Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 23-10-2019

Til stede: Anne, Claudio, Allan

Sekretær: Julie.


Dagsorden

1. Gennemgang af referat fra sidste møde samt budget.

Bemærkninger til:

Den Flyvende Lollænder

Når perioden for forsøgsopsætning forlænges, er det vigtigt, at Teknik & Miljø meddeler NOF/havnemyndighederne, at ansvaret for forankring og bestemmelser omkring offentlig færden/trafik fortsat ligger hos dem, uagtet at skulpturen er opstillet på kommunalt areal.

2. Bjørnebrønden

Det opleves som utilfredsstillende, at BKR ikke bliver brugt og hørt i forhold til de historiske og bevaringsmæssige problemstillinger omkring Bjørnebrøndens genopstilling. Den lange proces har gjort det uigennemsigtigt, hvornår forskellige instanser har kunnet byde ind. BKR oplever at der er sket en voldsom æstetisk forringelse af værkets udtryk, og det har rådet gjort kommunen opmærksom på. Det opleves imidlertid, at kommunen har valgt at sidde dette overhørigt.  Armslængdeprincippet fastholdes ikke, når det er ubekvemt. Der opfordres til en hensigtserklæring om, at rådet skal høres – også ud over reelle udsmykningsopgaver – samt at rådets strategi tiltrædes af politikerne. De politisk forpligtende rammevilkår er essentielle.

Det er samtidig vigtigt at få set på praksis: ud over at der i rådet sidder en repræsentant fra Teknik & Miljø, skal der mindst et gang om året arrangeres et møde med Teknik & Miljø-udvalget.

3. Müller-skulpturen på Slotsbryggen

Müller kom til skade fordi man i forbindelse med nybyggeriet på Slotsbryggen ikke tænkte sig om.

4. Egon Fischer på Torvet

Det kan undersøges, om en boligforening evt. kan overtage Fischer – hvis driften lægges hos kommunen. Alternativt kan den – via Statens Kunstfonds netværk – evt. finde en ny plads i en anden kommune. Man bør høre Kunstfonden om det er muligt at søge penge hos dem til cirkulær kunstøkonomi, altså modtagelse af et grundbeløb til at starte processen, hvis værket skal flyttes. Værket er ikke stedsspecifikt, så det kan med fordel flyttes. Vigtigt at placere det i et område, hvor også forbipasserende kan få glæde af det; hvor det kan komme ud at leve.

5. Invitation, program og PR til netværkstræf

Vi har booket billedkunstner Søren Martinsen og kunstrådgiver Christina Wilson til at tale om artist talken som format. Anne Højer foreslår tidligere journalist ved Politiken og tidl. forstander v. Højskolen Marielyst, Hans Jørgen Møller, til at sige noget mere generelt om sprog, kommunikation og mundtlig formidling, teknik, struktur og tidsdisponering. Kunstanmelder Maria Kjær Themsen foreslår desuden billedkunstner Torben Ribe, som en repræsentant for den yngre kunstscene (malerisk praksis). Til at sige noget om hvad der virker når man holder artist talks, om struktur og hjælpemidler. Torben er flyttet til Vordingborg. Julie kontakter. Julie skriver små oplæg til hver enkelt omkring tematik. Derudover formuleres en invitation (inkl. information om artist talk’en på Fuglsang den 6. november), en pressemeddelelse samt en tale til Martin Lohse.

Allan Axelsen forestår velkomst m. intro til det aktuelle arbejde, strategi og Kunstpulje (som rådet gerne ser, flere søger) samt artist talken som årets tema.

Der serveres eftermiddagskaffe og kage kl. 16:30 og buffet kl. 19. Tilmeldingsfrist 31. oktober.

Ønsker man at se udstillingen på Fuglsang skal man skrives i døren.

Til næste år bør det overvejes, om vi skal have kunstøkonomi, fundraising, revision, skat og moms på programmet igen.  Øernes Kunstfond.

6. Vedtægtsændringer

Hvis de to store udstillingsformater – Reventlow og Lys over Lolland – foregår uden for kommunen, er det uhensigtsmæssigt, at BKR har vedtægter, der besværliggør tilskud til deltagelse i disse udstillingssammenhænge. Det vil derfor være formålspraktisk med en vedtægtsændring. Således kan der søges støtte til transport samt bidrag til publikation uden at rende ind i vedtægts-udfordringer. Anne forfatter bud på vedtægtsændring, der fremsendes til de andre i rådet.

