Nyvalg

Vil du være medlem af Guldborgund Billedkunstråd?

Guldborgsund Billedkunstråd har netop afsluttet en 4-årig periode, og der skal vælges nye medlemmer. Kandidater fra det professionelt arbejdende billedkunstmiljø, der har tid og lyst til at indgå i rådets arbejde 2022-2025, opfordres til at søge.

Rådet består af 5 medlemmer. To repræsentanter for det lokale, professionelle billedkunstmiljø (begge bosiddende i Guldborgsund Kommune) og én repræsentant for det nationale, professionelle billedkunstmiljø. Hertil en kunstfaglig repræsentant for Fuglsang Kunstmuseum og en repræsentant for Teknik & Miljø-forvaltningen i Guldborgsund. Samt personlige stedfortrædere for alle fem medlemmer.

Såfremt du er interesseret i Billedkunstrådets arbejde bedes du henvende dig til Billedkunstrådets sekretær, Julie Damgaard, på T: 2518 1899 eller E-mail: judn@guldborgsund.dk og rekvirere et officielt ansøgningsskema, der skal udfyldes og returneres til Borger & Branding – borgerogbranding@guldborgsund.dk – senest den 4. januar 2022 kl. 12.

Heri skal du begrunde din motivation for at deltage i rådsarbejdet samt vedlægge dokumentation for dine faglige kompetencer – jf. kriterierne for optagelse af medlemmer: Optagelse >

Vi gør opmærksom på, at din evt. ansøgning IKKE er ensbetydende med, at du også tilkendes en plads i Guldborgsund Billedkunstråd for perioden 2022-2025, idet det er Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, som er besluttende myndighed i forhold til udpegning af rådets medlemmer.

Kort om Billedkunstrådet og rådsarbejdet

Guldborgsund Billedkunstråd er dannet med det formål at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen, jf. gældende vedtægter § 1.

Guldborgsund Billedkunstråd arbejder som både bevilgende. Rådgivende og igangsættende organ. For 2019 samt overslagsår er der afsat ca. 130.000 kr. pr. år, og desuden søger rådet årligt om et grundtilskud på 50.000 kr. fra Statens Kunstfond.

Guldborgsund Billedkunstråd har i den nuværende funktionsperiode 2018-2021 bl.a. haft fokus på følgende:

 • Vurdering af ansøgninger til Kunstpuljen Guldborgsund, 
 • Faglig rådgivning til Guldborgsund Kommune, borgere, foreninger og erhvervsliv, ikke mindst i forhold til kunst i det offentlige rum, 
 • Igangsættelse af egne aktiviteter som eksempelvis ”KIG – pilotprojektet”, der har til formål af afsøge og afdække potentiale i det fremadrettede arbejde med at styrke den professionelle billedkunst i Guldborgsund. 
 • Udvikling af rådets hjemmeside
 • Udvikling af en kunststrategi for Guldborgsund Kommune med fokus på bl.a. en 1 %-ordning
 • Udarbejdelse af periode-profiler for de tre perioder siden rådets oprettelse
 • Uddeling af rådets hæderslegat
 • Afholdelse af netværkstræf for professionelle billedkunstnere på Lolland og Falster samt billedkunstrådene i Faxe og Vordingborg kommuner
 • Afholdelse af dialogmøder med Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

Rådet har endvidere etableret en systematisk praksis med ’Visionspapir & Handleplan’ gældende for det siddende råds 4-årige periode.

De professionelt arbejdende billedkunstnere honoreres efter vejledende takster i Billedkunstnernes Forbund

Ligeledes får de medlemmer, som ikke kan få dækket transportudgifter på anden vis, kørselsgodtgørelse.

Kort om organisering af Guldborgsund Billedkunstråd

Guldborgsund Billedkunstråd består af fem medlemmer:

 • En kunstfaglig repræsentant fra Fuglsang Kunstmuseum
 • En repræsentant fra Guldborgsund Kommunes ’Center for Teknik & Miljø’
 • To repræsentanter for det professionelt arbejdende kunstmiljø i Guldborgsund Kommune
 • En repræsentant fra det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø.

