Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 10-08-2023

Tid: Torsdag den 31. august 2023 kl. 09:00-12:00 (evt. 13:00), Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, 4891 Toreby L.

Til stede: Thomas Kadziola, Thomas Rasmussen, Anna Schram Vejlby, Parul Modha, Oliver Stilling, Pia Rönicke.


 

DAGSORDEN

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2 Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1)

Godkendt

3 Orientering fra sekretær

 • Økonomi (Bilag 2).
  Der er forbrugt 83.896 i Kunstpuljen. Der er i alt 78.000 i puljen hvert år, men vi har overførsler fra tidligere år på 23.000 kr. Så i alt har Rådet 101.000 i Kunstpuljen kr. for 2023. De 4×1800, der er bevilget i kunstnerhonorarer i starten af 2023, og som fremgår af det før mødet fremsendte regnskab, hører reelt til 2022-budgettet, så det frigiver yderligere 7.200, der kan bruges i 2023. Herudover har Rådet 50.000 kr. i overførte midler til ’egne aktiviteter’ i 2023. Af dem har Rådet allerede bevilget 23.000 kr. til ’kunstmøder’.
 • Sundskolen
  Færdiggørelsen af skolen er sendt i nyt EU-udbud. Sideløbende med udbuddet kører et retsligt efterspil i form af en voldgiftssag. Her vil det blive afgjort hvilke fejl og mangler, der er på det allerede eksisterende byggeri, samt hvor ansvaret for fejlene ligger. Efter en prækvalifikationsrunde, der slutter 19. september, vil fire virksomheder blive opfordret til at afgive bud. Virksomhederne vil have fra 26. september til midten af november til at afgive bud. Omkring jul eller først i det nye år vil der forhåbentlig være skrevet under med en ny entreprenør. Midlerne til såvel byggeri som kunstprojekt skal kommunen sikre på ny. Studio ThinkingHand går på barsel fra november.
 • Kulturmødet Mors (v. sekretær, Oliver Stilling og Anna Schram Vejlby) –
  Spændende dage, der bekræfter, at Guldborgsund med de kunstneriske og kulturelle aktiviteter, der er iværksat gennem de senere år, er på rette vej. Gode snakke på BKFs stand, bl.a. om kunstnerhonorering. Næste år giver det mening, at Guldborgsund forestår dialog-møder/talks i partnerskab med andre kommunale billedkunstråd.
 • Performing Landscapes
  Annika B. Lewis overdrager stafetten til den sidste Performing Landscapes-kunstner Sarah Lee Armstrong den 31. august kl. 17-19 ved et fuldmåne-arrangement i Vild Park.
 • Dialogmøde om Billedkunstens Hus
  Sekretæren rækker ud efter den dansk-tyske kunstnergruppe, der løbende har afholdt udstillinger på Marinestationen v. Gedser, gruppen omkring Espen Brandt-Møller, Kulturbase Sydhavnen og Art Club i Maribo for at høre nærmere om, hvad de enkelte kunstnergrupper har af visioner/ønsker til et kunstnernes hus.

4 Kunstpuljen

 • Ansøgning fra Espen Brandt-Møller (Bilag 3)
  Fint projekt, der ligger i tråd med kunstnerens øvrige virke. Der tildeles fuldt beløb. Ønske om bedre billedmateriale.
 • Afrapportering fra Kunstudstillingen LF (Bilag 4) –
  Godkendt med bemærkning om, at en større del af budgettet end først anført er gået til kunstnerhonorarer. Vi skal evt. se på tydeligere formuleringer i bevillingsbreve ang. budget/økonomi.

5 Ang. nyt rådsmedlem efter Emil Krog

Efter dialog med kommunens jurist Dorte Raaballe besluttes det ikke at søge efter et nyt medlem til Billedkunstrådet i stedet for Emil Krog. Ifølge Rådets vedtægter skal Rådet bestå af 5-7 medlemmer, og lige nu er der 6.

6 Møde med LKF-udvalget i efteråret

Rådet ønsker at få foretræde for udvalget ved mødet i november (21. november) efter sparekataloget er blevet drøftet og godkendt. Rådet vil i sin præsentation lægge vægt på følgende:

 • Vi er en kunstkommune
 • Kunsten genererer et større økonomisk afkast via de mange forskellige sektorer, den er knyttet til.
 • Rådet ønsker at være mere til stede og hørt, dér hvor der bliver truffet beslutninger om større kunst-initiativer/udviklingsplaner i kommunen, for dermed at kvalificere og skabe sammenhæng på kunstområdet i Guldborgsund.

7 Netværkstræf og hæderslegatmodtager

Der er stillet to forslag om hæderslegatmodtagere. Rådets medlemmer tager en videre diskussion via mail.

Temaer for netværkstræf:

 • Mulighederne ved som kunstner at flytte til Guldborgsund//Kunst & Iværksætteri. Hvordan kan man som kunstner skabe dels netværk, dels økonomi? Mulige oplægsholdere: nytilflyttede fra den kreative branche
 • Kunst og kunstformidling til børn og unge. Mulige oplægsholdere: gæstekunstnere på Fuglsang, huskunstnere i Lindholm, Mini Blume fra Projektrum 16, Parul Modha/Marianne Jørgensen.
 • Kunstens betydning i en kommunal hverdag, hvordan måler vi den/beviser den? Mulige oplægsholdere: Esben Danielsen, Kulturens Analyseinstitut

8 Studietur

Vi mangler fortsat at finde dato(er).

9 Møde med andre billedkunstråd i februar 2024

Hvem rækker ud til hvem?

10 Kulturliv i Landdistrikter

CLF_Rapport_Kulturliv_i_landdistrikter.pdf (sdu.dk)

Hvordan forholder vi os til denne rapport?

11 Udvikling af kunststrategi

Vi skal sørge for tæt kontakt til folkene i havneudviklingsprojektet.

12 Samarbejde med Sakskøbing Sukkerfabrik (v. Thomas R.)

13 Bordet rundt (Facebook-opslag mv.).

 • Husk åbning af Fuglsang Kunstmuseums Kunstlandskab den 16. september kl. 14-16.
 • Husk at sende sedler ang. mødediæter/kørselsgodtgørelse. Hvis nogen har brug for information om hvilke møder, der ikke er indsendt for, kontakt da sekretæren.
 • Henvendelse til LYD PORT ang. projekt – hvor langt er de?

Kontakt billedkunstrådet