Visions- og Strategipapir

Indledning

Ved Formand Allan Axelsen

Guldborgsund Billedkunstråd ser sig selv som et dynamisk råd, der – nedsat af Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget – arbejder med og for Guldborgsund Kommunes overordnede politiske målsætninger.

Guldborgsund Billedkunstråd vil med ”Guldborgsund Billedkunstråd Vision, mål og milepæle 2018-21” sikre et langsigtet perspektiv og forpligtende mål for rådets arbejde.

Guldborgsund Billedkunstråd har med udgangspunkt i rådets vedtægter formuleret egen vision:

Guldborgsund Billedkunstråd vil synliggøre billedkunstens værdi

”Guldborgsund Billedkunstråd Vision, mål og milepæle 2018-21” er et dynamisk papir, som årligt vil blive evalueret og revideret af rådet.

 

Mission

Guldborgsund Billedkunstråd er dannet med det formål at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen bl.a. gennem udformningen af en kunststrategi for Guldborgsund Kommune.

Vision

Guldborgsund Billedkunstråd vil synliggøre billedkunstens værdi.

Rammevilkår

Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Billedkunstråd ser det som gensidigt væsentligt at være en kendt rådgiver og sparringspartner for byråd, fagudvalg direktion og administrative centre i anliggender, hvor billedkunsten naturligt kan spille en rolle.

Ligeledes ser rådet, at dets ambition om at få Guldborgsund Kommune til at beslutte en lokalt tilpasset implementering af en 1%-ordning, hvor der afsættes en procentdel til kunstnerisk udsmykning af offentligt byggeri, kun lader sig realisere i samspil med det politiske niveau.

Rådet vil arbejde for at sikre en løbende dialog med Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget samt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget i forbindelse med konkrete projekter og indsatser.

Ressourcer

Guldborgsund Kommune har afsat et årligt budget samt sekretariatsbistand til at understøtte Guldborgsund Billedkunstråds virke. Begge dele ser Guldborgsund Billedkunstråd som væsentlige for at sikre fremdrift i rådsarbejdet; et professionelt og ambitiøst råd er afhængig af: 1. at have ressourcer til planlægning af møder og netværkstræf, deltagelse i konferencer, PR-tiltag, ekstern konsulentbistand, studieture mv., 2. som det ses med Rådets Kunstpulje, økonomisk at kunne understøtte lokale kunstprojekter, 3. at modtage hjælp fra det administrative apparat. Samtidig er rådet bevidst om, at egne billedkunstneriske aktiviteter/ større udviklingstiltag fordrer ekstern medfinansiering og særskilt administrative ressourcer.

I forhold til rådets funktion som bevilgende organ vil rådet have øget fokus på at følge støttede projekter ”til dørs” – herunder præcisering af evalueringskrav og anvendelige tilbagemeldinger fra råd til projektholder.

Fokusområder

Guldborgsund Billedkunstråd har identificeret og udvalgt et antal fokusområder. Af disse er fokusområdet Kunsten i det offentlige rum valgt som dét fokusområde, der i indeværende periode skaber en samlet retning i forhold til realisering af de øvrige.

Kunsten i det offentlige rum

Guldborgsund Billedkunstråd ser et varieret arbejde med kunsten i det offentlige rum som en særligt relevant og effektfuld vej til at øge adgangen til kunst for kommunens borgere og desuden at tænke kunsten sammen med øvrige strategiske indsatser.

Et fokus på kunst i det offentlige rum hænger tæt sammen med kommunens fokus på såvel dannelse som det at skabe aktive og attraktive miljøer i byer og landdistrikter. Det er endvidere rådets vurdering, at kunst i det offentlige rum kan være med til at styrke og synliggøre nogle af kommunens særlige kvaliteter. 

Konkret vil rådet se på følgende tiltag/aktiviteter:

 • En ’lokal implementering’ af den statslige 1%-regel, fx gennem en politisk godkendelse af at sætte penge af til kunst i kommunale byggerier, ombygninger mv.
 • En kvalitetssikring af kommunens håndtering af den professionelle kunst, kommunen selv er i besiddelse af, fx via en samlet oversigt over værker samt procedurer for vedligehold mv.
 • Sikre rammerne for billedkunstneriske projekter, herunder gennem understøttelse af flere forskellige former for offentligt tilgængelige fysiske og digitale formidlingsplatforme.
 • Understøtte og afprøve nye formidlingsformer og -metoder, herunder med et særligt fokus på borgerinddragelse, aktiv deltagelse, møder med kunsten på tværs af generationer og geografisk udbredelse. Konkret kunne det være artist talks, huskunstnerprojekter, igangsættelse af billedkunstneriske events i det offentlige rum, fx under Kulturnatten, Vegvisir og Madens Folkemøde.

