Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 10-05-2023

Tid: Onsdag den 10. maj 2023 kl. 09:00-12:30, Mødelokale Stranden, Rådhuset, Parkvej 37, Nykøbing F.

Til stede: Pia Rönicke, Parul Modha, Lisbeth Tolstrup, Oliver Stilling, Thomas Kadziola, Anna Schram Vejlby

Fraværende: Thomas Rasmussen


 

DAGSORDEN

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2 Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1)

Godkendt

3 Velkommen til Lisbeth Tolstrup

Lisbeth, der tidligere har siddet som næstformand i Rådet, er trådt ind midlertidigt i stedet for Allen Axelsen, der er er personlig stedfortræder for Emil Krog.

4 Orientering fra sekretær

 • Økonomi (Bilag 2, eftersendes)
 • Sundskolen
  Skolen går i nyt EU-udbud, der vil gå min. ½ år før byggeriet startes op igen.
 • Kunst på Banen
  Guldborgsund Kommune fik desværre ikke del i projektmidlerne.
 • Performing Landscapes
  Er i gang i Vild Park. Stina Strange har afsluttet sin periode, og Søren Lose er i gang med sin.
 • Royal Run
  Der gennemføres en skilteparade med udgangspunkt i et koncept af Molly Haslund. To klasser fra Sundskolen udarbejder korte statements, der forholder sig til det ’at være på vej’ og ’at nå i mål’. Eleverne præsenterer deres statements i forbindelse med en skilteparade under Royal Run.
 • Møde med Stine Linnemann ang. Patchwork-skov
  Sekretæren har holdt møde med Stine Linnemann, der har fået midler fra Små Hurtige Succeser og nu går i gang med at etablere den første del af patchwork-skoven på en opkøbt grund på Sydfalster.
 • Ekstra punkt: Sanselund
  Orientering fra næstformand: Der var indkommet 23 ansøgninger til Sanselund-projektet. En enig jury har peget på Søren Loses projekt som det bedste. Flere projekter pegede i samme retning som Sørens, men han havde specifikt forholdt sig til lokaliteten, tematikker i området og til det hus, der tidligere har stået på grunden. Han vil lave indgang/port/facade mod vejen, der leder videre ind på grunden. Der er pt. gang i borgerinddragende dialogmøder. Der var også kommet ansøgninger fra arkitekter, men fordel at det er en billedkunstner, der er valgt. Der vil opstå en ny fortælling om stedet. Der kan muligvis skabes gennemgang ned til vandet fra grunden.

5 Kunstpuljen – ekstra midler(?).

Rådet skal se på mere hensigtsmæssig fordeling af midlerne i puljen. Det er dog svært fra år til år at vide hvor mange ansøgninger, der kommer ind. Sidste år modtog Rådet næsten ingen ansøgninger, og så giver det mening at give noget substantielt frem for at ’smøre tyndt ud’. Vigtigt, at kunstpuljemidler uddeles på møderne og ikke ad hoc mellem møder. Fremadrettet skal der lægges møde i april for i højere grad at kunne imødekomme ansøgninger. Vigtigt at se på formidlingsaspektet af ansøgningerne for vi har ikke et meget kunstvant, lokalt publikum. Centralt princip at tænke i formidling.

 • Ansøgning fra Emilie Alstrup (Bilag 3)
  Der gives afslag på baggrund af, at det er Fuglsang Museums forpligtelse at afholde honorar til kunstnere, der udstiller på museet.
 • Ansøgning fra Bank&Rau (Bilag 4)
  Der bevilges støtte på 15.000 kr. til primært workshop-delen af projektet. De tages fra de 50.000 kr., vi har overført fra tidligere år, til Rådets egne aktiviteter.
 • Ansøgning fra LYD PORT (Bilag 5)
  Der opfordres til at engagere lokale drivkræfter, så lokal forankring sikres. Bevilling på 7.000 kr. fra Kunstpuljen under krav om fuld finansiering.
 • Ansøgning fra Det Blå Tårn (Bilag 6)
  Der bevilges 8.000 kr. fra Rådets aktivitetsmidler til to foredrag og 7.000 fra Kunstpuljen. I alt 15.000 kr.
 • Ansøgning fra KONTO (Bilag 7)
  Der bevilges 6.000 kr. fra Kunstpuljen.
 • Ansøgning fra Allan Axelsen (Bilag 8)
  Der gives afslag. Tidsrammen er for kort og indholdet for upræcist.
 • Ansøgning fra Charlotte Thrane (Bilag 9).
  Ansøgningen imødekommet. Der afsættes midler fra 2024-budgettet til projektet. 20.000 kr. fra Kunstpuljen og 10.000 kr. fra Rådets aktivitetsmidler til borgerinddragende aktiviteter for børn, unge og voksne: kunstmøder.

