Guldborgsund Billedkunstråd

Ordinært møde den 15-06-2020

Tid: Mandag den 15. juni kl. 9:00-13:00, Vandtårnet, Nyk. F.

Til stede: Allan Axelsen, Lisbeth Tolstrup, Tine Nielsen Fabienke, Claudio Bannwart

Besøg: Diana Gerlach og Lene Rikke Bresson

Sekretær: Julie Damgaard – samt besøg af Diana og Lene Rikke


DAGSORDEN

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Præsentation af nyt rådsmedlem – Tine Nielsen Fabienke

Mag.art. i Kunsthistorie, pt. konstitueret leder af Fuglsang Kunstmuseum, har været ansat på Fuglsang Kunstmuseum siden 2004.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde (Bilag 1)

Fint med punktform. Vær obs. på mødedatoer.

 • Orientering fra sekretær
 • Økonomioversigt og budget (Bilag 2)
 • ’Den Flyvende Lollænder’. Orientering: Kommunen har ikke skrevet kontrakt med giver omkring forsikring, bevaring, vedligehold, da der ikke er præcedens for dette, når det gælder de af kommunen ejede værker i det offentlige rum.
 • Opringning fra Kunstnersammenslutningen LF. Diskussion: skal vi kigge på muligheden for at lave en fælles formidling af det lokale kunstmiljø? Beslutning: Opfordring til Jens Flensted om før næste møde den 1. september at se på vejledningen til Kunstpuljen og søge, så ser vi på muligheden for et sponsorat.
 • Mosaikgavl i Toreby – henvendelse fra Anita Sørensen, Kulturmindeforeningen. Diskussion: FGU ejer skolen, men benytter den pt. ikke og kigger efter nyt andetsteds. Det vil sikkert være oplagt for FGU at afhænde skolen. Beslutning: Vi finder ud af proveniens på mosaikken – er værket etableret med skolen, har MultiCenter Syd overtaget det, hvem står bag værket? Der rettes henvendelse til FGU, Lokahistorisk Forening i Toreby samt stadsarkivar Christian Frederiksen ang. oplysninger/dokumentation og disse oplysninger videregives til Kulturmindeforeningen.
 • Behandling af indkomne ansøgninger til Kunstpuljen (ingen ansøgninger)
 • Brug af BKRs budget – herunder lokale billedkunstinitiativer for børn og unge. Diana Gerlach deltager, fokus på involvering i Lindholm, Kulturnatten og Jeppe Heins ’Breathe with Me’ under Vegvisir (Bilag 3).

Der er aktuelt brug for kunstnere, der kan tænkes ind i workshopsammenhæng under Aktiv Sommer. Guldborgsund har modtaget 1.8 mio. fra Undervisningsministeriet til at skabe forløb for børn og unge mellem 6-17 år hen over sommeren som erstatning for de mange tilbud, der har været aflyst under corona. Diskussion: Danske kunsthåndværkere og designere – DKD – kunne inddrages. Forslag om tøjdesigner Marianne Thiim, Laura Baruel, der arbejder med plantetryk; Jette Melgreen, Peter Hersted. Herudover billedkunstnerne Espen Brandt-Møller, Michael Dunk, Parul Modha, Kristoffer Glyholt, Kit Kjærbye. Elektronisk duo fra Møn, der arbejder med lokalt optagne lyde, kunne lave et musikværksted.  Forfatter Anne Nyborg Mortensen. Måske Helle Bertram har flere forslag i forfattergenren?

Ang. Lindholm: Amel Ibrahimovic er tænkt ind. Kan BKR stå bag nogle delprojekter, der kan virke som inspiration til, hvordan kunstnere kan bruges i byudviklingsprojekter? Det kan være med til – over for partnere i Lindholm, herunder skolen – at synliggøre, hvad BKR gør, og hvad de professionelle kunstnere kan. På sigt kan en formidlingsstrategi være brugbar her. Måske der kan sættes 20-40.000 kr. af til et informationsmateriale (layout/print) om, hvordan kunst kan bruges i fagforløb.

Ang. kapsejladsen Vegvisir: Evt. kontakt til Grethe Wittrock, der arbejder med sejl-installationer eller Sidse Fod Odgaard (kuldsejlede strikketøjer, 2 pakkede redningsflåder).