I sagsbehandling ved Kunstpulje-ansøgninger er det samtidig hensigtsmæssigt og mere operationelt, at kunstnere kan søge sent eller mellem møder. Det vil imidlertid, ifølge jurist Dorte Raaballe, også kræve en vedtægtsændring.

7. Nyt formandskab

Både Billedkunstrådets formand Kristoffer Glyholdt og formandens stedfortræder Lars Pryds har valgt at trække sig fra rådsarbejdet. Begge skal sende en formel tilkendegivelse af at de ikke ser sig i stand til at fortsætte og udtræder af Billedkunstrådet per den 1. november 2019. Rådet forfatter et brev til KFB-udvalget, hvori der orienteres om situationen, og hvori rådet foreslår to kunstnere (der kan godkendes politisk) som nyt rådsmedlem/suppleant.

De nye kunstnere har på forhånd, efter en uformel henvendelse, fremsendt fem linjer, som kan præsenteres for udvalget. Først når udvalget har godkendt dem, modtager de et officielt tiltrædelsesbrev. Herefter vil rådet ny-konstituere sig. Ind til da er Allan Axelsen stedfortrædende formand med tilhørende mandat.

Rådsformandsnavn ændres i strategipapiret, når det ligger fast.

8. Sekretariatsfunktionen

Situationen omkring sekretariatsbetjening virker uafklaret, og det giver anledning til bekymring fordi rådets indsatsområder er lagt an på sekretariatsbetjening i det anførte omfang. At rådet magter sit opgaveomfang skyldes, ud over det økonomiske tilskud, at der er en sekretariatsfunktion, der agerer mellem møderne og har et overblik over det, der sker kommunalt. Informationsflowet skal fungere. Ambitionsniveauet forudsætter med andre sekretariatsbetjening.

9. Tilrettet visions- og strategipapir

Det er færdigt. Evaluering og afrapportering lægges sammen i slutningen af året.

Det bemærkes at rådet i 2019 har haft udskiftning i sekretariatet samt nyvalg og andre aktiviteter, der har gjort at vi ikke har nået de planlagte møder med udvalgene. Det understreges dog at den årlige personificering af rådet gennem mødeaktivitet med udvalgene er vigtig.

10. Henrik Jørgensen – 1 %-ordningen.

Vigtigt, at der i oplægget til udvalgene indgår en facitformulering omkring Offentligt-Privat Partnerskab. Henrik Jørgensen har ind til den 15. januar til at producere noget på baggrund af det, der bliver diskuteret ved rådets næste møde.

Vi skal have en fotograf med ud til at dokumentere de gode historier på 1 %-ordningen. En, der hyres ind udefra.

11. Ansøgninger til Kunstpuljen

Ingen ansøgninger. Det forventes, at der kommer en ansøgning fra Fuglsang Kunstmuseum før næste møde den 3. december.

Det noteres i øvrigt, at afrapportering ifm. modtaget tilskud fra det nye år kommer til at foregå i et fast skema med følgende indhold:

 • Projekttitel
 • Projektperiode
 • Øvrige deltagere (jf. det professionelle aspekt)
 • Tilskudsoversigt, herunder anden funding
 • Beskrivelse af projektet i sin planlagte helhed
 • Presseomtale (dokumentation)
 • Fremmøde/antal deltagere
 • Fotodokumentation, max 3 billeder
 • Oversigt over aktiviteter (jf. det borgerinddragende aspekt) – der gives ikke til produktionsstøtte.
 • Brug af logo (tilbud om opsætning af BKRs banner)

12. Studietur

Der bliver undersøgt om midlerne til studieturen kan overføres til næste år.

Forslag til datoer: Uge 22, 26-28. maj 2020.

13. Opfølgning på artist talks – Michael Dunk/Parul Modha, Bo Karberg, Erik Mortensen

Ingen af de adspurgte kunstnere har meldt positivt tilbage.

I forhold til at lade foreninger/medborgerhus mv. søge tilskud til artist talk-arrangementeri stedet for kunstneren, kan vi opfordre foreningen til, ud over honorar til kunstner, også at søge til rengøring, vand, lys, varme, mv.

Det foreslås at have både en forenings- og kunstnerliste på hjemmesiden, så både steder og oplægsholdere kan hente inspiration til artist talk-arrangementer. Vi kan opfordre til at tilmelde sig listerne.

Det understreges, at hvis kommunen gerne vil gøre noget mere for de billedkunstnere der bor/kommer herfra, så må vi give dem mere ’lebensraum’. Hvis de har været uden for kommunen for at udstille og kommer tilbage med ny inspiration kan de eksempelvis få midler til at afholde en artist talk i kommunen.

