Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 11-04-2019

Tid: Torsdag den 11. april kl. 9.00-13.00, Lokale Sakskøbing, Rådhuset Parkvej 37.

Deltagere: Anne Højer, Kristoffer Glyholt, Claudio Bannwart, Allan Axelsen, Charlotte Bonde Wiberg samt sekretær, Julie Damgaard Nielsen. 

Tidligere sekretær Diana Gerlach deltager ligeledes i dette møde.

————————————————————————

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden.

Næstformand godkender dagsorden.

2. Godkendelse af og status på opfølgning på referat. Se Bilag 1.

I forhold til punkter fra sidste dagsorden:

Anne har endnu ikke haft lejlighed til at kontakte KØS.

BKR har været i kontakt med Det Blå Tårn mv. for at uddybe, hvad rådet understøtter. De kører videre med udstillinger i Vandtårnet i Nyk. Det vides ikke, hvor længe.

Næste ansøgningsfrist til Kunstpuljen bliver meldt ud på BKRs Facebookside.

3. Orienteringer fra sekretær.

 • Økonomioversigt og budget, se bilag 2
 • Orientering om status på konsulent v. Statens Kunstfond.

Sekretæren har talt med Henrik Jørgensen, kunstkonsulent for Bygningsstyrelsen i 1,5%-sager. Henrik Jørgensen vil gerne rådgive omkring implementering af en evt. 1 %-regel i Guldborgsund Kommune, men der er behov for, at vi først internt drøfter vores ambitionsniveau ift. en fast bevilling til ’udsmykningsopgaver’. I hvor vid en udstrækning ønsker vi kunsten implementeret i byggeri/anlægsarbejder – eller måske snarere, på hvilket niveau er det mest plausibelt at lykkes med et sådant tiltag? Sekretæren fremsender spørgsmål til diskussion på næste møde i BKR.

4. Orientering v. formand (her: sekretariatet) om Billedkunstrådets deltagelse i kommunens arbejde med en ny Kulturpolitik. Invitation ud til den 7. maj til Facebook-siden.

Det første møde omkring Kulturpolitikken afholdes den 3, april med deltagelse af centrale repræsentanter for de enkelte kunstområder samt udvalg. Det næste møde – et åbent dialogmøde for kommunens kulturaktører og –interesserede – afholdes den 7. maj. Allan sender invitation ud og sørger for, at kommunens professionelt arbejdende kunstnere er repræsenteret ved 1-2 ps. Kunstens egenværdi skal diskuteres, så kulturpolitikken kan knyttes til visionerne på billedkunstområdet. Kristoffer har nævnt nogle indsatsområder:

 1. Byudvikling, herunder Evigheden, og potentialet for en øget trafik til biblioteket og dermed bedre synergier.
 2. Hvordan kan kulturen tænkes aktivt ind, når der bygges? Tid og rammer til fordybelse.

Anne refererede fra det første Kulturpolitik-møde: Der blev talt kultur, ikke kunst: Det er vigtigt med disse stemmer fra formidlerne, men skal vi tænke noget om æstetisk egenværdi, skal vi have fat i nogen, der ikke tænker instrumentelt. Derfor vigtigt med deltagelse den 7. maj.

Hvordan er kunst og kultur knyttet til den nye kommuneplan? Hvornår taler de to sammen?

Charlotte undersøger.

Diana: Planstrategien har dannelse som punkt. Samt kunstens egenværdi. Der opfordres til at læse kommuneplansforslaget og komme med input. I kommuneplanen er bæredygtighed f.eks. indskrevet som element, og det kan vi også udfolde i BKR. Rådets arbejde med kunst kan således med fordel kobles op på overskriften omkring bæredygtighed. Havnen og Ydre Østerbro som udviklingsprojekter lægger op til, at kunsten tænkes ind. Byudvikling og bæredygtighed hænger sammen.

Forslag: At der hentes nogle byggetekniske folk ind ved mødet den 7. maj. Samt repræsentanter fra de politiske udvalg. Peter Brink har eksempelvis siddet med i Paragraf 17, Stk. 4-udvalget, så det med bæredygtighed, fællesskaber og byudvikling kan hægtes op her. Samarbejde på tværs af centre. Martin Lohse kan sende invitation til Peter Brink. Sikre fællespolitisk forståelse. Byrådet bør inviteres til den 7. maj – inddrag Lene eller Alma.

Martin kan også rette henvendelse til Jens Erik fra Turisme & Landdistrikter, der er et underudvalg til Kulturudvalget. Kultur er vedkommende for alle – det er søjlen for alt andet. Der er således mulighed for at tænke BKRs strategi ind i Kulturpolitikken.

Center for Børn og Læring er vigtige ifm. skolebyggerier mv. Vi kan også hive det op på strategisk niveau med huskunstnerordningen – men hvad gør man med børn uden for skoletid? Simon Hansen har nævnt at ”Kultur er kittet for os alle sammen.”