Ang. UrbCulturalPlanning: BKR ser på støtte fra sag til sag. Herunder til formidling, hvor det kan synliggøres, hvad der sker på billedkunstfronten lokalt eller til kunstnerworkshops på valgfagslinjen. Midler kan hentes fra Kunstpuljen eller BKR eget rådighedsbeløb.

Beslutning: Der ydes tilskud på 17.000 til lyskunstworkshop for de unge på FGU og på 18.000 til Breathe With Me (v. Jeppe Hein & Art 2030) i forbindelse med Vegvisir. Dette tages af BKRs rådighedsbeløb.

Informationsstrategi – hvordan får vi flere til at søge Kunstpuljen?

Julie formulerer mail, der kan gå ud til rådsmedlemmernes personlige netværk: ”Ønsker du fremover at modtage information om ansøgningsfrister i Billedkunstrådet? Send da en mail til sekretær Julie Damgaard Nielsen…”

Vi skriver ud til BKF, Danske Kunsthåndværkere, Danske Grafikere mv. med opfordring til at søge nu og henvisning til foreningsportalen. Der skal også ligge et direkte link til Kunstpulje-vejledningen på BKRs hjemmeside, og der skal gøres opmærksom på, at man kan søge om ’hel eller delvis støtte’.

Udvidelse af målgruppen for BKR.

UKK, KKS, DKOD, DG (Danske Grafikere).

Rettelser på hjemmeside ang. optagelse:

a. ”Medlemskab af censurerede (->anerkendte) kunstnersammenslutninger.”

b. ”…tilskud og produktionsstøtte (fra Statens Kunstråd (-> Kunstfond) eller legattildeling eller præmiering fra Statens Kunstfond samt udsmykningsopgaver/ projekter til det offentlige rum udført med tilskud fra Statens Kunstfond eller andre anerkendte kulturfonde….”

Opdatering på tilskud bevilget til aflyste arrangementer.

Vedtægtsændringer

– ang. Kunstpuljemidler og Organisation/Struktur. Hvad skal der lægges op til udvalget? (Bilag 4)

Tages med på næste møde (a. mulighed for at uddele puljemidler mellem møder med stemmeflertal, b. puljemidler med over kommunegrænse, c. sikre sig mod situation, hvor formand og næstformand trækker sig samtidig)

Møde med KFB-udvalget, september 2020

– finpudsning af indhold (Bilag 5) og hvad kan vi tage med af gave (temahæfte – ’Billedkunsten i Kommunerne’/BKF-flyer)?

Tages med på næste møde

Studietur – Bornholm?

Hvor skal turen går hen, og hvad skal vi have fokus på?: Kunst i det offentlige rum, havneudvikling, skulpturpark?

Netværkstræf – forslag fra Espen Brandt-Møller

Diskussion: Kunne vi bløde formatet lidt op? Hvad med træf om kunstnerhus? Hvilke udfordringer er der i forbindelse med at etablere et lokalforankret kunstnerhus med udstillingsmuligheder? Skal det være kunstnerdrevet? Had skal det indeholde? Værkstedsfunktion? Måske skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan orientere om mulighederne? Skal vi besøge dem i Græsted? Kan vi finde projektmodningsmidler? Hvad med huset på havnen? Eller de tre siloer, der står overfor at blive tømt?

Planlægning af Velkomstarrangement den 3. oktober 2020:

handouts/publikation/intro-flyer og en lille gimmick, der er lidt mere ”festlig” en vort visionspapir J

Tale indhold på næste møde.

Website

– Lisbeth holder 2-minutters oplæg til drøftelse af form og indhold.

Vi har behov for analyse af, hvad vi tænker os med siden? Vi skal se på både det tekniske og indholdsmæssige:

 1. Hvad skal siden kunne? Præsentation af kunstnere? Se på formelle ting omkring struktur: Er der noget på alle undersider eller skal nogle slettes? Tjek hyperlinks.
 2. Målgruppe – hvem skal bruge den og til hvad?
 3. Forenkling og fokus
 4. Honorering af ekstra rådsarbejde.
 5. Retningslinjer for håndterings af BKR-bannere

Tages med på næste møde

Kommende facebookopslag

Link til vejledning om Kunstpuljen

Besøg af Lene Rikke

– 12:30-13:00

Bordet rundt

Lisbeth: KIG – synliggøre kunst og kunstnere.

Kan der søges til det?

Et trykt dokument, der f.eks. kan ligge sammen med turistinformationen.

Kunstnerne kan kontaktes med henblik på besøg.

Professionelt funderede historier.

Kontakt billedkunstrådet