Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 01-12-2020

Tid: Tirsdag den 1. december kl. 9:00-13:00, Mødelokale Stranden, Rådhuset, Parkvej 37, Nyk. F.

Til stede: Allan Axelsen, Tine Nielsen Fabienke, Claudio Bannwart, Lisbeth Tolstrup, Diana Gerlach, Julie Damgaard


DAGSORDEN

1 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Næstformanden foreslår gruppering af mødepunkter ved dagens møde. Punkt 5, 8 og 10 lægges sammen. Henstilling til at mail-korrespondance ikke lægges i bilagsform, og at der kun skrives beslutningsreferat. Fremover højst 12 dagsordenpunkter.

2. GODKENDELSE AF OG OPFØLGNING PÅ REFERAT FRA SIDSTE MØDE (BILAG 1)

Der er følgende bemærkninger:

 • Punkt 2c: Ang. mosaikken i Toreby har formanden talt med FGUs ledelse og har svaret Anita Ulrik Sørensen fra Fjordparken. Mosaikken overgår – sammen med skolen – til den nye ejer. Herunder også de mosaikdele, der ligger på magasin.
 • Punkt 3: Økonomiske midler overføres til 2021 for de projekter, der ikke har kunnet gennemføres i 2020.
 • Punkt 4: Vegvisir Art skal professionaliseres i 2021, BKR skal på tidligere.
 • Punkt 7: Der nedsættes en undergruppe til at kigge på vedtægter.

Referatet godkendt.

3. ORIENTERING FRA SEKRETÆR
 • Økonomioversigt og budget (Bilag 2) Forslag om at afsætte 10.000-15.000 til tryk og layout af kunststrategi samt evt. info-folder mv. så rådets materialer får samlet visuel identitet.
 • Overførsel af midler til næste år – Administrationen er adviseret.
 • Kulturatlas Femern – Referat af projektbeskrivelsen samt dialog om udsmykningsopgaver til Femern Bælt-området.
 • Årsrapport 2020 (Bilag 3 – Årsrapport fra 2019). Årsberetningen skal ifølge rådets vedtægter fremsedes hvert år i sidste kvartal til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget. Med de kommende vedtægtsændringer lægges der op til, at årsberetningen fremsendes i første kvartal i det efterfølgende år.

Forslag: at plotte mål ind for de enkelte møder i 2021 – herunder driftsmålene fra strategi- og visionspapiret, så vi, så vidt muligt, sikrer at alle mål er opfyldt, når vi skriver årsberetning.

 • Sundskolen Orientering om ansøgningen til Slots- og Kulturstyrelsen.
4. BEHANDLING AF INDKOMNE ANSØGNINGER AKUNSTPULJEN (INGEN ANSØGNINGER).
5. BESLUTNING OM TILDELING AF MIDLER TIL PROJEKTER I LINDHOLM (BILAG 4). UDKAST TIL PUBLIKATION OM AMEL LIGGER I PRINT PÅ MØDET.

15.000 (fra rådets aktivitetsmidler) til publikation af Amel Ibrahimovic. I forhold til projektets helhed og i stedet for en ren afrapportering, skal publikationen kvalificeres til også at indgå i undervisningssammenhæng og til at opkvalificere billedkunstlærere. Publikationen skal m.a.o. udvides ift. en forstærket formidling af projektets eksemplariske værdi med fokus på anvendelsesorienteret inspiration. 15.000 til Bank&Rau fra Kunstpuljen. 15.500 til Camilla Berner fra Kunstpuljen.15.000 til Camilla Berner fra rådets aktivitetsmidler.

6. WEBSITE – FEEDBACK PÅ LISBETHS OPLÆG (SE REFERAT FRA MØDE DEN 15. JUNI – BILAG 5).

Næstformanden kommer med tilbud på webmaster og tekniker-opgave.

7. VEDTÆGTSÆNDRINGER – ANG. KUNSTPULJEMIDLER (UDDELING MELLEM MØDER OG ’OVER GRÆNSER’) OG ORGANISATION/STRUKTUR (HVAD HVIS FORMAND OG NÆSTFORMAND TRÆKKER SIG SAMTIDIG). UNDERSKRIVELSE AF PROTOKOL. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET I NÆSTE RÅDSPERIODE. TIDSPUNKT FOR ÅRSRAPPORT. (BILAG 6).

