Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 13-05-2019

Tid: Torsdag den 13. juni kl. 08:30-13:00, Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, 4891 Toreby Lolland

Deltagere: Kristoffer Glyholt, Anne Højer samt sekretær, Julie Damgaard Nielsen. 

Fraværende: Claudio Bannwart, Allan Axelsen, Charlotte Bonde Wiberg

————————————————————————

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden.

Rådet er vist ikke de facto beslutningsdygtigt, når der kun er to medlemmer til stede. Men to af de fraværende medlemmer har givet mandat til, at der kan træffes beslutninger i deres fravær og har givet deres kommentarer i mailform.

Det skal sættes på dagsordenen til næste møde at træffe beslutning om følgende: at man kan give sine kommentarer pr. mail og overlade det til de tilstedeværende at træffe beslutning i de enkelte sager.

Kan der findes enighed om dette, giver det arbejdsro og dermed mulighed for fremdrift.

2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1).

Referat godkendt.

3. Orienteringer fra sekretær.

  • Økonomioversigt og budget (Bilag 2). Lad os få brugt de midler, vi har til rådighed. Vi skal have sparket noget i gang. Vi vil hellere bruge end overføre.

4. 1% reglen

Diskussion på baggrund af fremsendte spørgsmål. De rådsmedlemmer, der ikke deltog i mødet den 13. juni, skal kunne tiltræde det besluttede – se bilag 3.

5. Indkomne ansøgninger til Kunstpuljen Guldborgsund:

– Projekt Art Lab Kettinge: Grafisk Symposium og Artist Talks – Vi støtter kunst ikke forplejning – hvis fællesspisningen (er det kun for kunstnerne eller for alle, der dukker op?) er del af den kunstneriske aktivitet, er det fint, men ellers må de betale selv. Usikkerhed omkring antal publikummer, og hvad ’administration’, drift og logistik dækker over i et nonprofit tiltag. Forekommer at være en meget smalt arrangement med kunstnere, der ikke er alment kendt.

Fem artists talks lyder som et maraton og svært at aflæse, hvordan det rent praktisk skal foregå. Hvordan med sproget? Foregår det på engelsk, og hvordan sikrer man så, at det publikum, der ikke er stærkt på engelsk kan følge med? Det indskrænker muligvis deltagelsen. Desuden kan det være en udfordring at nå mange med så kort varsel.

BKR vil gerne give et mindre tilskud for at vise goodwill. Vi får ikke mange af denne slags ansøgninger og vil gerne bakke op. Hvis der var flere ansøgninger, ville arrangementet måske ikke modtage tilskud.

Vigtigt, at vi med evalueringen får klarhed over, hvad der er blevet gjort for at få folk til. Hvem har man været i dialog med for at få folk trukket til? Hvilke kommunikations-/PR-kanaler er blevet brugt? Er de lokale kunstnere blevet inviteret? Hvordan er almindelige, lokale borgere blevet orienteret om arrangementet? Hvor mange har deltaget? Og fra hvilke målgrupper? I hvilket omfang er de sproglige udfordringer blevet imødegået? Har der været en oversætter?

Der tildeles et beløb på 9.000 kr. til honorar til de fem kunstnere, samt til moderator-honorar. Det er ca. det halve af, hvad der er ansøgt. Heike Arndt tilfører regionen noget rent infrastrukturmæssigt og professionelt. Hun er udviklende og fastholdende og bidrager til området.

– Michael Dunk og Parul Modha: Kunstworkshops under Vegvisir. Godt med professionelle lokale kunstnere, Tydelig borgerinddragelse. Flot, uventet, tværfagligt samarbejde. Spændende bæredygtighedsperspektiv. Der kommer nogen folk, der ikke kommer på Lys over Lolland. Samspil med bl.a. REFA og Melitek. Der gives fuldt beløb på 12.263 kr. Afrapportering: forventet tilskuertal og deltagerantal i kunstnerworkshopsene.

– Allan Axelsen: Sommerudstilling, Masnedø Fortet // Lys over Lolland (se Bilag 4). BKR anerkender, at det er svært at afholde udgifter, når man ikke har fast indkomst, og materialer kan være dyre. Afslag på tilskud til Masnedø ud fra lokalitetsprincippet.

Der er desuden mest ’udvikling’ i Lys over Lolland – der markant understøtter borgernes møde med kunsten og er en stor, velbesøgt udstilling. Det skal bemærkes, at PR-arbejdet vægtes – bl.a. i form af artist talk. Der gives 7.696 kr. til udstillingsarbejdet i forbindelse med Lys over Lolland.

6. ’Den Flyvende Lollænder’ på Nysted Havn.

Diskussion og kvalificering af placering & kunstnerisk værdi (Bilag 5) Bo Karberg er en professionelt kunstner, der ofte har arbejdet med at placere sine værker på lange ’ben’. Det gør det svært at kravle på dem, endsige udøve hærværk. Placering giver mening – værket står på en åben plads helt ude ved vandet, et smukt sted, hvor den også kan ses, når man kommer ned mod havnen fra byen. Beskueren vil opleve modlys ind gennem glasset, så man får den transparente, havagtige karakter. BKR antager, at kunstneren selv har været med til at vælge placeringen og vil ikke sætte spørgsmålstegn ved denne. Dog vigtigt, at nogen kvalificerer, at værket står fast, for det er lidt usikkert, hvad der sker rundt om skulpturen, om der eks. er kørende trafik – værket må ikke være i fare for ødelæggelse og heller ikke udgøre en fare for besøgende. Teknisk forvaltning skal nikke til sikring også under den midlertidige opstilling. BKR tager ud for at kigge på den i løbet af sommeren. BKR hæfter ikke for sikring og forankring. BKR forholder sig alene til spørgsmålet om kunst værkets relevans og placering.

7. Ansøgning fra billedkunstner Henning P. om optagelse i kunstdatabasen / Kunst Guldborgsund (Bilag 6).

Formanden påpegede, at han selv er kommet ind uden nævneværdigt CV – men dog har deltaget på Kunstnernes Efterårsudstilling og på den kuraterede udstilling Tumult. Motivisk minder Henning P. lidt om Krogstrup, dog med mere variation i motivvalg – der arbejdes med udtrykket.

Det understregedes, at Sommerudstillingen i Tistrup ikke tæller med under statsanerkendt. Dog anerkendes det, at han har udstillet sammen med folk, som anses for professionelt arbejdende, lokale kunstnere.’ Seminariet for Formgivning’ er ikke en formel billedkunstnerisk uddannelse. Han er ikke medlem af BKF.

Formelt lever han ikke op til kriterierne, men det er der andre, der heller ikke gør. Udstillingsrepertoire og CV er imidlertid ikke forankret nok. Kriterierne vurderes for nuværende ikke opfyldt. Det understreges, at det er svært at opnå disse kriterier med lokal bunden virksomhed.

8. Deltagelse i ’Kunst i Byudvikling’-arrangement (Realdania) den 20. juni (Bilag 7).

Vi ønsker at kvalificere et politisk materiale om kunst i det offentlige rum og kommunens rolle – det argumenterer for, at vi deltager. Kristoffer kan evt. tage med. Julie deltager.

9. Kommende Facebookopslag.

Punktet udgår.

10. Fastlægge mødedatoer for resten af 2019.

Vi har meget lange dagsordener fremadrettet, så det vil være passende med længere møder – der er noget faglighed, der skal i spil og nogle vurderinger, der tager tid. Svært at nå rundt om tingene ved 4-times møder. Der sendes en doodle ud med mulige mødedatoer. Så vælger vi herefter.

11. Bordet rundt

Kontakt billedkunstrådet