Guldborgsund Billedkunstråd

Open Call til billedkunstnere – Sanselund i Sakskøbing

Baggrund

I Sakskøbing er Vestergade 18 revet ned og fremstår nu som et hul i husrækken. Sanselunden handler om at sikre et attraktivt bybillede og bringe rummet i spil til glæde for byens borgere.

Et satellitbillede af sakskøbing med området for sanselund markeret med en rød linje
Placering centralt i Sakskøbing
To billeder side om side, taget fra vejen, af den samme tomme grund i Vestergade, Sakskøbing
Grundens udseende i dag

Sanselund

Vestergade 18 ligger ”låst” inde mellem naboer og er derfor ikke hensigtsmæssig som et aktivt rum, som kan medføre larm. Administrationen har i stedet taget udgangspunkt i nogle af de borgeridéer, der er indkommet forud for Sakskøbing Byrum og Sakskøbings nye byrolle med fokus på fødevarer og gastronomi, og foreslår hermed en sanselund.

Sanselunden opfylder både en del borgeridéer, såsom mere biodiversitet, flere blomster, flere træer og sansesti, og lægger samtidig op til et rum til fordybelse og ro, som i høj grad minder om en almindelig villahave, hvilket er det, der præger området. Herudover giver en sanselund også mulighed for at bringe Sakskøbings identitet som fødevare- og gastronomiby i spil i det fysiske rum, og dét på anderledes måder end ’blot’ at tænke i smag. Gastronomi handler jo i høj grad om flere sanser, og her har vi muligheden for at bringe dem i spil.

Som grundlag for arbejdet og udregning af økonomisk estimat er der lavet en enkel skitse, der sætter de overordnede rammer for lunden. Rammerne er holdt simple for at skabe et roligt rum og åbne rammer for inddragelse af en kunstner.

En samling af 5 billeder, herunder en skitse af sanselund og nogle inspirationsbilleder af aromatiske blomster og en kvinde, der læser under et træ
Skitse af sanselund og inspiration til beplantning med duftende planter i forskellige farver

Skitsen lægger vægt på:

 • En afskærmende beplantning langs grundens kanter for at afskærme mod naboerne og skabe et roligt rum.
 • En enkel beplantning med træer og blomsterstativer, som hver især har et underlæggende bunddække. Mellem disse plantes græs. Træer og bunddække varieres i form, farver og duft.
 • Sidde og liggeelementer, så borgerne kan tage ophold i lunden.

Endelig beplantning og sidde-/liggeelementer er ikke defineret, da det kan inddrages i borgerdialogen eller direkte i kunstnerens arbejde.
Der er lavet et foreløbigt overslag på årlig drift på 45.000 kr. pr. år, som inkluderer græsslåning, klipning af hæk og træer, vanding af træer og generel renholdelse.

Borgerinddragelse gennem kunst

For at bringe området i spil hos borgerne i Sakskøbing kobles en kunstner på projektet. Kunstneren skal både være med til at engagere borgerne, og samtidig udfordre de normale rammer for byrumsdesign, så sanselunden opnår en større historiefortælling end blot et grønt byrum.

Kunstneren etablerer sit helt eget projekt i lunden inden for det afsatte materialebudget til kunst eller tager fat i nogle af skitsens rammeelementer – kanten, træerne eller sidde-/liggeelementerne. Hvis der tages fat i rammeelementerne kan materialebudgettet til kunst kobles med det afsatte budget til det pågældende element. Uanset hvordan kunstneren griber opgaven an, vil kunstprojektet og videreudvikling af skitsen for lunden blive udviklet i sammenhæng.

Proces

Projektet igangsættes med et open call uden honorar til kunstnere, der kan komme med en idéskitse til projektet. Kunstnernes idéer skal forholde sig til hovedidéerne for sanselunden, den skitse der er udarbejdet og placeringen i Sakskøbing. Kunstnerne skal således forholde sig til:

 1. Sakskøbing som fødevare-centrum
 2. Konceptet sanselund
 3. Arbejde med borgerinddragelse

Én repræsentant fra TKMU (Teknik, Klima og Miljøudvalget) og én fra LKFU (Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget) sammen med én borgerrepræsentant fra en forening, der arbejder med fødevarer, og én repræsentant fra Guldborgsund Billedkunstråd udvælger sammen én kunstner, som laver et udvidet skitseforslag i dialog med borgerne i Sakskøbing. Den udvalgte kunstner honoreres og får et materialebudget til udførelse af projektet.

Parallelt med kunstnerens arbejde præciseres og udvikles den resterende del af sanselunden i dialog med kunstneren og borgerne. Såfremt naboerne ikke er specifikt inddraget i kunstnerens arbejde, vil administrationen køre en særlig dialog med disse.

Den endelige etableringsplan for sanselunden forelægges TKMU og LKFU til godkendelse forud for udførelse.

Open Call til billedkunstnere

Guldborgsund Kommune søger en kunstner/kunstnergruppe til at udvikle et kunstværk til en sanselund i Sakskøbing.

Hvem kan søge

Professionelle billedkunstnere.

Formål med og baggrund for skitsekonkurrencen

I Sakskøbing er huset i Vestergade 18 revet ned. Nedrivninger sker blandt andet for at undgå faldefærdige bygninger og for at forskønne bybilledet. Vestergade 18 ligger centralt og fremstår aktuelt som et hul i husrækken. Med etableringen af en sanselund sikres et attraktivt bybillede, og sanselunden skal være til gavn og glæde for byens borgere.

