Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 30-11-2021

Tid: Tirsdag den 30. november 2021 kl. 9:00-13:00, Mødelokale Skoven, Rådhuset, Parkvej 37, Nykøbing F.

Til stede: Allan Axelsen, Lisbeth Tolstrup, Tine Nielsen Fabienke, Claudio Bannwart

Fraværende: Charlotte Bonde Wiberg

Sekretær: Julie Damgaard


DAGSORDEN

Godkendelse af dagsorden

Punkt 10 ryger ud. Godkendt.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1)

Godkendt. KIG-rapporten er færdig.

Orientering fra sekretær

   • Økonomi (Bilag 2 – eftersendes)
   • Kommunalval og nyt udvalg

Som minimum to møder om året med udvalget, forår og efterår

   • Sundskolen

Rådet er glad for at se, at skolen selv har drøftet ideen om en større udvidelse af projektet og foreslår at gøre læringsstationerne i landskabet mere dynamiske ved f.eks. at tænke Mykorinten ind i nogle af dem. Sundskolen har efterspurgt information om huskunstnerforløb, det kan Diana finde noget om. Sæt styregruppemøde op inden jul.

   • AIR – Søren Lose & Thomas Seest

Forslag om at Søren og Thomas mødes med Carsten Løye og fortæller om huskunstner-ordningen

   • Metropolis – Walking Landscapes // Talking Landscapes

Kunstpuljen – ansøgninger

Ansøgning fra Espen Brandt-Møller om midler til indledende proces ift. et kunstnerhus i kommunen –ansøger skal uddybe perspektiverne for en arbejdsgruppe. Organiseringen skal tydeliggøres – en foreningsstruktur vil muliggøre at der kan søges fonde/legater. Budgettet skal udfoldes. Der gives 10.000 nu med en opfordring til at ansøger vender tilbage i den kommende periode med en justeret ansøgning samt at der arrangeres et møde med interessenter inden det nye råd træder sammen første gang.

Opsummering/evaluering på Netværkstræf / Velkomstarrangementer

Fint at sidde i foredragssalen under selve træffet og derefter rykke ind i atelieret. Forslag om ved fremtidige netværkstræf at starte kl. 17 og fortsætte til 21-21:30. Optimalt med forudgående pressemeddelelse. Indholdet fungerede godt, der var relevante diskussioner og god dialog. Virkelig godt med Lohses oplæg. Ærgerligt med den manglende tilslutning. Mulighed for at invitere fra kulturudvalgene i de kommuner, hvor Guldborgsunds kunstnere har aktiviteter: Lolland, Vordingborg…?

Mange af deltagerne så udstillingen på Fuglsang. Fint at KIG-rapporten var tilgængelig.
Rammerne for velkomstarrangementet var gode. Første event blev der uddelt ca. 30 goodie bags, anden gang ca. 20. Anden gang placerede vi goodie bags i en kurv. Godt med dialogen med kommunale medarbejdere, politikere, borgere. BKR-banneret blev placeret på bordet. Vigtig synlighed kommunalt og politisk. Mulighed for at holde sig orienteret om andre sammenhænge hvor BKR kan være synlig.

Gennemgang af Kunststrategi – og proces fremadrettet.

Valg til Billedkunstrådet 2022-2025 (proces, input til kandidater mv.)

Opslag på hjemmesiden med ansøgningsskema. Annonce i avisen. Herefter læse ansøgninger igennem og lave anbefaling til udvalget. Udvalget skal godkende indstillingen. Der skal også findes personlige stedfortrædere. Vigtig med god dynamik i rådet samt tæt kontakt til BKFs bestyrelse. Fokus på mere samarbejde mellem kommunerne. Kan vi evt. udvide med nogle erhvervsfolk og politikere – max 7 personer? Henvendelse til BKF og Kvindelige Kunstneres Samfund.

Skjold Contemporary II (branch i Nykøbing F. Stadionhal)

Hvordan får vi et forløb i gang?

Kunststandere på Stationspladsen

Hvem kan forestå processen? Kan vi søge Statens Kunstfond om driftsstøtte?

Vandkunsten af Egon Fischer v. Charlotte Bonde

Punkt udsat pga. sygdom.

Bordet rundt

(Facebook-opslag (nyvalg)// Bikuben Fondens undersøgelse af billedkunstens betydning i 6 kommuner – konklusion i kølvandet på kommunalvalget (ikke kommet d.d.)// Elvej og kaffemøde med Morten – størst fokus på Vestlolland // Website – vi skal have lavet en oversigt over, hvad det er, kunstnere i databasen skal levere. Skabelon til CV. Opfordring til at sende nyt billedmateriale. Max 2-3 billeder. Links til evt. hjemmeside. Nye billeder til billedfrisen på forsiden.)

Tak for denne periode!

Kontakt billedkunstrådet