Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 7-02-2019

Tid: Torsdag den 7. februar kl. 9.00-13.00, Lokale Nysted, Rådhuset Parkvej 37.

Deltagere: Kristoffer Glyholt, Claudio Bannwart, Allan Axelsen, Charlotte Bonde Wiberg samt sekretær, Diana Gerlach. 

————————————————————————

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt med en enkelt tilføjelse:

Punkt 5. Bjørnebrønden suppleres af drøftelse af udtalelse om Egon Fischers værk.


2. Godkendelse af og status på opfølgning på referat.

Referat godkendt.

Supplerende drøftelse af bestilling af konsulent til opgave om 1 % reglen:

 • Rådet ønsker et skriftligt og formaliseret rådgivningsgrundlag for implementering af 1% reglen i en kommunal kontekst. Målet er at få teksten godkendt politisk, så den er bindende i kommunens fremadrettede praksis.
 • Foreløbig skitse til ønsket indhold:
 • Konkretisering af anbefalinger ift. %-sats og størrelsen på byggesummen.
 • Forskningsperspektiv: Trivsel og merværdi for forskellige brugergrupper.
 • Konkrete praksiseksempler med forskellige målgruppers brugererfaringer på baggrund af fx borgerinterviews, spørgeskemaer mv.
 • Lokale eksempler, der kunne inddrages:

Rehabiliteringscentret, hvor Mette Glyholt har udsmykket, det udendørs offentlige rum (fx Marielyst Torv, Gedserlampen, Dodekalitten, Områdefornyelse.

 • Forskellige faglige fokusområder:

Sundhedsområdet, børn, unge og fx skoler, det boligsociale aspekt.

 • KØS: Videnbank.

Beslutning:
Diana kontakter konsulenten og aftaler, hvordan processen med fordel kan se ud.
Anne kontakter KØS.

Supplerende drøftelse af studietur:
Beslutning: På næste møde drøftes ideer til studieturen. I 2015 blev der brugt 20.000 på en studietur.

3. Orienteringer fra sekretær.

 • Økonomioversigt medbringes under arm.

Grundtræk i økonomien: Der er afsat 126.000 i 2019, og der er sendt en ansøgning afsted til Statens Kunstfond. Der er et mindre-forbrug fra 2018 på ca. 90.000.

Beslutning vedr. manglende ansøgninger til kunstpuljen: Diana kontakter Det Blå Tårn, Lys over Lolland/Susanne Grue, Billedfabrikken, Katha og Gedser Marine Station og In Situ ift. muligheden for at støtte udstillinger i Guldborgsund Kommune. Allan snakker med Vandtårnet. Diana lægger annonce på Facebook.

Drøftelse af potentielle udstillingsmuligheder, der kunne stilles til rådighed gennem finansiering v. billedkunstrådet: Parken og Ridehuset v. Fuglsang, Charlotte talte om markedshal ved havnen og mulig inspiration fra Svendborg, Diana talte om et butikslokale i Lindholm.


4. Behandling af indkomne ansøgninger til Kunstpuljen Guldborgsund.

Der er ingen indkomne ansøgninger.


5. Bjørnebrønden og drøftelse af udtalelse om Egon Fischers værk.

Beslutning: resultatet af fredningssagen sendes til Billedkunstrådet.

Billedkunstrådet er af udvalget og Folketidende blevet bedt om en udtalelse vedr. Egon Fischers værk.

Charlotte redegør for processen som supplement til bilagene.

Beslutning: Billedkunstrådet blev enige i, at et skriftligt udsagn, evt. en pressemeddelelse, er den rette tilbagemelding til Folketidende.

Sekretær udarbejder et forslag, der godkendes og fremsendes til folketidende af formand.

Charlotte redegør for processen som supplement til de vedlagte bilag.

Rådet har følgende faglige anbefaling:

 • At værket, hvis Egon Fischers arvinger er indforståede, deponeres med henblik på, at værket bliver opsat et andet sted i kommunen i dets tænkte, fulde helhed.
 • At der ved genopsætning tages hensyn til lov om ophavsret, herunder at ”værket ikke må ændres eller gøres tilgængeligt for offentligheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens kunstneriske anseelse eller egenart (§3 stk. 2”), og at detaljer omkring ophavsret, deponering og genopsætning præciseres og aftales med arvingerne og foregår efter retmæssige forskrifter. Billedkunstrådet henviser til, at anbefalinger til den rette ekspertise ved flytning og deponering kan hentes via Statens Kunstfond.
 • Det er billedkunstrådets vurdering, at Egon Fischers vandkunst er et betydeligt værk, der også er anerkendt på nationalt niveau. Værket figurerer bl.a. på Vores.kunst.dk – Statens Kunstfonds samlede oversigt over kunst i det offentlige rum indkøbt og støttet af kunstfonden – samt i KØS’ digitale samling.

Desuden understregede billedkunstrådet igen, at rådet ønsker at blive involveret rettidigt.


6. Budget.

Beslutning: Diana undersøger, hvornår restbeløb er tilgængeligt.


7. Kommende Facebookindslag.

Pressemeddelelse

Næste puljefrist, deadline mv.

Orientering om hjemmeside: Vend tilbage

Diana trækker en oversigt til næste Facebook.


8. Hjemmeside.

Beslutning: Punktet udsættes til næste møde,


9. Strategiproces: Fortsætte arbejdet med vision, mål og milepæle for perioden 2018-2021.

Beslutning: Sekretær renskriver noter fra strategiproces, der følges op på det kommende møde.


10. Evt. gennemsyn af rådets vedtægter.

Beslutning: Sættes på dagsordenen for det kommende møde.


11. Evt. bordet rundt.

Ikke gennemført.

Kontakt billedkunstrådet