Ideen til etablering af en sanselund er opstået med udgangspunkt i Sakskøbings identitet som fødevare- og gastronomiby samt idéer og input fra byens borgere. Vestergade 18 er placeret tæt på naboer, og derfor prioriteres et rum til fordybelse og ro, der kunne minde om en af områdets villahaver, ligesom lokale borgere har ønsket mere biodiversitet, flere blomster og træer, en sansesti m.v.

Sanselundens grundelementer – se også den foreløbige skitse med dimensioner etc:

 • Et trådhegn med beplantning afskærmer mod naboerne og skaber et roligt rum.
 • Der er afsat økonomi til en enkel beplantning med træer og blomsterstativer, som hver især har et underlæggende bunddække. Mellem disse plantes græs, hvilket giver området karakter af en lund og sikrer tryghed, da hele grunden kan overskues. Træer og bunddække varieres, så der skabes forskellige indtryk både i form, farver og duft.
 • Sidde-/liggeelementer, så borgere kan tage ophold i lunden.
 • Den endelig beplantning samt udformningen af sidde-/liggeelementer er ikke fast defineret og placeret – og kan evt. helt eller delvist indgå i kunstnerens arbejde.
Ramme for et kunstværk i sanselunden

Kunstværket etableres på den tomme grund i samspil med sanselundens grundelementer og i dialog med kommunens tovholder på etableringen af sanselunden.

Bedømmelsesudvalget lægger vægt på, at kunstværket afspejler følgende
 • Borgerinddragelse: Kunstneren skal tænke lokale borgere ind i processen og/eller det færdige værk med henblik på at engagere og skabe medejerskab.
 • Historiefortælling og det stedsspecifikke: Kunstneren skal udfordre de normale rammer for byrumsdesign, så sanselunden rummer en større historiefortælling end blot et grønt byrum. Konkret bedes kunstneren forholde sig Sakskøbing som fødevare- og gastronomiby samt konceptet ’Sanselund’.
 • Kunstneren udfolder sit projekt i sanselunden inden for det afsatte materialebudget til kunst, men budgetrammen kan evt. udvides ved at tænke det sammen med beløb reserveret til skitsens grundelementer: træer, beplantning samt ligge-/siddeelementer m.m.
Tidsplan

1. februar 2023: Deadline for Open Call

10. februar 2023: Offentliggørelse af vinder.

13. februar – 14. april 2023: Skitsearbejde, borgerinddragelse, planlægning.

14. april – 28. april 2023: Udbudsperiode og udarbejdelse af etableringsplan inkl. skitse.

Medio juni: Endelig godkendelse i de politiske udvalg Teknik, Klima og Miljøudvalget samt Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.

Efterår/vinter 2023: Etablering af værk og sanselund.

Sådan vurderes din ansøgning

Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgninger til Open Call på baggrund af følgende kriterier:

 • Professionel billedkunstnerisk praksis.
 • Professionel billedkunstnerisk praksis defineres i denne sammenhæng som fuldført uddannelse fra enten Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau. Medlemmer af BKF. Alle autodidakte billedkunstnere kan søge på baggrund af et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer.
 • Evne til at omsætte de ovenfor skitserede ønsker til kunstværket (Sakskøbing som fødevare- og gastronomiby, konceptet sanselund samt borgerinddragelse) til en original kunstnerisk idé.
 • Eventuelle tidligere erfaringer med kunst i det offentlige rum.

Bedømmelsesudvalget består af 4 personer: Èn repræsentant fra Teknik og Miljøudvalget, én repræsentant fra Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, én borgerrepræsentant, der er arbejder med fødevarer i Sakskøbing samt én repræsentant for Guldborgsund Billedkunstråd.

Det skal ansøgningen indeholde

Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft følgende bilag:

 • Ansøgning på én side med kort skitsering af idé og motivation (Max 2500 tegn inkl. mellemrum)
 • CV på én side.
 • Billeddokumentation på max 10 sider med eksempler fra sin kunstneriske praksis.

Bilagene kan med fordel samles til én pdf-fil.

Klik her for at download ansøgningsskemaet

Indsend skemaet til judn@guldborgsund.dk.

NB: Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes.

Økonomi

Guldborgsund Kommune har afsat en økonomisk ramme på 110.000 til kunstnerhonorar inkl. borgerinddragende proces samt 120.000 kr. til materialer til udfærdigelse af kunstværket.

Desuden er der afsat 350.000 kr. til øvrige etableringsomkostninger. I dialog med kommunens tovholder kan dele af dette beløb evt. integreres i kunstprojektet, hvis fx sidde-liggeelementer og beplantning indgår i den samlede værk-idé. Dele af beløbet må gerne indtænkes i ansøgningen.

Bedømmelsesudvalget vælger en enkelt kunstner eller kunstnergruppe blandt ansøgerne.

Udbetaling

Kunstnerhonorar udbetales til den Nemkonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.
Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Alle ansøgere får svar senest den 10. februar 2023.

Afgørelserne bliver sendt via e-mail til den mailadresse, du oplyser i ansøgningsformularen.
Hvis et medlem i bedømmelsesudvalget erklærer sig inhabil i forbindelse med behandlingen af din ansøgning, bliver det anført i brevet med afgørelsen.

en skitse af sanselund plan med mål. Man kan klik på billedet for at download planen.
Sanselund plan med mål. Klik på billedet for at download planen.
Guldborgsund Billedkunstråd

Seneste nyheder