Givtigt at mødes med flere udvalg end KFB-udvalget – det skal BKR arbejde videre med.

5. Behandling af indkomne ansøgninger til Kunstpuljen Guldborgsund. Se Bilag 3.

– Fuglsang Kunstmuseum:

Artist talk med Morten Buch om træsnittet i egen og Edvard Munchs kunst. Søger 4.640 kr. til artist talk Anne deltager ikke i sagsbehandling. Formand har sagt ja. Lyder oplagt. Vedtaget.

– Det Blå Tårn: Udstillingen ’Inferno’.

Overvejende professionelle kunstnere og gode folk fra vores lokalområde (mange dog uden BKF-tilknytning eller censurerede udstillinger bag sig). Lokalt udstillingssted – og andet sted end Nykøbing F., hvilket giver adgang til et andet publikum. Relativt beskedent beløb. Ærgerligt, det ikke ligger samtidig med Hajkutterregatta i Nysted. Spændende at Bønnelyckes Pakhus prøves af.

Beløbet gives under forudsætning af, at arrangementet gennemføres. Der skal skiltes med, at udstillingen er støttet af Guldborgsund Billedkunstråd. Pengene bevilges under forudsætning af, at den tænkte helhed gennemføres, at der afrapporteres omkring bl.a. besøgstal og at BKR ser realiseret budget.

– Shorthand ECM: Kunstworkshops under Vegvisir.

Meget forberedelse og lidt tid. Er det kunstnerisk set interessant? Vigtigt, at der er et billedkunstnerisk formål, at det foregår uden for, hvor folk kommer forbi, at det er tilknyttet en anden slags begivenhed og derfor rammer et nyt publikum, at det er gratis og at det kan sætte bæredygtighedsaspektet og affaldshåndteringen i spil. Espen Brandt Møller har lavet lignende åbne workshops – og kan om ikke andet pege videre. Og Parul er en mulighed, selvom hun bor i Lolland Kommune. Pege på de to kunstnere og bede dem om at søge. De kan både det kunstneriske og pædagogiske. Kunstnerne skal sende en ny ansøgning til næste møde.

– Rostocker Frauenkulturverein: Katalogudgivelse i forbindelse med udstillingen GRAUZONE i Gedser

Claudio deltager ikke i afstemning.

Der er søgt støtte til udstillingskatalog, 1000 Euro. Vi har ikke megen historik om støtte til sådant.

Svaghed er, at der ingen lokale kunstnere er med – men udstillingen er blevet til på baggrund af lokalt materiale (100 skiferplader fra det gamle tag på Gedser Remise). Samtidig er der tale om to lokale udstillinger i Gedser, alternativ lokation ift. Nykøbing F. Det er lokalhistorie, der skal ud at vandre. Udstillingen skal ud over Gedser vises i Rostock og i Wales.

Gruppen bag er den samme som tidligere har arrangeret ’Husbesøg’ både i Nykøbing F. og Rostock. Der er inviteret 30 kunstnere fra bl.a. Holland, Danmark, Japan og Tyskland, alle professionelle kunstnere. Flere af de tyske kunstnere har tidligere deltaget i Sommerudstillingen på Masnedø.

På baggrund af fotografier af skiferpladerne fra Remisen har hver kunstner lavet en parafrase over skiferpladen. De to dele bliver ophængt ved siden af hinanden. Det er skæv og skæg ide, og der kan komme folk, vi ellers ikke normalt ser på udstillinger.

Der er tale om et beskedent tilskud til katalog ift. de forventede samlede udgifter. Og en publikation har lang levetid. Den er ikke knyttet til én udstillingsgeografi og kan være med til at styrke borgernes møde med kunsten.

BKR støtter med fuldt beløb – 7500 kr. BKR skal nævnes både på udstillingen og i katalog og tilsendes et eksemplar af kataloget samt yderligere 10 eksemplarer til lokal distribution, bl.a. på Guldborgsund Bibliotekerne. BKR skal orienteres om projektet fremadrettet og katalogets oplag. Det forventes at katalogteksterne trykkes på både tysk, dansk og engelsk.

6. Beslutning vedr. konsulent fra Statens Kunstfond og 1% reglen på baggrund af orientering.

Når vi har diskuteret nogle rammer/retningslinjer for 1 %-tiltaget, sender jeg disse til Henrik Jørgensen, som så kan give et tilbud på, hvad det vil koste at

 1. Få nogle forskningsperspektiver og konkrete praksiseksempler, herunder lokale eksempler (jf. ovenstående).
 2. Samle informationen i en anbefaling/inspirationskatalog til politisk niveau, der anskueliggør potentialerne i, meningen med og vigtigheden af kunstneriske udsmykningsopgaver.

