Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 11-02-2020

Tid: Tirsdag den 11. februar kl. 9:00-16:00, Fuglsang Kunstmuseum

Til stede: Anne Højer, Allan Axelsen, Charlotte Bonde Wiberg, Lisbeth Tolstrup.

Sekretær: Julie Damgaard

————————————————————————

DAGSORDEN

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af og opfølgning på referat fra de to sidste møder (Bilag 1a og 1b)

Godkendt med bemærkninger:
Ifølge vedtægterne skal mødereferaterne underskrives. Dette er ikke tidligere blevet gjort. Punktet tages med i drøftelserne omkring vedtægtsændringer.
Der stilles forslag om, at BKR overgår til kortere beslutningsreferater. Referaterne opdeles fremadrettet i en drøftelses- og beslutningsdel.
Ift. mødereferat 03.12.19 – Bordet Rundt. Mark har endnu ikke indkøbt vimpler. Gitte fra admin. overtager.
Ift. mødereferat 28.01.20 – Drøftelse ang. kunststrategien: Der mangler en afklarende profil af, hvad Guldborgsund vil, og ikke nødvendigvis flere værkeksempler. Indsamling af yderligere billedmateriale (v. Lisbeth) iværksættes efter behov.

Orientering fra sekretær

Økonomioversigt og budget (Bilag 2).

Selve rådsarbejdet dækkes af grundtilskuddet fra Staten (50.000 kr./år)

Drøftelse: Udgift til Cetro – hvad er hosting og hvad er administration af hjemmesiden? Hvis der blot er tale om hosting, er det for dyrt. Hvad er Cetros opgave – kan de også hjælpe med redigering og med at se hvor meget trafik, der er på siden? Måske skal formand gøres til administrator? Hvilket webhotel ligger siden på?

Beslutning: Vi skal have lavet samlet udbud og have fundet kontrakten med Cetro, herunder oplysninger om opsigelsesvarsel.

Drøftelse: Er det årlige netværkstræf pengene værd? Hvordan får vi flere til at deltage?

Beslutning: Der skal kigges på formatet og om det skal være anderledes.

Behandling af indkomne ansøgninger til Kunstpuljen (Bilag 3)

Fuglsang Kunstmuseum, filmvisning og instruktørmøde (3a) –

Fint at få Jytte Rex hertil i forbindelse med Palle Nielsen.

Beslutning: at give fuldt honorar samt tilskud til kørsel.

Espen Brandt-Møller, kunsttur til Kastrupgaardsamlingen (3b) –

Drøftelse: Bedre, hvis større indsats, der kommer bredere ud. Kunne udstillingen vises her? Er der nok, der vil blive opmærksomme på tilbuddet? Er det mere en kunstforeningstur? Deltagerne bør selv bidrage.

Beslutning: Ansøgningen i nuværende form kan ikke imødekommes. Der kan i stedet søges til en artist talk (evt. med en med-udstiller) her i kommunen i løbet af udstillingsperioden, f.eks. under Åbne Atelierdøre. Det skal kommunikeres bredt ud.

Borger & Branding, formidlingstekster til Mad↔Kunst, Madens Folkemøde (3c) –

Drøftelse: Samlet stort beløb, men der kommer mange fra vores egen kommune, og hvor meget billedkunst ville de ellers opleve? Det er et udstillingsvindue. Viser, at billedkunsten er relevant i flere sammenhænge. Dog klædeligt, hvis forvaltningen vil bidrage med mere. Vigtigt at formidlingen rammer rigtigt i forhold til det, folk kommer til at opleve!

Beslutning: 3000 kr. i tilskud

Modkrav: Dråbebannerne skal op og logo på alle tryksager.

Søren Aagaard, udstyr til visning af videoværker, Madens Folkemøde (3d) –

Beslutning: 3500 kr.

Jesper Aabille, tilskud til transport, materialer og råvarer ifm. performance, Madens Folkemøde
Beslutning: 3500 kr.

Nykøbing F. Kunstforening, indkøb af projektor (3f)

Drøftelse: I udgangspunktet støtter BKR ikke inventar. Og heller ikke arrangementer der er målrettet en lukket medlemsskare og ikke er offentligt tilgængelige. Kunstforeningens arrangementer er åbne for offentligheden mod et mindre beløb, og foreningen har fine formidlingsaktiviteter. Det er en lille investering i noget, der har en længerevarende effekt.

Beslutning: 3500 kr.