Julie sender information om hvilke ændringer, der er centrale. Tine, Allan og Lisbeth ser på vedtægtsændringer tirsdag den 12. januar kl. 15. Skal BKR i næste rådsperiode udvides med flere medlemmer, f.eks. fra politisk niveau/erhvervslivet?

8. ANSØGNING FRA LARS PRYDS OM OPTAGELSE I KUNSTNERDATABASEN (BILAG 7). GODKENDT.
9. OPFØLGNING PÅ MØDE MED KFB-UDVALGET – KAFFEMØDER SAMT FORMIDLING AF KUNST I DET OFFENTLIGE RUM (KUNSTGUIDE).

Orientering om at 3 lokale kunstnere er valgt til at udsmykke nyt vandrensningsanlæg: Espen Brandt-Møller, Ole Holm og Kit Kjærbye.

10. HØRING OM VERDENS STØRSTE SAKS I SAKSKØBING (BILAG 8)

Projektet har ikke bedt om kunstnerisk rådgivning/vejledning. Fåresaksen er kendt – den hænger rundt omkring i byen. BKR vil gerne yde støtte til udformningen af skiteseprojekt, der udføres af en professionelt arbejdende kunstner.

11. BKRS IDENTITETSSKABENDE IMAGE

Kunne der i miljøet være flere kræfter, der kunne udbrede kendskabet til rådet? Rådet sender fremover pressemeddelelse ud efter hvert møde med 2-3 highlights. Dette vil give omtale og være med til at synliggøre rådet og de projekter, det støtter. Herudover pressemeddelelser, når et projekt starter op – giver aktualitet.

12. DIALOG OM MODYDELSER (BILAG 9).

Rådet kigger på omformulering af teksten. Modydelser skal stå mål med det beløb, der gives.

13. STUDIETUR
14. PLANLÆGNING AF VELKOMSTARRANGEMENT DEN 1. APRIL 2021:

Handout/publikation/intro-flyer og en lille gimmick, der er lidt mere ”festlig” en vort visionspapir.

En lille flyer med ’uddrag’ fra KIG, vedtægter, strategi (milepæle) og næstformandens intro fra udvalgsmødet. Kan ligge flere steder.

15. RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF BKR-BANNERE.

Teknisk afdeling / administrationsafdelingen varetager. Der skrives under på udlån.

16. KOMMENDE FACEBOOKOPSLAG.
17. MØDEDATOER I 2021 – ÅRSHJUL

Ordinære møder:

 • 19. januar kl. 9-13 (udstillingsplatforme, studietur, kunststrategi)
 • 13. april kl. 9-13 (KIG, Femern).
 • 15. juni kl. 9-13.
 • 7. september kl. 9-13.
 • 30. november kl. 9-13 (open call til nyt råd efter kommunal valget og konstituering i jan/feb.)

Kaffemøder:

 • 9. februar kl. 15: Martin Lohse
 • 16. februar kl. 15: Martin Skibsted.

Studietur:

 • 7.-8. september med fokus på kunstnerdrevne huse.

Netværkstræf:

 • 4. november på Fuglsang med fokus på kunstnerdrevne huse.
18. FORBEREDELSE AF UDDELING AF HÆDERSPRIS.
19. BORDET RUNDT (’KUNSTENS MÆRKEDAGE I GBS’ FLYTTES TIL NÆSTE MØDE).

Billedkunstens Dag d. 17. marts – målrettet skolerne. Rådet skriver noget til Kulturtjenestens Nyhedsbrev. Guri fra Fuglsang Kunstmuseum og Culthus kunne evt. have åbent inspirationsformat.

Forslag om en årlig mærkedag, hvor vi slår et slag for billedkunsten. Noget i Kunstavisen. Et event med folkelig profil. BKF kunne evt. være inde over. ’Art Farm’-event i maj kunne være startskud.

Kontakt billedkunstrådet