7. Strategiproces: Fortsætte arbejdet med vision, mål og milepæle for perioden 2018-2021. Drøftelse af foreløbigt udkast, og gerne en beslutning om endeligt format.

Se bilag 4.

Der indskrives fokusområder, når BKR har vedtaget indholdet. Syv fokusområder for fire år er for meget.

Ting vi fast gør hvert år – det har værdi, men tager tid. Det skal beskrives, og der skal kigges på, hvad vi herefter har af ressourcer til at gøre andet/mere. Driften glemmes ofte, fordi indsatsområder tager fokus.

Det har værdi, at vi har en kunstpulje: Her understøttes billedkunstnerisk aktivitet i kommunen fast med et årligt, øremærket beløb.

Årsberetning – her beskrives og kigges på de årlige mål og driftsmæssige tiltag og aktiviteter nævnes. Det er blevet diskuteret om en halvvejs evaluering (undtaget visionsdelen) vil fungere bedre, men udvalget skal hvert år orienteres om det foregående år. Årsberetningen kan dog med fordel ligge i 2. i stedet for 4. kvartal.

Vi skal have kigget på, om vedtægterne skal ændres.

8. Planlægge studietur.

Se bilag 5.

Det er blevet diskuteret, hvor studieturen skal gå til. Der er budt ind med et sted, hvor BKR kan hente inspiration til arbejdet med kunst i det offentlige rum/udsmykningsopgaver og/eller kunst som indsatsområde i forbindelse med byudvikling. Århus har eksempelvis lang erfaring med 1 %-reglen og har fordelt 6 mio. blandt kunstnere til at arbejde med kunstprojekter.

Anne foreslår Bornholm, der ligesom Falster og Lolland både er ø og landsamfund. Her gøres, sammen med lokale turistaktører, et stort arbejde med at forlænge turistsæsonen ved bl.a. at lægge kunstaktiviteter i skuldersæsonen, forår og efterår: Bornholms Kunstrunde, Bornholms Censurerede Forårsudstilling og Bornholms Kulturuge. Det giver os mulighed for at se nærmere på udviklingsmuligheder for borgernes møde med billedkunsten, og hvordan vi bedst muligt og mest holistisk kan facilitere det møde samt hvordan kunst – ikke mindst i det offentlige rum – kan virke som løftestang til turisme.

Forslag til datoer: Uge 43 fra den 22.-24. oktober.

Mulige kontakter:

 • Visit Bornholm
 • Destination Bornholm – Laila Lund Balle
 • Evt. erhvervsfolk/virksomheder
 • Lokale kunstnere, der har deltaget i Kunstrunden, kulturugen eller den censurerede udstilling – husbesøg.
 • Vibeke Eskesen, Formand for Svanekegaardens bestyrelse (ang. initiativerne i og den økonomiske ’konstruktion’ omkring kunstnerboliger og multiværksted)
 • Mai Therese Ørsted Andersen, Centerleder Grønbechs Gård (ang. drift, sammenhæng til kommunale prioriteringer/midler)
 • Pelle Nybirk, Gudhjem Museum ang. drift
 • Inge Lise Westman
 • Fritidskonsulent Sara Wedell-Bollmann, Bornholms Regionskommune ang. offentlige udsmykninger (gode/mindre gode eksempler) og borgerprocesser samt evt. kunst/kulturpolitik. Endvidere formaliserede samarbejder mellem kommunen/aktører, inkludering af kunstnere i bosætningsindsatser, residencies?

Vi kan overveje at invitere Guldborgsund Kommunes nye turistkoordinator Rune med; han vil gerne tænke i fyrtårne og kunstevents, der skabes på tværs af fagområder.

9. Kommende Facebookindslag.

Deadline for Kunstpulje-ansøgninger

Henvisning til Realdania-kampagnen ’Underværker’.

10. Fastlægge mødedatoer for efteråret 2019.

Tages op ved møde i juni

11. Netværkstræf.

Aftale ny dato for netværkstræf. Fuglsang Kunstmuseum er dobbeltbooket den 6.11, mulige datoer er:

 • Første torsdag i måneden, dvs. 7.11. – nærmere aftale med Kristoffer pr. mail.
 • Anden onsdag i måneden, dvs. 13.11.

12. Evt. gennemsyn af rådets vedtægter.

Sekretær orienterer om et møde med Museum Lolland-Falster og Lolland Kommune. På baggrund heraf drøftes, om et ønske om en vedtægtsændring skal præsenteres for udvalget.

Tages op på møde i september

13. Evt. aftale om tidspunkt og fokus for et kommende møde med udvalget.

Tages op på møde i september

14. Evt. hjemmeside.

Tages op på møde i september

15. Evt. orientering om UrbCulturalPlanning v. Diana.

Herunder en drøftelse af samarbejdsmuligheder.

Tages op senere

16. Bordet rundt.

Kontakt billedkunstrådet