Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 13-04-2021

Tid: Tirsdag den 13. april kl. 9:00-13:00, Teams

Deltagere: Allan Axelsen, Lisbeth Tolstrup, Claudio Bannwart, Tine Nielsen Fabienke, Charlotte Bonde Wiberg

————————————————————————

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1)

Ingen bemærkninger.

 1. Orientering fra sekretær
 • Økonomi 2021 (Bilag 2)

Foreløbig intet forbrug fra Kunstpuljen i 2021. Sekretæren undersøger honorarsatser for ordinære møder med forberedelse // kaffemøder uden specifik forberedelse // skrivebordsarbejde. Skal/kan vi differentiere?

 • Art Barns Lolland // Storstrømsbroen

BKR vil gerne tænke med i muligheder for Storstrømsbroen, men har ikke midler at lægge i projektet.

 • Sundskolen – møde den 14. april 2021 (henvendelse fra Heike Arndt – Bilag 3)
 • Kunst på stationspladsen

BKR skal orienteres om projektet undervejs.

 • AIR – Søren Lose & Thomas Seest – Elvej 8 Søren og Thomas kan søge BKR til husleje.
 • Lehman Brothers – REDRUM (Bilag 4)

Der er brug for en kondenseret beskrivelse fra Lehman Brothers samt detailplanlægning/uddybning af fase 1. Den information skal sendes til rådet, og der skal redegøres for formidlingen til/arbejdet med børn og unge, da en del af projektet jo handler om romproduktion.

 • Vedtægtsændring

Vi skal nå Vision/handleplan og Kunststrategi igennem i indeværende rådsperiode. Formand og næstformand arbejder med layout justeringer ved en arbejdsdag i maj og præsenterer til diskussion den 15. juni. Herefter layout v. Lars Pryds.

 1. Ansøgninger til Kunstpuljen
 • Falsterhus Kunstnersymposium (Bilag 5)

Rammer kunstnere, der arbejder med netop dette koncept. Falsterhus spændende sted. Understøtter det dansk-tyske samarbejde. Beslutning: I alt 14.000 til PR og tryksager. BKR skal nævnes i katalog og dråbebanner skal op. Hvis ikke alle midler bruges efter henseende, skal de tilbagebetales.

 • Metropolis – Walking Landscapes (Bilag 6)

Beslutning: Tilskud på 15.000. Billedkunstrådets logo skal bruges i PR- og markedsføringssammenhænge.

 1. KIG & website v. Lisbeth & Julie (Bilag 7)

5a KIG (Kunst i Guldborgsund) undersøger, hvordan virkeligheden er i Guldborgsund for både professionelt arbejdende kunstnere, autodidakte aktører.

Potentiale for at invitere til netværkstræf/konference for andre Billedkunstråd og Statens Kunstfond her hos os til november (fx. en hel lørdag) for at diskutere borgernes møde med billedkunsten? Evt. genoplive Sydhavsøernes censurerede udstilling? KIG udkrystalliserer forslag til handlemuligheder. Forslag: skabe et formaliseret samarbejde med 3-5 andre Billedkunstråd, der har samme konditioner som Guldborgsund Billedkunstråd og oplever nogle af de samme udfordringer. Giver mulighed for erfarings- og videndeling.

5b Den primære målgruppe for hjemmesien er kunstnere med relation til eller bosat i Guldborgsund Kommune samt borgere, der skal kunne søge viden frem. Endelig er den en informationsside for lokalpolitikere, for embedsværket, for eksterne kulturaktører og for folk, der interesserer sig for Lolland-Falster. Den rummer ikke en kalenderfunktion, men et link til rådets Facebook-side, hvor der løbende lægges links op til events. Kunstnerdatabasen, der er en integreret del af siden har ikke alfabetisering eller udtrykshierarki. Kunstnerne vil blive bedt om at levere ensartede præsentationer. Der udarbejdes en skabelon, også for cv. Der skal redegøres for kriterier for optagelse i database. Siden skal rumme reference til netværkstræf (med stemningsbilleder, husk GDPR-regler) samt årsberetninger eller korte mødereferater (med mulighed for link til længere referater). Evt. oversigt over hvad rådet har støttet over årene via Kunstpuljen. Og hvad rådet selv har taget initiativ til at større events: Tumult, Well Come, Multiples. Pressemeddelelser med information om puljeuddelinger kan også lægges på siden til download (word eller pdf). Næstformanden forestår rekonstruktion af siden, herudover skal den vedligeholdes/opdateres.

 1. Formidlingsapp – kunst i det offentlige rum v. Julie & Tine (Bilag 8)

Fuglsang Kunstmuseum har tidligere forestået formidlingen af ét værk hver måned opsat i Lolland Kommune – på biblioteker mv.  Pga. manglende økonomi er projektet ikke fortsat.

En formidlings-app forudsætter registrering af kunsten i det offentlige rum. Og løbende drift og vedligehold af værkerne. Teksterne skal kvalificeres af en kunsthistoriker.

Tine taler med andre brugere af LOBY for at høre om deres oplevelser med app’en. Sekretæren taler med T&M om der i forvejen er app-løsninger i kommunen, der kan bruges.

Fleur Wetterholm fra Fuglsang Kunstmuseum definerer pt et projekt vedr. en vandring rundt til kunstværker i det offentlige rum i Guldborgsund Kommune. Hun sender ansøgning til Guldborgsund om støtte, der bliver behandlet i august. Honorar til udarbejdelse af ansøgning ydes af Fuglsang Kunstmuseum.

 1. Skulpturpark Sundtoftegård – henvendelse fra Leif Jeppesen og Otto Sørensen (Bilag 9)

Lisbeth har svaret Otto Sørensen med materiale fra Espen Brandt-Møller – hele samlingen er affotograferet.

 1. Støtte til kunstnerisk udsmykning på Slotsbryggen (facebookhenvendelse – Bilag 10)

Spændende, men savner beskrivelse af konkret projekt, hvad søger de mere specifikt til?

Henvisning til Anita Sørensen og Fjordparken – hun kan hjælpe med rådgivning, også ift. fonde.

 1. Kunstnersurvey

Ikke brug for behovsafdækning lige nu.

 1. Velkomstarrangement (29. maj/4. september)

Der vil være to busture, en på Falster og en på Lollandssiden. Kan vi ud over en stand foreslå et kunstnermøde? Et stop på turen ved et atelier? Vi sigter efter 4. september.

 1. Bordet rundt (Facebookopslag, kaffemøder mv., Femern, tunnellerne, studietur).

Områdefornyelse i midtbyen dækker Torvet, Langgade, Skolegade, Kongensgade mv. Flere private tunneller til Østergågade. Kommunen har to huskunstnere tilknyttet i 2021, måske kan de forestå et projekt? Der ligger midler i T&M til at arbejde med tunnellerne og der er nedsat en styregruppe. Flere forskellige mulige greb. Projektet sker i samarbejde med private, så dialogen er vigtig. Gerne brugerinddragende. Ang. studietur: Det grafiske værksted på Bornholm er kunstnerdrevet og har værksteds- og bo-faciliteter. Institut Funder Bakke uden for Silkeborg – her kan man både bo og arbejde.

Kontakt billedkunstrådet