Turisme

Guldborgsund Billedkunstråd har en ambition om, at Guldborgsund Kommune skal brande sig via den professionelle kunst og ser en forbindelse mellem denne ambition og det forhold, at kommunen er bopælskommune for Fuglsang Kunstmuseum. Større billedkunstneriske aktiviteter kan, ligesom det ses andre steder i landet, bl.a. på Bornholm, med fordel planlægges i skuldersæsonen, forår og efterår, hvor de kan forlænge turistsæsonen og virke som løftestang til (kultur)turismen, gerne i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Guldborgsund Billedkunstråd ser sig i denne henseende som en formidler af den eksisterende kunstneriske rigdom og mangfoldighed og som ’storyteller’ af kunsten i Guldborgsund Kommune. Det er rådets forventning, at fokusområdet vil bidrage positivt i forhold til lokal identitet og selvopfattelse.

Desuden ønsker rådet at bistå, understøtte, kvalificere og rådgive initiativer, hvor den professionelle billedkunst kan være med til at brande kommunen.  

Forbedrede rammebetingelser for det lokale kunstnermiljø

Guldborgsund Billedkunstråd ser det som væsentligt, at den professionelle billedkunst er forankret i det professionelle lokale kunstmiljø. Samtidig anerkender rådet, at der blandt de professionelle billedkunstnere bosiddende i Guldborgsund Kommune er stor spændvidde i forhold til kunstnerisk praksis samt divergerende kunstopfattelser. Rådet vil arbejde på at få kunstnerne i tale og gennem forventningsafstemning sikre en synlighed af det lokale kunstnermiljø gennem forskellige nye initiativer.

Lokale kunstnere inviteres fx til at deltage i forskellige kunstneriske aktiviteter via Open Call, artist talks, huskunstnerprojekter, lokale udstillinger, hjemmeside og Facebook mv. Desuden har rådet et særligt fokus på, hvordan aktiviteter igangsat af lokale kunstnersammenslutninger kan understøttes.

Samarbejder på tværs internt i kommunen, regionalt og nationalt.

Guldborgsund Billedkunstråd ønsker at udbygge kontakter og samarbejder på tværs af sektorer og på tværs af kommunegrænser. Rådet ser både potentiale og rationale i at udvikle eksisterende og opdyrke nye samarbejder.

For området Lolland-Falster ser rådet sig have en samlende funktion, ligesom rådet ser potentiale i at fremme samarbejdet med de kommunale billedkunstråd i Faxe og Vordingborg, bl.a. via det årlige netværkstræf, erfaringsudveksling og eventuelt nye samarbejder.

Drift og udvikling

For at skabe fremdrift og sammenhæng mellem fokusområder har Guldborgsund Billedkunstråd udpeget nogle fast tilbagevendende arbejdsopgaver, der fungerer som årlige driftsmål, samt medfølgende udviklingsinitiativer, der understøtter de faste opgaver og fungerer som milepæle for perioden 2018-2021.

2018:

Driftsmål

 • Rådet inviterer et fagudvalg (Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget og gerne øvrige udvalg) til dialogmøde.
 • Rådet inviterer kommunens professionelle billedkunstnere til minimum et netværkstræf (temabaseret eller kompetenceløftende). Desuden inviteres de professionelle kunstnere fra Lolland Kommune samt de kommunale billedkunstråd fra Faxe og Vordingborg.
 • Rådet præmierer et kunstværk af eller tildeler et hæderslegat til en Guldborgsund-baseret, professionel kunstner.
 • Rådet afsætter og uddeler en vis andel af sine midler til Kunstpuljen Guldborgsund, bl.a. til artist talks, udstillingsprojekter, katalogudgivelser mv.
 • Rådet evaluerer og reviderer rådets mål og milepæle (afrapportering og evaluering i december måned).
 • Rådet sikrer løbende synlighed og branding af billedkunstområdet i kommunen, bl.a. via mødeaktiviteter og seminarer rundt omkring i kommunen, artist talks, pressemeddelelser, opslag på digitale medier mv.

Milepæle/udviklingstiltag:

 • Idéudviklingsfase samt indkredsning af fokus for rådsarbejdet de kommende år.

2019:

Driftsmål:

 • Rådet mødes med et eller flere politiske udvalg. I 2019 fokuseres på dialog om Mission, mål og milepæle med Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, og potentielt indledende dialog om 1%-ordningen med samme udvalg samt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget.  
 • Rådet inviterer kommunens professionelle billedkunstnere til minimum et netværkstræf (temabaseret eller kompetenceløftende). Desuden inviteres de professionelle kunstnere fra Lolland Kommune samt de kommunale billedkunstråd fra Faxe og Vordingborg.
 • Rådet præmierer hvert år et kunstværk af eller tildeler et hæderslegat til en Guldborgsund baseret professionel kunstner.
 • Rådet afsætter og uddeler hvert år en vis andel af sine midler til Kunstpuljen Guldborgsund, bl.a. til artist talks, udstillingsprojekter, katalogudgivelser mv.
 • Rådet evaluerer og reviderer rådets mål og milepæle (afrapportering og evaluering i december måned).
 • Rådet sikrer løbende synlighed og branding af billedkunstområdet i kommunen, bl.a. via mødeaktiviteter og seminarer rundt omkring i kommunen, artist talks, pressemeddelelser, opslag på digitale medier mv.