Modkrav: Offentligheden skal i højere grad gøres opmærksom på arrangementer i foreningens regi. Foreningen skal sende aktivitetsoversigt til BKR samt andet markedsføringsmateriale, så BKR kan lægge invitationer på Facebook. BKRs logo & kreditering i aktivitetsfolder.

Gennemgang af udkast til Kunststrategi (Bilag 4).

Notat fra kunstkonsulent Henrik Jørgensen (Bilag 4a)

Drøftelse: Lad os kigge på de tre ben, Billedkunstrådet ifølge vedtægterne står på (støtte billedkunstneriske aktiviteter, 1 %-ordning, rådgive i billedkunstneriske sager). Hvordan får vi indflydelse?

Beslutning: De tre ben skal udmøntes i en kunststrategi – der peger på fem greb. Hovedgrebet er at understøtte den æstetiske dannelse, dette folder sig ud i fire ’undergreb’. Der skal hæftes fire linjer på hvert greb. Strategien, som den er nu, skal kortes ned til et par sider. Afgørende at vi får tilbagemelding fra centercheferne før 1. marts, så vi kan arbejde videre den 6. marts.

Gennemgang og tilretning af visions- og strategipapir (Bilag 5)

Forberedelse af møde med KFB-udvalget den 18. marts 2020

Høringssvar fra Kulturmindeforeningen, Nykøbing F.

Hvad skal der ske med Sundtoftegårds skulpturpark i forbindelse med udvidelsen af Guldborgsundcentret? (Bilag 6)

Beslutning: Julie forfatter et brev som reaktion på Kulturmindeforeningens høringssvar, hvor Billedkunstrådet specifikt nævnes, og sender til forvaltningen – Casper Henriksen – med kopi til Kulturmindeforeningen SAMT i kopi sammen med Kulturmindeforeningens høringssvar til Multicenter Syds chef.

Vedtægtsændringer –

ang. Kunstpuljemidler og Organisation/Struktur.

Hvad skal der lægges op til udvalget? (Bilag 7)

–Politisk repræsentation i BKR

Proces i forbindelse med nyvalg/udskiftning af rådsmedlemmer

Tilskudsmidler over kommunegrænser. Det vil lette arbejdsgangen til fælles bedste.

Beslutningstagen via mail

Underskrivelse af referat

Gennemgang af budgetforslag:

Billedkunstrådets budgetforslag fremsendes til KFB-udvalget senest 31. marts i året forud for budgetåret.

Der er lagt budget for 2021

Gennemgang af Kunstpuljekriterier og tilretning –

(https://forening.guldborgsund.net/Infoside.asp?Id=13 )

Vi støtter ikke forplejning

Man kan bl.a. søge til katalogudgivelser, PR-materialer, udstillingsomkostninger, materialeudgifter, transportudgifter, artist talks-honorarer

Ansøgere: bl.a. Foreninger, kuratorer, kunstnere og kunstformidler

Vedlagt: 1-sides CV; max 3 for ansøgningen relevante illustrationer (pr. kunstner); 1 sides projektbeskrivelse; budget og finansieringsplan; tidsplan.
Vi yder sædvanligvis tilskud i størrelsesordenen mellem 4.000 og 10.000 kr.

Kommende Facebookopslag –

Athen

Tilskudsmodtagere

deadline for Kunstpuljen

opfordring til kunstnere om at informere om aktiviteter.

Det Blå Tårn – Bønnelyches, 4. juli-26. juli

Palle Nielsen: Katastrofer og mirakler, 15. maj

Madens Folkemøde, 15. – 16. maj

Sommerudstillingen, Masnedø, 15. juni kl. 16-18 (slutter den 9. august).

Åbne Atelierdøre, 8.-9. august.

Fastlægge mødedatoer for 2020

Evt. 16. marts 2020 – kaffemøde // forberedelse af møde med udvalget

21. april 2020 kl. 9-13: Ansøgninger inde inden påske (2 uger før). Vedtægtsændringer.

26. – 28. maj 2020: Studietur til Bornholm (tal netværkstræf)

1. september 2020 kl. 9-13: Grundtilskud, netværkstræf

4. november: Netværkstræf på Fuglsang

1. december kl. 9-13: Afrapportering, handleplan & milepæle

Bordet rundt

Lisbeth kigger på, hvad hjemmesideredigering/opdatering koster, og hvem der kan være webmaster.

Kontakt billedkunstrådet