14. Extract på UrbCulturalPlanning

Udgår

15. Nyt møde og tidsplan

Allan foretrækker tirsdag formiddage før 14:15.

Næste møde: Tirsdag den 3. december kl. 9-13 på Rådhuset, Nykøbing F. Vi spiser frokost i kantinen.

Første møde i det nye år: Tirsdag den 28. januar kl. 9-13. På dette møde drøfter Rådet Henrik Jørgensens skriv og forbereder møde med udvalget.

Marts måde – møde med KFB-udvalget om strategi og 1 %-ordning. Kortere møde med Teknik & Miljø når der foreligger et eksempelkatalog.

16. Bordet rundt

Hjemmeside

Det skal afklares, hvem der påtage sig opgaverne ifm. hjemmesideudvikling/opdatering. Vi skal have svar senest den 1. november om opgaven kan løftes.

Kristina, den hjemmesideansvarlige, skriver:

Jeg har talt med Mette om hvordan vi skal gøre med siden fremadrettet, Mette er nemlig ikke rigtigt involveret i projektet længere, hun arbejdede på projektet som grafisk designer, og da hendes arbejde i bund og grund var lavet da vi afleverede siden for år tilbage, så er hun som sådan egentlig uge af projektet. Mette og jeg delte kontor i sin tid hvor jeg – ved siden af mit arbejde som illustrator og stribetegner – lavede hjemmesider hvor Mette designede layoutet.

Meget er ændret siden dengang vi afleverede siden, jeg arbejder nu fuld tid som illustrator og tegneserietegner (for blandt andet Folketidende), og Billedkunstrådets side er faktisk den eneste hjemmeside vi stadig er involveret i, og det var egentlig kun på grund af det arbejde vi manglede at lave på den på grund af det manglende billedmateriale. 

Da denne tid er den travleste på året for mig, der foregår et hav af tegneseriefestivaler, osv. som jeg skal deltage i (også derfor jeg har rejst så meget det sidste stykke tid), og derfor er det i de travle tider lidt svært at lave ændringer med kort varsel, da min kalender ofte er fyldt op nogle måneder i forvejen.

Derfor tænker vi, at når arbejdet med kunstnersiden, forsiden, osv. er lavet, så er det måske smartest at der kommer nogle andre på opgaven der sidder med den slags til daglig og lettere hurtigt kan gå ind og lave ændringerne inden for kort tid. De aftalte ændringer vil jeg selvfølgelig lave hurtigst muligt så snart jeg har materialet 🙂

17. Opsummering fra netværkstræffet

Det kan være svært at leve af sin kunst, og der kan derfor være ræson i at afsøge andre aktiviteter, der kan understøtte ens økonomi. Guldborgsund Billedkunstråd ser artist talken som et interessant indsatsområde: Det er vigtigt at tage formidlingen på sig – og folk er generelt nysgerrige på det kunstneriske arbejde og vil gerne høre om det. Den personlige historie er spændende – ikke mindst for et publikum der ikke er vokset op med en billedkunstnerisk tradition og som måske har brug for at blive taget i hånden – og kan man som kunstner samtidig sætte sin kunst i relation til bredere samfundstendenser, er der mulighed for at nå et bredt publikum. Samtidig er der med artist talken også en mulighed for et økonomisk supplement.

Billedkunstrådet kan eksempelvis give tilskud til en forening, der ønsker at huse en artist talk, og som tager sig af både arrangementskoordinering, invitation og aflønning af kunstner (efter BKF-takst).

På netværkstræffet blev det også foreslået, at

 • man som kunstner skal kunne søge til andre kunstneres honorarer, hvis man ønsker at invitere en ekstern part ned til at holde en artist talk.
 • Man skal kunne søge midler øremærket PR.

Andre forslag:

Mange kunstnere arrangerer egne udstillinger, men har svært ved at få udstillingerne markedsført lokalt. Der er brug for hjælp til at få fat i folk og ramme de rigtige formidlings-/PR-kanaler. Publikumsdeltagelse er jo også essentielt, når det kommer til evaluering.

Udformning af folder til lokale foreninger med ’det gode værkstedsbesøg’ som tema. Målrettet særlige publikumsgrupper.

Vise hvordan man kan gøre brug af ny teknologi som f.eks. 3D-print. Lokalitetsprincippet.

Kigge nærmere på lokalitetsprincippet – hvordan kan vi ’udvide’ det?

Kontakt billedkunstrådet