sekretariat for Billedkunstrådet.

Billedkunstrådet fremsender en årsberetning – i form af en rapport over årets aktiviteter til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget i første kvartal det følgende år.

§ 8 – Vedtægter

Billedkunstrådets vedtægter kan efter indstilling fra Billedkunstrådet kun ændres med godkendelse af Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.

§ 9 – Opløsning

Billedkunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Guldborgsund Kommunes Byråd. Ved opløsning anvendes udvalgets likvide midler til tilsvarende kulturelle formål efter Byrådets afgørelse og efter indstilling fra Billedkunstrådet.


 

Godkendt af Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget på mødet den 19. maj 2021.
Revideret den 11. januar 2022 af Billedkunstrådet med henblik på fornyet godkendelse.

Ole K. Larsen
Formand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

Kontakt billedkunstrådet