6 Høring: Gavlmaleri i Tuborgsgård i Sakskøbing (Bilag 10)

Hvad angår kunst i det offentlige rum, er der flere forhold at tage hensyn til: 1. Statens Kunstfond arbejder i stigende grad med en udløbsdato for offentlig kunst. 2. Har en kommune erhvervet et værk, er den også ansvarlig for at passe på det. Kunstneren bag gavlmaleriet, Poul E. Rasmussen, lå i slipstrømmen af kunstnere som Erik Mortensen og Erik Rasmussen. Han var maleruddannet, autodidakt kunstner og kunne ikke leve som kunstner. Lokalt nød han stor opbakning, men hans kunst har ikke sat et nationalt aftryk.

Billedkunstrådet vurderer ikke umiddelbart, at værket er bevaringsværdigt. Det er ikke placeret centralt i byrummet, men på en parkeringsplads bag Søndergade. Der bør dog tages hensyn til den tilknytning, der evt. lokalt er til maleriet. Vil det afstedkomme kritik at fjerne det? Det må være op til Facaderådet at vurdere, om det er vigtigt for byens identitet og i det hele taget se på lokale prioriteter. Er der en evt. lodsejer, der skal høres i forbindelse med facadens videre liv? Malerfirmaet, der senest hjalp kunstneren med opmaling, har farvekoderne.

7 Gennemgang af Vision og Handleplan (Bilag 11).

Gennemgang af hhv. driftsmål og milepæle/udviklingstiltag 2023 – hvad er gennemført og hvad udestår?

Ift. ’Udvikling af ’grønne’ kunst-attraktioner er der givet kunstpuljemidler til flere projekter med en grøn agenda, og Rådet har været repræsenteret i juryen for en sanselund i Sakskøbing. Der har været løbende dialog med Stine Linnemann ang. projektet ’Patchwork Skov’.

Ift. ’Dialog med Erhvervs- og Uddannelsesmiljø’ har vi igangsat dialog med både Tøjeksperten og Sakskøbing Sukkerfabrik.

Ift. ’Udvikling af et Billedkunstens Hus’ er det en lang – og svær – proces, men vi mangler akut udstillingssted(er).

Ift. ’Dialogmøde med udvalgte billedkunstråd’ er ønsket at invitere en række billedkunstråd, op til 12, til et symposium. Alternativt invitere ca. 4 billedkunstråd til et lukket møde med fremlæggelser forud for vores netværkstræf. Der stilles forslag om Struer Billedkunstråd og Tønder Billedkunstråd.

Beslutning: invitation af et mindre antal billedkunstråd til et møde i februar 2024.

8 Gennemgang og udvikling af Billedkunstrådets kunststrategi (Bilag 12); evt. kunststrategi for Nykøbing F. Havn

Ledelsen for havneudviklingen i Nykøbing F. har efterspurgt en kunststrategi, der kan ligge ved som bilag til udviklingsstrategien. Billedkunstrådet vil gerne have repræsentant med i evt. arbejdsgruppe. Billedkunstens Hus kan tænkes ind i en sådan kunststrategi. Det vil være fint med et formelt papir, der peger på hvad en indtænkning af kunst i havneudviklingen kan bidrage med.

9 Netværkstræf 2023, herunder hæderslegat.

Forslag til temaer: Kulturens Analyseinstitut. Kunst og Iværksætteri.

10 Nyt om samarbejde med Sakskøbing Sukkerfabrik (v. Thomas R.)

Udgår. Tages op ved næste møde.

11 Ang. dialogmøde med de grupper, der arbejder for bedre billedkunstfaciliteter.

12 Studietur 2023

Besøg i september på kulturregionale institutioner/udstillingssteder. Sekretæren udsender doodle. ang. datoer.

13 Kulturmødet Mors

Løber fra den 24.-26. august 2023. Center for Borger & Branding er repræsenteret ved to kulturkonsulenter samt centerchef. Udvalgsformand Ole K. Larsen deltager også. Der sigtes mod, at Billedkunstrådet deltager i 2024.

14 Bordet rundt

(Facebook-opslag: er der nogle udstillinger, der skal formidles, send gerne information; alternative mødesteder: næste møde den 31. august på Fuglsang; mødediæter/transportgodtgørelse mv.).

Nyheder: Art Barns er sat til at overtage Bønnelyches Pakhus i Nysted. Bygningen skal sættes i stand i forbindelse med indrykningen.

Åbne Atelierdøre: foreningen nedlægges ikke, men har fået ny bestyrelse. Åbne Atelierdøre foregår i år den 12. og 13. august.

Kontakt billedkunstrådet