Milepæle/udviklingstiltag:

 • Dialog om Mission, mål og milepæle med Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, og potentielt indledende dialog om 1%-ordningen med samme udvalg samt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget (udsat til 2020)
 • Dialog med & anbefalinger til underudvalget Landdistrikter og Turisme (der i 2019 har fokus på ’Den lille turisme’: https://www.guldborgsund.dk/da/Dagsorden_og_referater/Paragraf_17_stk_4-udvalget_for_Landdistrikter_og_Turisme_2018/2019/19-februar.aspx#6) (aflyst pga. frafald i rådet).
 • Møde med 1 %-rådgiver Henrik Jørgensen
 • Kvalificering af og udkast til Guldborgsund Kommunes arbejde med at afsætte en fast procentdel af håndværkerudgifter ved offentligt byggeri til kunstnerisk udsmykning.
 • Studietur/inspirationstur (udsat til 2020)
 • Rådets hjemmeside www.guldborgsund-kunst.dk re-etableres og udbygges, bl.a. med kunstnerdatabase, information om hvad Kunstpuljen støtter/ikke støtter og hvad ansøgninger skal indeholde.

2020

Driftsmål:

 • Rådet inviterer hvert år et eller flere politiske fagudvalg (Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget eller øvrige centrale udvalg) til dialogmøde.
 • Rådet inviterer hvert år kommunens professionelle billedkunstnere til minimum et netværkstræf (temabaseret eller kompetenceløftende). Desuden inviteres de professionelle kunstnere fra Lolland Kommune samt de kommunale billedkunstråd fra Faxe og Vordingborg (har måttet aflyses pga. corona-restriktioner).
 • Rådet præmierer hvert år et kunstværk af eller tildeler et hæderslegat til en (eller flere) Guldborgsund-baseret professionel(le) kunstner€.
 • Rådet afsætter og uddeler hvert år en vis andel af sine midler til Kunstpuljen Guldborgsund, bl.a. til artist talks, udstillingsprojekter, katalogudgivelser mv.
 • Rådet evaluerer og reviderer rådets mål og milepæle (afrapportering og evaluering 1. kvartal det efterfølgende år).
 • Rådet sikrer løbende synlighed og branding af billedkunstområdet i kommunen, bl.a. via mødeaktiviteter og seminarer rundt omkring i kommunen, artist talks, pressemeddelelser, opslag på digitale medier mv.

Milepæle/udviklingstiltag:

 • Formulering af en samlet kunststrategi for Guldborgund Kommune, der bl.a. indeholder udkast til en 1 %-cirkulære til politisk drøftelse og evt. vedtagelse
 • Igangsætte initiativer, der sørger for, at kunsten kommer rundt i hele Guldborgsund: artist talks, shuttle-busser på Kulturnatten til forskellige byer (en ny by hvert år), samarbejde med kommunen og/eller andre aktører om kunstprojekter for udvalgte områder og/eller målgrupper, fx Lindholm via Huskunstnerordningen eller projekter målrettet børn, unge og deres familier i fritiden.
 • Oplæg til revision af gældende vedtægter fra oktober 2015.

2021

Driftsmål:

 • Rådet inviterer hvert år et eller flere politiske fagudvalg (Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget eller øvrige centrale udvalg) til dialogmøde.
 • Rådet inviterer hvert år kommunens professionelle billedkunstnere til minimum et netværkstræf (temabaseret eller kompetenceløftende). Desuden inviteres de professionelle kunstnere fra Lolland Kommune samt de kommunale billedkunstråd fra Faxe og Vordingborg.
 • Rådet præmierer hvert år et kunstværk af eller tildeler et hæderslegat til en Guldborgsund baseret professionel kunstner.
 • Rådet afsætter og uddeler hvert år en vis andel af sine midler til Kunstpuljen Guldborgsund, bl.a. til artist talks, udstillingsprojekter, katalogudgivelser mv.
 • Rådet evaluerer og reviderer rådets mål og milepæle (afrapportering og evaluering i 1. kvartal det efterfølgende år).
 • Rådet sikrer løbende synlighed og branding af billedkunstområdet i kommunen, bl.a. via mødeaktiviteter og seminarer rundt omkring i kommunen, artist talks, pressemeddelelser, opslag på digitale medier mv.

Milepæle/udviklingstiltag:

 • Realisering / forankring af en eller flere nye udstillingsplatforme, bl.a. i forbindelse med kommunale signaturevents.
 • Gennemførelse af KIG-pilotprojekt.
 • Dialog med forvaltninger, entreprenører og konsortier ift. kunstudsmykninger i ny-byggerier.
 • Igangsætning af formidlingsindsats ift. kommunens kunstværker i det offentlige rum.
 • Studietur.
 • Færdigbehandling af kunststrategi.