Kulturteamet i Guldborgsund Kommunes Center for Borger & Branding fungerer som sekretariat for Billedkunstrådet. Sekretariatet deltager i Billedkunstrådets møder.

Funktionsperiode

Billedkunstrådet nedsættes for en fireårig periode og udskiftes på én gang hvert fjerde år. Billedkunstrådets valgår følger kommunalbestyrelsens valgår.

De nye medlemmer samt stedfortrædere vil sidde i perioden primo 2022 – ultimo 2025.

Et siddende billedkunstråd fungerer indtil udgangen af den måned, hvori nyvalg har fundet sted. For repræsentanter for det professionelt arbejdende kunstmiljø i Guldborgsund Kommune og for repræsentanten for det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø gælder følgende: medlemmet kan genvælges, dog ikke mere end to på hinanden følgende gange, dvs. i alt 8 år.

Hvis et medlem af Billedkunstrådet udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen.

Hvis et medlem har forfald i en længere periode, indkaldes stedfortræderen som midlertidigt medlem af Billedkunstrådet. En længere periode defineres i denne forbindelse som værende 3 måneder.

For de to repræsentanter for det professionelt arbejdende kunstmiljø i Guldborgsund Kommune gælder det, at fraflytning fra kommunen medfører tab af medlemskab af Billedkunstrådet.

Kort om videre procedure

Billedkunstrådet udfærdiger, på baggrund af indkomne ansøgninger, en forslagsliste, der vedlægges sagsfremstillingen til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget. Rådet kigger i sin indstilling på, at der vil være en god intern dynamik i den samlede gruppe af primært valgte samt stedfortrædere. Billedkunstrådet vægter en bredde og alsidighed ift. generationer, kunstneriske udtryksformer samt i relationen mellem det lokale, nationale og internationale professionelle kunstneriske engagement.

Herudover ønskes en ligelig fordeling mellem køn.

Rådet indstiller de kandidater, rådet vurderer kan indgå i rådsarbejdet som enten fast medlem eller stedfortræder. Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget udpeger endelig de faste medlemmer samt personlige stedfortrædere efter indstilling fra Billedkunsttrådet ved først mulige møde i 2022.

Det fremsendte ansøgningsmateriale vil blive forelagt det siddende Billedkunstråd samt Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget i forbindelse med beslutningstagen.

Indstillingen af medlemmer skal til hver en tid leve op til Statens Kunstfonds kriterier for støtte til kommunale billedkunstråd.

Forventet tidsplan

 • Ansøgninger til Billedkunstrådet skal være rådets sekretariat i hænde senest den 4. januar kl. 12.
 • 11. januar 2022 gennemgår Billedkunstrådet de indkomne ansøgninger og udfærdiger en kandidatliste på baggrund af den offentlige annoncering.
 • Medio januar 2022 skrives sagsindstilling til LKF-udvalget med udpegning af de kandidater, rådet – på baggrund af de indkomne ansøgninger – vurderer kan indgå i rådsarbejdet.
 • Medio februar 2022 eller snarest herefter: LKF-udvalget får forelagt ansøgninger til beslutning
 • Ultimo februar 2022: Billedkunstrådet konstituerer sig med nye medlemmer, herunder formand og næstformand og påbegynder sin funktionsperiode.

Links til yderligere information:

Guldborgsund Billedkunstråds hjemmeside >

Vedtægter for Guldborgsund Billedkunstråd >

Kunstpuljen Guldborgsund:
https://forening.guldborgsund.net/Infoside.asp?Id=13 >
https://forening.guldborgsund.net/showfiles.asp?Id=Kunstpuljen >

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere forhold uddybet, så kontakt undertegnede:

Kulturkonsulent og sekretær for Guldborgsund Billedkunstråd
Julie Damgaard
Tlf.: 2518 1899 // E-mail: judn@guldborgsund.dk